« Najít podobné dokumenty

Obec Zeleneč - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici č. II/101 k.ú. Mstětice od 13.3. do 17.4.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zeleneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dio (537.7 kB)
“i __,„ „J.Uh <.>,\?.m._ <.>,„n.::;U IC % “IM.QC: _),<.> : „ 15.3“ JUR L'h „ u <,>
<br> eEákovice f— „
<br> z,_ < wsum: m funlanydla
<br> EURDUIA '
<br> Num Čelákovice,MSIĚIÍCE - označeni slavenišmich - 011mm,!II2022
<br> výjezdů ÚĚL'L Um
<br> Dstrr _ _ <.>,Navrh DIO — oznacem stav.vyjezdu FMA C <.>
<br> AEAVLS TECHZDA (323 PM ' ZZcH
<br> ! Š Š Ž ; Š ; Ě ; Š Š 929 © 1 ; Ě Š ! ! Ě š ] !.ř i &
<br> 32— N N
<br> -520a
<br> 03 W M M C) A 9) m
<br> „322 - VÝJ 520
<br> íw
<br> VOZIDEL STAVBY
<br> Zodpovědná sauna,Kunlrolcvaí: Kn.—sal.XXXXX El.-Inn Tomaš En.-ana XXXXX de Cmmnarbl' & DOPRAVNÍ ZNAČENÍ EURÚEÉÁ ARCH Fatmaš AX Celákovice,Mstětice - označenT stavenišmich MMM výjezdů Dmum.„muze Úůitl LKR = ““._.<.>.CMU warez-„w: Navrh DID - oznacem stav.vyjezdu Pan;- č.:
<br> ané
<br> y podmínky d,v TPGG - ozmACENl PRACQVNiCH MIST A POZEMNICH KOMUNIKACFCH |||.VYDAN
<br> Žgn
<br> být dDdr zák.č.36112000 Sb.v platném znění
<br> Při umístěni dcpravního značení musi a zák.č.1311997 Sb.v platném znění <.>
<br> AHAVLS "IEGIZOA 0-1ng - ZZdI
<br> QZG C
<br> ©
<br> 1P22 _ VÝJEZD VOZIDEL STAVBY
<br> | * *
<br> E
<br> : „
<br> m 99 (536
<br> ? i ! % L
<br> 11 V\N umu x\w \\!
<br> (u w N
<br> 929 %?
<br> W
<br> © 3203
<br> Při umístěni dcpravního značení musí být dodržgny podmínky dané _ V TPBB - QZNACEN! PRACQVNICH MÍST ' NA POZEMNICH KOMUNIKACICH [II.VYDANI,zák.č.361l2000 Sb.v platném znění
<br> & zák.č.13/1997 Sb.v platném znění <.>
<br> fi Ž 0 <,>
<br> ““"““ _ $ DOPRAVN ZNAČENÍ
<br> áá 8213
<br> © 8203
<br> Čmvwrdnš 03cm
<br> mw mm-m :mawwm
<br> ' p'ůro- FcrN—M'.u
<br> <.>,Ši FMS Čelákovice.Mstělice.„ označeni stavaništnich r:.nrmu ' „ * výjezdů „M
<br> wzmz
<br> [|:—>| mr:
<br> ULi—wh Návrh DIO - napojení na siáv.komunikaci ““"“-"
<br> í Í |" Pulu c
veřejná vyhláška (620.08 kB)
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Naše čj.:
<br>
MÚBNLSB-OD-37830/2023-VANJO
<br>
SEDOZ DZ s.r.o <.>
IČO: 24218537
Primátorská 296/38
180 00 PRAHA 8
<br>
Naše sp.zn.: OD-31912/2022-VANJO
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
E-mail: josef.vanousek@brandysko.cz
<br> Datum: 10.03.2023
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICIÍCH II.A III.TŘÍD A MK
<br>
<br> Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Odbor dopravy,jako příslušný orgán
státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích,podle ustanovení § 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
základě podnětu od společnosti EUROVIA CS a.s <.>,odštěpný závod Železniční stavby a mosty <,>
Brožíkova 564,530 09 Pradubice,IČO: 45274924 zastoupena na základě plné moci
společností SEDOZ DZ s.r.o <.>,Primátorská 296/38,180 00 Praha 8,IČO: 24218537,adresa
pro doručovací Poděbradova 1751,289 22 Lysá nad Labem (dále jen „žadatel“),podaného
dne 10.3.2023,doloženého stanoviskem Policie ČR (Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje,Územní odbor Praha venkov – VÝCHOD,Dopravní inspektorát) č.j.:
KRPS-15017-2/ČJ-2023-011506 ze dne 17.1.2023; č.j.KRPS-47779-2/ČJ-2023-011506 ze
dne 21.2.2023 a vyjádřením Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje p.o.zn <.>
416/23/KSUS/MHT/POL ze dne 20.1.2023; zn.1312/23/KSUS/MHT/POL ze dne 28.2.2023 <,>
podle ustanovení § 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších změn a doplnění (dále jen „správní řád“) a podle ustanovení § 77 odst.5 zákona o
silničním provozu
<br> s t a n o v u j e
<br> podle ustanovení § 77 odst.1 písm.b) zákona...

Načteno

edesky.cz/d/6031591

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zeleneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz