« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - rozhodnutí06_povolení_kácení dřevin_Drážďany_MMareš

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [107 KB]
Obecní úřad Castrov
<br> okres Pelhřimov PSČ 394 63 XXXXXX XXXXX,lěožejov XXX,XXX Obecní úřad Castrov,Castrov 105,394 61 Božejov
<br> naše značka vyřizuje v Častrově dne SZP/2017 Ing.XXXXX XXXXXXX XX.XX.XXXX
<br> Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin a uložení náhradní výsadby
<br> Obecní úřad Častrvov jako příslušný orgán správy ochrany přírody a krajiny podle ustanovení 5 76 odst.1 písm.b) zákona CNR č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,v pozdějších zněních na základě provedeného správního řízení rozhodla takto:
<br> A.Podle ustanovení 5 8 odst.1 zákona ČNR č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny
<br> p o v o ! uj e Panu Martinu Marešovi kácení dřevin rostoucích mimo XXX a to XX “exemplářů smrku ztepilého a Xks suchých smrků na p.č.1170/3 a 1170/9 v obci a katastrálním území Castrov- Drážďany <.>
<br> Povolení se vydává za těchto podmínek:
<br>.Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu ' Při kácení budou dodrženy všechny platné předpisy
<br> B.Podle ustanovení 5 8 odst.1 zákona ČNR č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny u k | á d á
<br> žadateli vysázení 5 ks třešně lokalitě VAlejích v Častrově.Budou použity zapěstovaně sazenice v balu.Výsadba bude provedena do června roku 2018.Kontrolu provede lng.XXXXX XXXXXXX na základě ohlášení žadatelů <.>
<br> Odůvodnění
<br> Jedná se ve většině případů o stromy při hranici pozemků <.>
<br> Žadatel předložil dne 9.10.2017 požadovaný souhlas sousedních vlastníků včetně zákresu průběhu majetkových hranic,ze kterého bylo patrné,že se jedná o dřeviny rostoucí na jeho pozemcích <.>
<br> Většina členů komise rozhodla žádosti vyhovět <.>
<br> Poučení o odvolání Proti tomuto rozhodnutí je možnov se odvolat k Referátu životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina podáním na Obecní úřad Castrov ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí <.>
<br> '( IA _;'/í <,>
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX starostka obce Castrov
<br> E—mail: telefon: fax: IČO: bankovní spoj ení: číslo účtu: obechastrov.cz 565 437 127 565...

Načteno

edesky.cz/d/6034258

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz