« Najít podobné dokumenty

Obec Plužná - KRAJSKÝ SOUD V PRAZE - VYROZUMĚNÍ, VÝZVA A POUČENÍ OSOB ZÚČASTNĚNÝCH NA ŘÍZENÍ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plužná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1159507715_2_54A_18_2023_5.pdf (204.92 kB)
č.j.54 A 18/2023 - 10
<br>
Za správnost vyhotovení: XXXX XXXXXXX
<br> KRAJSKÝ SOUD V PRAZE
náměstí Kinských X,150 75,Praha 5
<br> tel.: 257 005 111,fax: 257 326 026,e-mail: podatelna@ksoud.pha.justice.cz,IDDS: hvbabbq
<br> NAŠE ZNAČKA: 54 A 18/2023
<br>
VAŠE ZNAČKA:
<br> VYŘIZUJE: XXX XXXXXXX
<br> DNE: XX.X.XXXX
<br>
<br> VYROZUMĚNÍ,VÝZVA A POUČENÍ OSOB ZÚČASTNĚNÝCH NA ŘÍZENÍ
<br>
<br>
NAVRHOVATELÉ: a) MUDr.XXXXX XXXXXXXXX,Plužná XX,XXX XX Plužná
<br> b) Ing.XXXX XXXXXX,Plužná XX,XXX XX Plužná
<br> oba zastoupeni: JUDr.Ing.XXXX XXXXXXXX,Ph.D.BA,advokát,Pod
Oborou 907,293 06 Kosmonosy
<br> ODPŮRCE: Obec Plužná,Plužná 54,294 23 Plužná
<br> v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy č.1/2022 – Územní plán Plužná <,>
vydané usnesením zastupitelstva obce Plužná č.24/2022 ze dne 2.5.2022
<br>
<br> U Krajského soudu v Praze bylo pod spisovou značkou 54 A 18/2023 zahájeno řízení o návrhu
na zrušení výše označeného opatření obecné povahy <.>
<br> Podle § 101b odst.4 zákona č.150/2002 Sb <.>,soudní řád správní,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „s.ř.s.“) se v řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části použije přiměřeně
§ 34,s výjimkou odst.2 věty první a odst.4 <.>
<br> Podle § 34 odst.1 s.ř.s.jsou osobami zúčastněnými na řízení osoby,které byly přímo dotčeny ve
svých právech a povinnostech vydáním napadeného opatření obecné povahy nebo jeho části
nebo tím,že opatření obecné povahy nebo jeho část nebylo vydáno,a ty,které mohou být přímo
dotčeny jeho zrušením nebo vydáním podle návrhu výroku rozhodnutí soudu,nejsou-li účastníky
a výslovně oznámily,že budou v řízení uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení <.>
<br> Podle § 34 odst.3 s.ř.s.má osoba zúčastněná na řízení právo předkládat písemná vyjádření <,>
navrhovat důkazy,nahlížet do spisu,být vyrozuměna o nařízeném jednání a účastnit se ho.Dále
má právo namítnout podjatost soudce,soudní osoby,tlumočníka nebo znalce (§ 8 odst.5 s.ř.s.) <.>
Námitku podjatosti musí uplatnit do jednoho týdne ode dn...

Načteno

edesky.cz/d/6041213

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plužná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz