« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - usnesení zastupitelstva obce č.17_2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [269 KB]
Usnesení
<br> ze 17.jednání zastupitelstva obce Častrov konaného dne 26.1.2017 v 18.00 hodinv
<br> v zasedací místnosti Obecního úřadu v Castrově
<br> A Organizačnízáležitosti Zastupitelstvo obce Častrov v o I í Danu Křížovou zapisovatelkou,Miladu Červenkovou a Radky Novotného ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva obce č.17/2017 Usnesení bylo přijatolO hlasy 1,proti 0,zdržel se 0,omluveni 1
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> 5 c h v a I uj e
<br> upravený program jednání zastupitelstva obce dne 26.1.2017 Usnesení bylo přijato 10 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni
<br> B Vlastní program: Zastupitelstvo obce Častrov
<br> bere na vědomí zprávu starostky obce o činnosti a děnív obci od 15.12.2016 do 26.1.2017 Usnesení bylo přijato 10 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 1
<br> 2 Zpráva o stavu finančních prostředků obce Zastupitelstvo obce Častrov bere na vědomí zprávu o stavu finančních prostředků obce k 26.1.2017 Usnesení bylo přijato 10 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 1
<br> 3 Kanalizace Metánov — informace,vodovod Metánov — informace Zastupitelstvo obce Častrov s c h v a I uj e zprávu komise o provedení výběru zhotovitele kanalizace Metánov a uzavření smlouvy o dílo 5 c h v a l uj e provedení opravy přípojky užitkové vody do OlVlD Metánov dle návrhu rozpočtu ze dne 24.1.2017,odpojení OMD od vodovodního řádu pro Metánov s c h v a I uj e provedení prací správcem vodovodního řádu — Vodotechnické služby Počátky Usnesení bylo přijato 10 hlasy,proti 0,zdržel se O,omluveni 1
<br> 4 Schválení prodeje majetku obce dle zveřejněných záměrů Zastupitelstvo obce Častrov 5 c h v a l u_i e odprodej části pozemkuč.Bc.Kateřině Šuhájkové,bytem Žirovnice nově zaměřenou parcelu č.869/23 o výměřě 46 m2 v katastrálním území Pelec,1 m2 za Kč 20,— p o v ě ř uj e starostku obce k zajištění náležitostí spojených s převodem vlastnického práva
<br> | Zveřejněno: — 1 — Sejmuto:
<br> bere na vědomí
<br> žádost XXXX XXXXXXX Kroupy o vydání parcely č.p.XXX/X v k.ú.Jakubín
<br> Ukládá u...

Načteno

edesky.cz/d/6034183

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz