« Najít podobné dokumenty

Obec Kokory - 30: Záměr Obce Kokory zřídit věcné břemeno na části pozemku 890/7 a 912/1 v k.ú. Kokory – ČEZ…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kokory.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3227_001.pdf [0,09 MB]
Obec Kokory,IČ: 00301388,se sídlem Kokory č.p.57,751 05 Kokory
<br> Zveřejnění záměru Obce Kokory zřídit věcné břemeno - služebnost
<br> Na základě rozhodnutí Rady obce Kokory ze dne 13.3.2023,zveřejňujeme záměr Obce Kokory na zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě (podzemního kabelového vedení NN) ve prospěch ČEZ Distribuce,a.3 <.>,IČ 24729035,DIČ CZ24729035,se sídlem Děčín,Děčín IV-Podmokly,Teplická 874/8,PSČ 405 02,k tíží části pozemku p.č.890/7 a části pozemku p.Č.912/1 v k.ú.Kokory,ve vlastnictví Obce Kokory,na dobu neurčitou za částku ve výši 3.650,— Kč + DPH.Rozsah věcného břemene je vymezen v situačním plánu,který tvoří přílohu tohoto záměru <.>
<br> Podměty a připomínky k tomuto záměru obce se přijímají do 28.3.2023 na obecním
<br> úřadě <.>
<br> lng.XXXX XXXXXXXX,MBA starostka Obce Kokory
<br> Obec okory XX:X 05 okory 57
<br> Telč.581 746 25
<br> Z Z
<br> áme
<br> v
<br> !
<br> r byl vyvesen na úřední a elektronické desce OU Kokory dne 13.3.2023 r byl sejmut z úřední a elektronické desce OU Kokory dne 30.3.2023
<br> áme
<br> \!
<br> vv
<br> ;
<br> i,zm ___,-
<br>._.85200 onuená před plodem — __.»- \ "\\ 4,am od hranlco pnmku,/
<br>.\ \ \ “.<.>.- nm *=,-._'-\.:ij " “:"
<br> +13).“ Assenu/wap “- \-.\:__ xls zm:
<br> _'\_ délku tr—nsy GDM
<br> "lil
<br> vou—u
<br> LEGENDA
<br> PNML mlml Mini.Mohl NN 0,4 11V < AYKY—J 5MZO-I-7D/PEI25 Slhwjkf unum »th Nvá „mama amu (pk-my pm) - sum/wav vol.iza/\mnmyzsa mm Non naj-umo arm (na uwp) - 5v101 Novi unmn'nl F-Zn 30/4 ulumo spol-Ena » kabaly NN Slimmer vod:-mir mon! NN — A5 41J5 _ Stúwílzí pip—am“! run sn
<br> -r— Stamm army mup NN,pojifíní a :vndllnm plupl"
<br> Ochranu pw plynu
<br> BEP
<br> um : mnm—nl mu znam : mim—4m mul n.<.> \n111_ m.<.> -mnm):
<br> LE
<br> \ '? n.<.>.-;n-mír.<.>.<.>.<.> M.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.„.<.>.__ “i- „(um ___-__"— ur-.<.> u snmswt „m m- nn.-'.— “"—“W
<br> MMB—„4M y_hmmmnamnwpliwwm-mmm vm—a-canms „mmm WWII vdL'mmdanubGIm mal-MM tállvnml -d0 ČSN 73 SW:
<br> Hl.mlpmh tsunami—4...

Načteno

edesky.cz/d/6038119

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kokory      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz