« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - rozhodnutí04_povolení kácení dřevin a náhradní výsadby_Metánov_Hanušovi

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [192 KB]
z/ „ mu„
<br> Obecní úřad Castrov
<br> okres Pelhřimov PSČ 394 63
<br> Ing.XXX XXXXX a XXXXXX XXXXXXXX,Pražského XXX/XX,XXX Praha X Obecní úřad Častrov,Častrov 105,394 63 Castrov
<br> naše značka vyřizuje v Častrově dne 4ZP/2017 lng.Novotný 12.10.2017
<br> Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin a uložení náhradní výsadby
<br> Obecní úřad Častrov jako příslušný orgán správy ochrany přírody a krajiny podle ustanovení 5 76 odst.1 písm.b) zákona ČNRč 114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,v pozdějších zněních na základě provedeného správního řízení rozhodla takto:
<br> A.Podle ustanovení 5 8 odst.1 zákona ČNR č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny p o v o | uj e
<br> Panu Janu Hanušovi a paní Heleně Hanušové pokácení 1 exempláře smrku ztepilého a 1 exempláře douglasky tisolisté na na p č.49/2 v obci Častrov a katastrálním území Metánov.Parcely jsou ve vlastnictví žadatelů
<br> ( nemovitost č.p.45 v Metánově ) <.>
<br> Povolení se vydává za těchto podmínek: - Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu - Při kácení budou dodrženy všechny platné předpisy
<br> B.Podle ustanovení 5 8 odst.1 zákona čNR č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny
<br> u kl á d á žadatelce vysázení 5 ks lípy malolisté v lokalitě Pod Kravínem v Metánově.<.> Budou použity zapěstované sazenice v balu.Výsadba bude provedena do června roku 2018.Kontrolu provede Ing.XXXXX XXXXXXX na základě ohlášení žadatelů <.>
<br> Odůvodnění Jedná se o 1 exemplář smrku ztepilého a 1 exemplář douglasky tisolisté na na p.č.49/2 v obci Častrov a
<br> katastrálním území Metánov.Stromy jsou přerostlé,vykazují známky poškození,jehličí je zažloutlé.Rostou uprostřed ovocného sadu a utískují okolní stromy <.>
<br> Poučení o odvolání Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat k Referátu životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina podáním na Obecní úřad Častrov ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí <.>
<br> = 7 „,VJ
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX starostka obce Castrov
<br> E—mail: telefon: fax: IČ...

Načteno

edesky.cz/d/6033995

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz