« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - K.Ú. DOUBRAVKA P.Č. 29/3, OSTATNÍ PLOCHA, JINÁ PLOCHA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční řád.pdf
1/15
<br>
48620/P/2022-HMSU
<br>
<br>
<br> AUKČNÍ ŘÁD SYSTÉMU PRO PROVÁDĚNÍ ELEKTRONICKÝCH AUKCÍ
<br>
<br> Čl.1
<br> Základní ustanovení
1.Tento Aukční řád upravuje užívání systému pro provádění výběrových řízení s aukcí
<br> elektronickou formou dle § 22 odst.1 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích,v platném znění (dále jen „ZMS“) a stanovuje
podmínky a pravidla účasti Žadatelů o účast na takových řízeních jako elektronických
aukcích <.>
<br>
2.Správcem Elektronického aukčního systému je Úřad pro zastupování státu ve věcech
<br> majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111 <.>
<br> 3.Hlavním účelem je zajištění elektronického nástroje pro provádění elektronických aukcí
<br> Zadavatelem aukce <.>
<br> 4.Elektronická aukce slouží k transparentnímu výběru smluvního partnera pro uzavření Kupní <,>
<br> Nájemní nebo Pachtovní smlouvy s důrazem na to,aby Zadavatel aukce obdržel za plnění
poskytované na základě uvedených smluv co nejvyšší úplatu <.>
<br>
5.K tomuto účelu je Zadavatel aukce oprávněn uveřejňovat elektronické aukce vyhlášením
<br> v Elektronickém aukčním systému,včetně Aukčních vyhlášek,fotografií,popisu Předmětu
aukce a dalších dokumentů a informací týkajících se elektronické aukce <.>
<br>
6.Přesné vymezení pojmů a postupů vyplývá z Aukčního řádu a příslušných právních předpisů <,>
<br> zejména ze ZMS a vyhlášky Ministerstva financí č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření
organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,v platném znění <.>
<br>
7.Veškeré pojmy v tomto Aukčním řádu nedefinované mají význam ve smyslu souvisejících
<br> aplikovatelných právních předpisů <.>
<br> 8.Elektronický aukční systém umožňuje přístup z těchto internetových prohlížečů:
<br> a) Google Chrome verze 48.0.2564.109 a vyšší,nebo
<br> b) Microsoft Edge,nebo
<br> c) Mozilla Firefox verze 47.0.1 a vyšší,nebo
<br> d) Safari verze 9.0 a vyšší,nebo
<br> e) Opera verze 30 a vyšší <.>
<br>
Č...
Aukční vyhláška.pdf
||| ||| |||||IIII|l|IIIl|||||lIIIIIIIIIIIIIIIIII II III ||| II" III ||| |||
<br> 48620/P/2022-HMSU
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této Aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetkucz <.>
<br> |.Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.z cz
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 18.4.2023 v 10:00 hod.Konec elektronické aukce se stanovuje na den 19.4.2023 v 11:00 hod.Kauce musí být připsána na účet zadavatele do 17.4.2023
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště Plzeň
<br> Kontaktní osobou je XXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX,e-mail: lenka.klikova©uzsvm.cz
<br> ".Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 350.000,- Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-24728311/0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 17.4.2023.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci <.>
<br> 2.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem,než bezhotov...
Kupní smouva.pdf
Kupní smlouva – nemovité věci (elektronická aukce) – bez rozvaz.podmínky
<br>
1
<br>
<br>
<br>
48620/P/2022-HMSU
Čj.: UZSVM/P/34686/2022-HMSU
<br>
<br>
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <,>
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Nové Město,Praha 2 <,>
za kterou právně jedná.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost,funkce) na
základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v platném znění
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br>
Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……….<,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob),se sídlem
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
který zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (přesné znění názvu územního samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
kterého zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupený na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 ...

Načteno

edesky.cz/d/6039702

Meta

Pronájem   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz