« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - odstranění dřevin pod elektrickým vedením

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [131 KB]
Vážení vlastnící a uživatelé pozemků <,>
<br> dovolte,abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č.458/2000 Sb.(energetický zákon) a povinnosti,které z něj plynou <.>
<br> Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6,PNE 33 3300,PNE 33 3301,PNE 33 3302) vás žádáme o odstraněnídřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení <.>
<br> Odstranění,prosíme,proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak,aby byla dodržena maximální výška porostu <.>
<br> Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny:
<br> Hladiny napětí (VN) Ochranné pásmo Výška porostu Nadzemnívedení | napětí od 1 kV do 35 W 7 m od krajního vodiče maximálně 3 m Nadzemní vedení | napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče maximálně 3 m Podzemní vedení [ do napětí 110 kV včetně 1 m od krajního kabelu nesmí být žádný porost
<br> Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení,kterou je nutné dodržet,a bezpečnou vzdálenost pro práci takto:
<br> Hladiny napětí Bezpečná vzdálenost pro práci Vzdálenost porostu od vedení Vedení NN [ nízké napětí (400/230 V).1 m od vedení alespoň 2 m
<br> Vedení VN jvysoké napětí (22 kV) 2 m od vedení alespoň 3,6 m
<br> Vedení WN jvelmi vysoké napětí (110 kV) 3 m od vedení alespoň 4,5 m
<br> V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům společnosti E.ON Distribuce,a.s <.>,nebo touto společností zmocněným zhotovitelům udržovat volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů (sloupů) nadzemního vedení <.>
<br> V případě,že při odstranění porostu v blízkosti vedení nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost osob,technický stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy,mohou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti E.ON Česká republika,s.r.o.<,>
<br> a to za podmínek pro tuto práci stanovených <.>
<br> Pokud stav stromoví nebude odpovída...

Načteno

edesky.cz/d/6034244

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz