« Najít podobné dokumenty

Obec Kbelnice - Zápis z veřejného zasedání č.1 ze dne 28.2.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kbelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

230228 - zápis verejneho zasedani 28_02_23.pdf [0,86 MB]
Zápis z veřejného zasedání č.1 Zastupitelstva obce Kbelníce,konaného dne 28.února 2023 od 19:30 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Kbelnice (dále též jako „zastupitelstvo") bylo zahájeno v 19:30 starostou obce Filipem Smolíkem (dále též jako.<.> předsedající“) <.>
<br> Předsedající schůze konstatoval,že zasedání bylo řádné svoláno v souladu s 5 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“).informace podle 5 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Kbelnice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 21.února do 28.února 2023.Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ <.>
<br> Předsedající schuze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval,že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (š 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> ***
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu XXXX XXXXXX Michalčíkovou a Ing.Zdenu Jenčkovou a zapisovatelem pani Mgr.Lenku Sofii Smolíkovou.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani námitky.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kbeínice určuje ověřovateli zápisu paní Dagmar Míchaíčíkovou & lng.Zdeňku Jenčkovou & zapisovatelem paní Mgr.Lenku Sofií Smolíkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 6; Proti 0; Zdrželi se 0.Usnesení č.230228101 bylo schváleno <.>
<br> Schválení programu:
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Předsedající navrhl doplnit program o „ smlouva s Charitou Jičín" a bod „rozpočtové opatření v závěru roku 2022".Další návrhy na doplnění či změnu programu zasedani nebyly vzneseny <.>
<br> Předsedající dal hlasovat...
230228 - priloha c.6 Darovaci smlouva 2023 charita.pdf [0,26 MB]
Darovací smlouva
<br> Smluvní strany
<br> (podle § 2055 a následujícího občanského zákoníku)
<br>
<br>
<br> Dárce : Obec Kbelnice
<br> se sídlem Kbelnice 1,Jičín 506 01
<br> zastoupená starostou Bc.Filipem Smolíkem
<br> IČ: 00578380
<br> Bankovní spojení 24024541/0100
<br>
<br>
<br> Obdarovaný : Oblastní charita Jičín
<br> se sídlem Na Jihu 553,506 01 Jičín
<br> zastoupena ředitelem Oblastní charity Jičín Bc.Davidem Rejlkem
<br> IČ: 73633755
<br> Bankovní spojení Česká spořitelna,a.s.2914882379/0800
<br>
<br> uzavřely níže uvedeného dne smlouvu v tomto znění:
<br>
<br> 1.Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 12000,- Kč k zajištění
<br> činnosti Oblastní charity Jičín,konkrétně na činnost pečovatelské služby <.>
<br> 2.Shora uvedená částka bude převedena na účet obdarovaného do 15 dnů od podpisu
<br> této smlouvy <.>
<br> 3.Finanční dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně <.>
<br> 4.Obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví <.>
<br> 5.Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami <.>
<br> 6.Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech,z nichž každá strana obdrží jeden <.>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> dárce obdarovaný
<br>
<br> V Kbelnicích dne : V Jičíně dne :
230228 - priloha c.5 SOSB Schejbal.pdf [0,51 MB]
CEZd_SoBS VB 64682/IV-12-2025295/Kbelnice,p.č.66/28,27,26 - knn
<br>
<br>
<br> OBEC KBELNICE (1/1)
<br> IČO 00578380,DIČ CZ00578380
<br> se sídlem Kbelnice 1
<br> Kbelnice
<br> 50601
<br> zastoupena:
<br> Bc.Filip Smolíkem – starostou obce
<br> (dále jen „Budoucí povinná“)
<br>
<br> a
<br>
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>
<br> IČ 24729035,DIČ CZ24729035
<br> se sídlem Děčín,Děčín IV-Podmokly,Teplická 874/8,PSČ 405 02
<br> zastoupena firmou:
<br>
<br> ELEKTRO SCHEJBAL s.r.o <.>
<br> se sídlem Kocbeře 90,544 64 KOCBEŘE <,>
<br> zapsaná v OR vedeném rejstříkovým soudem v Hradci Králové,oddíl C,vložka 41958 <,>
<br> IČ: 07215878,DIČ: CZ07215878
<br> (dále jen „Budoucí oprávněná“)
<br>
(společně dále též „Smluvní strany“) <,>
<br> uzavřeli níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto:
<br>
SMLOUVU O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE
<br> A DOHODU O UMÍSTĚNÍ STAVBYč.IV-12-2025295
<br> (dále jen „smlouva“)
<br>
podle ustanovení § 1785 a násl.a § 1257 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku <,>
<br> v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),a podle ustanovení § 25 odst.4 zákona č <.>
<br> 458/2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o
<br> změně některých zákonů,v platném znění (dále jen „energetický zákon“) <.>
<br>
Článek I <.>
<br> Úvodní ustanovení
<br>
<br> Budoucí oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS“) na území vymezeném
<br> licencí na distribuci elektřiny udělenou PDS Energetickým regulačním úřadem.Distribuční soustava
<br> je provozována ve veřejném zájmu.PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování,obnovu
<br> a rozvoj distribuční soustavy,přičemž pokuddochází k umístění zařízení distribuční soustavy na cizí
<br> nemovitost,je PDS povinen podle § 25 odst.4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné
<br> břemeno a zajistit si právo provést stavbu dle příslušných ustanovení stavebního zákona <.>
<br>
<br> Článek II <.>
<br> Prohlášení o právním a faktickém stavu
<...
230228 - priloha c.4 KB.pdf [1,42 MB]
Dobrý den,pane starosto,v úvahu přichází několik variant : 1) TV ½ a 1 roční – XXXXXX XXX X mil.Kč – může jich být více X) Termínovaný vklad s indexovou sazbu – 3 měsíční – minimální zůstatek 1 mil.Kč,konečná splatnost TV 1 rok – sazba se odvíjí od vyhlašovaného 3MPRIBOR – 1,9,k dnešnímu dni 5,31% pa.Každé 3 měsíce je možné s účtem disponovat – vkládat,vybírat 3) AMUNDI konzerva vní alterna va - h ps://www.amundi-kb.cz/fondy/detail/CZ0008472529 - doporučila bych schůzku s inves čním specialistou – může být i u Vás na obci.V případě dotazů jsem Vám k dispozici.S pozdravem XXXXXXX XXXXXXXX Relationship Manager TOP SB Parent Branch Liberec-X.května Sales Management Retail Banking Komerční banka,a.s.17.listopadu 1074 506 01 Jičín tel: +420 955 567 346 fax: +420 955 567 367 gsm: +420 606 651 803 e-mail: marcela_hakenova@kb.cz www.kb.cz Facebook /komercni.banka Twitter @komercka P Myslete na přírodu.<.>.Skutečně potřebujete vytisknout tento e-mail? From: Obecní úřad Kbelnice Sent: Wednesday,January 25,2023 12:04 PM To: XXXXXXXX XXXXXXX Subject: nabídka zhodnocení volných finančních prostředků obec Kbelnice Dobrý den paní Hakenová,HM 31.1.2023,17:00 Komu: XXXXXXXX XXXXXXX marcela_hakenova@kb.cz OUKbelnice@seznam.cz RE: nabídka zhodnocení volných finančních prostředků obec Kbelnice Obec
230228 - priloha c.4 CSOB.pdf [0,29 MB]
strana 1 Interní
<br> Internal
<br> Nabídka pro
<br> Obec Kbelnice
<br>
<br> strana 2 Interní
<br> Internal
<br> 2
<br> Výpovědní lhůta 1 den
<br> Měna CZK
<br> Vedení účtu Zdarma
<br> Spořicí účet pro podnikatele
<br> ⚫ Spořicí účet pro podnikatele umožňující zhodnocování dočasně volných prostředků
<br> ⚫ Nemusíte znát předem dobu,po kterou nebudete své peníze potřebovat,prostředky jsou v případě potřeby
<br> k dispozici do druhého dne <.>
<br> ČSOB Spořicí účet pro podnikatele 23.1.2023
<br> Pásma
1.Pásmo – do 30 000 000 Kč
<br> Základní úroková sazba 0,02 % p.a <.>
<br> Úprava úrokové sazby 4,18 % p.a <.>
<br> ZHODNOCENÍ VOLNÝCH FINANČNÍCH ZDROJŮ
<br> Výsledná sazba 4,2 % p.a <.>
<br>
<br> strana 3 Interní
<br> Internal
<br> 3
<br> Výpovědní lhůta 3M,6M,12M
<br> Měna CZK
<br> Vedení účtu Zdarma
<br> Termínovaný vklad
<br> ČSOB Termínovaný vklad
<br> TV 3 M TV 6 M TV 12 M
<br> 6 % p.a.5,5 % p.a.5 % p.a <.>
<br> ZHODNOCENÍ VOLNÝCH FINANČNÍCH ZDROJŮ
230228 - priloha c.3 prezencni listina - verejnost c. 1.pdf [0,44 MB]
Prezenční listina — Veřejná schůze č.1 konaná dne 28.2.2023 od 19:30 hodin na obecním úřadě č.p.1
<br> Jméno Podpis
<br>.15 “: _ /,<.> qu i „_ ___ Cj Š.“fzc v,m,; K“ M mf; cí ;,w
230228 - priloha c.2 prezencni listina - zastupitelstvo c. 1.pdf [0,14 MB]
Prezenční listina — Veřejná schůze č.1 konaná dne 28.2.2023 od 19:30 hodin na obecním úřadě č.p.1
<br> Bc.Filip Smolík— starosta \
<br> Ing.XXX XXXXX — místostarosta.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> XXXX XXXXX _ zastupitel \.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> XXXXX J enček— zastupitel.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.XXXXXX XXXXXXXXXXXX — zastupitelka.;.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> lng.Zdeňka Jenčková — zastupitelka.<.>.<.>.<.>.5.;.<.> im.<.>.<.>
230228 - priloha c.1 Informace o programu verejneho zasedani 28_02_23.pdf [0,14 MB]
Obecní úřad KBELNICE
<br> Veřejné zasedání č.1 obce Kbelnice konané dne 28.2.2023
<br> Místo konání: Obec Kbelnice,obecní úřad,Kbelnice 1
<br> Doba konání: úterý 28.února 2023 od 19:30 hodin
<br> Navržený program: 1.Pravomoc starosty pro rozpočtové opatření 2.Převedení prostředků obce na spořící účet 3.RO 1 4.Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene — služebnostl
<br> Elektro Schejbal 5.Závěr
<br> V Kbelnici dne 21.února 2023 XXX XXXXX
<br> Místostarosta obce
<br> Vyvěšeno XX.X.2023
<br> Sejmuto

Načteno

edesky.cz/d/6026584

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kbelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz