« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce Nučice v roce 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

07b - Formulář žádosti o dotaci na projekt v obci Nučice.docx (23.21 kB)
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Nučice na rok 2023
na podporu projektů fyzických osob
<br> A.Údaje o žadateli:
Jméno a příjmení:
<br>
<br> Adresa:
<br>
<br>
RČ:
<br>
<br> Bankovní spojení:
<br>
<br>
Telefon:
<br>
<br> Email:
<br>
<br>
<br>
B.Údaje o předmětu žádosti:
Název projektu:
<br>
<br> Účel použití dotace:
<br>
<br>
<br>
Časové vymezení:
<br>
<br> Místo realizace:
<br>
<br> Požadovaná částka na dotaci:
<br>
<br> Předpokládané náklady na projekt:
<br>
<br> Předpokládané další zdroje financování:
<br>
<br> Předpokládaný celkový počet návštěvníků akcí:
<br>
<br> Přínos pro obec a její občany:
<br>
<br>
<br>
Čestné prohlášení:
Zástupce žadatele svým podpisem prohlašuje,že:
· veškeré údaje v žádosti jsou úplné a pravdivé <,>
· nezatajuje žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti <,>
· nemá žádné závazky vůči poskytovateli dotace <,>
· souhlasí se zařazením do databáze žadatelů o dotace a se souvisejícím zpracováním osobních údajů <,>
· souhlasí se zveřejněním jména a adresy a výše poskytnuté dotace <.>
<br>
V…………………………………………….dne:………………………………
<br>
<br>
Podpis žadatele:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Přílohy:
· doklad o zřízení bankovního účtu,pokud budou finanční prostředky převáděny bezhotovostně na účet žadatele (lze nahradit aktuálním výpisem z účtu nebo čestným prohlášením žadatele)
<br> 1
07a - Formulář žádosti o dotaci na činnost v obci Nučice.docx (23.78 kB)
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Nučice na rok 2023
na podporu činnosti organizace
<br> A.Údaje o žadateli:
Název:
<br>
<br> Sídlo:
<br>
<br>
IČ:
<br>
<br> Bankovní spojení:
<br>
<br>
Právní statut:
<br>
<br> Statutární zástupce:
<br>
<br> Kontaktní osoba:
Jméno a příjmení,Funkce <,>
Telefon,E-mail
<br>
<br>
<br>
<br> B.Údaje o předmětu žádosti:
Název činnosti:
<br>
<br> Účel použití dotace:
<br>
<br>
<br>
Časové vymezení:
<br>
<br> Místo realizace:
<br>
<br> Požadovaná částka na dotaci:
<br>
<br> Předpokládané náklady na činnost organizace v daném období:
<br>
<br>
Předpokládané další zdroje financování:
<br>
<br> Předpokládaný celkový počet návštěvníků akcí:
<br>
<br> Přínos pro obec a její občany:
<br>
<br>
<br>
Čestné prohlášení:
Zástupce žadatele svým podpisem prohlašuje,že:
· veškeré údaje v žádosti jsou úplné a pravdivé <,>
· nezatajuje žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti <,>
· nemá žádné závazky vůči poskytovateli dotace <,>
· není v úpadku ani neprobíhá ohledně jeho majetku žádné z insolvenčních řízení upravených zákonem č.182/2006 Sb <.>,insolvenční zákon v platném znění,a není v likvidaci <,>
· souhlasí se zařazením do databáze žadatelů o dotace a se souvisejícím zpracováním údajů,vč.údajů osobních <,>
· souhlasí se zveřejněním jména a dalších identifikačních údajů a výše poskytnuté dotace <.>
<br>
V…………………………………………….dne:………………………………
<br>
<br>
Podpis žadatele/statutárního zástupce:
(razítko)
<br>
<br>
<br>
Přílohy:
· kopie dokladů o právní subjektivitě (stanovy,zřizovací nebo zakládací listiny atd.)
· doklad o XXX,kdo je oprávněn jednat za žadatele,pokud tento údaj už neobsahuje doklad o právní subjektivitě
· seznam registrovaných členů a výše členského příspěvku (vše ke dni podání žádosti)
· doklad o zřízení bankovního účtu,pokud budou finanční prostředky převáděny bezhotovostně na účet žadatele (lze nahradit aktuálním výpisem z účtu nebo čestným prohlášením žadatele)
2
Pravidla pro poskytování individuálních dotací na rok 2023.pdf (756.91 kB)
Pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce Nučice v roce 2023
<br> Cíl a účel poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce Nučice:
<br> Podpora aktivit,směřujících k udržitelnosti a rozvoji kultury,sportu a nezávadného sociálního prostředí pro děti,mládež,dospělé a seniory v obci Nučice.Zájmem obce jev maximální možné míře podporovat posilování občanské společnosti,všech veřejně prospěšných společenských aktivit a vytváření přirozených vazeb mezi obyvateli <.>
<br> Účelem těchto zásad je stanovit jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu obce Nučice pro podporu rozvoje činností nekomerčního,neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblastech:
<br> a) zabezpečování volnočasových aktivit občanů,zejména dětí,mládeže a seniorů <,>
<br> b) péče o zdraví <,>
<br> c) sportu a tělovýchovy <,>
<br> d) kultury <,>
<br> e) ochrany přírody <,>
<br> f) požární ochrany <.>
<br> Použití prostředků ?.dotace: Obec Nučice v roce 2023 poskytuje dotace:
<br> a) na podporu činnosti registrovaným neziskovým organizacím
<br> Prostředky lze použít pouze na výdaje souvisejícís činností organizace.Například na úhradu nutných provozních nákladů žadatele,na údržbu a opravy užívaných zařízení,na propagaci činnosti,na úhradu odměn trenérů,cvičitelů a vedoucích mládežnických kroužků,úhradu nákladů na dopravné při sportovních,kulturních a společenských akcích,pohoštění a občerstvení bez alkoholických a tabákových výrobků,na úhradu odměn rozhodčích při řízení sportovních akci,kde toto je obecně požadováno soutěžním řádem,úhradu cen při soutěžích (odměny soutěžících),apod <.>
<br> Finanční prostředky nelze použít na úhradu mezd a platů a na úhradu nevyrovnaných závazků (včetně schválených splátkových kalendářů) z předcházejícího období <.>
<br> b) na podporu projektů (uspořádání akcí a programů) organizovaných fyzickou osobou „ Prostředky lze použít pouze na výdaje související s vlastním projektem.Například na pořízení nebo výrobu potřebných vyb...

Načteno

edesky.cz/d/6041682

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz