« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce_2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [559 KB]
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> Č.j.: KUJI 17217/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Castrov
<br> se sídlem Častrov 105,394 63 Častrov,IČO: 00247987 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 31.října 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 28.února 2017 jako konečně přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s g 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 28.února 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Častrov Častrov 105 394 63 Častrov
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: RNDr.XXXXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX - kontrolor: lng.Veronika Parkanová
<br> pověření číslo 20165013885__2
<br> Podklady předložily: Ing.XXXX XXXXXXXX - starostka
<br> XXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumánl.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e—mail: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> 1,l l
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Častrov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Ča...

Načteno

edesky.cz/d/6034186

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz