« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Opatření obecní povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stanoveni-prechodne-upravy-provozu-silnice-iii.15523-vidov-pokladka-kabelu-nn-dio.pdf
ZDENĚK 274“ K Bran/Mi 941 /54
<br> ' ě ěudýMce
<br> za: 600 71 551
<br> at.-“Hm
<br> POLíClE ČESKÉ REPUBLIKY Kamen? ŘEDíTE' swf POLl „IE JiHoř :“É'fí-
<br> (mc—"f
<br> Lt“ l- l'.\
<br> Pos."mu ".<.>.I;- 371 oš ČESKÉ BUDĚJOVICE
<br> Legenda Stávající zařízení E.GD NN: J\—> kabelové zemní vedení uzemnění '“ přípojkova skříň SP.SS rozpojovací skříň SR chráníčka NN
<br> Projektované zařízení E.GD NN:
<br> kabelové zemní vedení přípojková skříň SP.SS chránička NN
<br> Ostatní značky <.>
<br> Stávající inženýrské sítě: —— m
<br> Demontované zařízení EGD NN: >< : „.>< kabelové zemní vedení % přípojková skříň SP
<br> optický kabel podzemní sdělovací vedení podzemní kanalizace dešťové ______ vodovod
<br> V0 podzemní
<br> plynovod VTL
<br> 890/14 890/14
<br> silnice
<br> vjezdy.vstupy výškopis
<br> Flow
<br> budoucí oplocení opěrné zdi
<br> hrany budov rozhraní ploch stromy.porost lampa V0 dopravní značka hranice KN stavu slučky
<br> číslo KN stavu číslo KN stavu - dotčený pozemek
<br> Technické řešení: Jedná se o vymístění přípojkové skříně pro pozemek p.č.724/2 v k.ú.Vidov z důvodu stavebních úprav objektu Č- ev.322-
<br> Ze stávající kab.skříně SS100 umístěné ve zděném oplocení na hranici Parc.č.724/3 bude pokračovat nový kabel NAYY95,který bude ukončen v novém kab.pilíři 35100 na hranici parc.č.724/2.Vedle nového pilíře 83100 bude majitelem pozemku osazeno v rámci výkopových prací také nový ER pilíř.Náklady na vybudování ER půjdou za majitelem pozemku.Oba Pilíře budou trvale přístupné z veřejného prostranství <.>
<br> Nutné práce k napojení nového kabelového vedení NN do stávající skříně v oplocení budou prováděny s opatrností ke stávajícímu zdivu a betonovému základu oplocení Dále bude brán ohled na 2 kanalizační rOUry do jímky před vraty pozemku p č.724/3
<br> Následně dojde kdemontéžl dle naznačeného rozsahu,tj.kab9|0V6ho vedení NN vedeného po pozemcích p.č.724/2,724/3 a 724/1.Po domluvě & těmlto vlastníky nebude prováděno vytěžení kabelové vedení NN <.>
<br> __ Dél...
stanoveni-prechodne-upravy-provozu-silnice-iii.15523-vidov-pokladka-kabelu-nn.pdf
str.1
<br>
<br> Magistrát města České Budě jovice
O d b o r d o p r a v y a s i l n i čn í h o h o s p o d á ř s t v í
n á m.P ř e m y s l a O t a k a r a I I.1 / 1
<br>
<br>
Magistrát města České Budějovice
Ing.XXXXXXXX XXXX
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kněžská XX
370 92 České Budějovice
<br> Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br>
<br> sp.zn.: ODSH/3333/2023 So vyřizuje: tel.: e-mail: datum:
č.j.: ODSH/3333/2023-2 Ing.Součková 386804431 souckovaa@c-budejovice.cz 3.3.2023
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Magistrát města České Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také jako „správní
orgán“) jako příslušný orgán státní správy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000
Sb.“),obdržel dne 1.3.2023 žádost navrhovatele:
<br> SETERM CB a.s <.>,IČO 26031949,Nemanická 2765/16a,České Budějovice 3,370 10 České
Budějovice 10
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.Správní orgán v souladu s
ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č <.>
500/2004 Sb.“),na základě vyjádření Policie ČR,krajského ředitelství – dopravního inspektorátu v
Českých Budějovicích č.j.KRPC-31-82/Čj-2023-020106 ze dne 13.2.2023 a dále v souladu s
ustanovením § 77 odst.1,odst.2,odst.5 zákona č.361/2000 Sb.tímto
<br> stanovuje
přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci,silnici III/15523 Vidov,pracovní místo pro pokládku kabelu NN - viz dopravně
inženýrské opatření,jež tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Termín: od 3.4.2023 do 7.4.2023
<br>
Podmínky pro provedení a osazení dopravního značení:
<br> 1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se
prov...

Načteno

edesky.cz/d/6017615

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz