« Najít podobné dokumenty

Obec Tochovice - Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tochovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací  dle zák. č. 106/1999 Sb., za rok 2022 (171.97 kB)
Obec Tochovice
Tochovice č.p.11
IČ: 00243418
262 81 Tochovice
<br>
VÝROČNÍ ZPRÁVA
<br> o činnosti v oblasti poskytování informací
dle zák.č.106/1999 Sb <.>,za rok 2022
<br>
V souladu s výše uvedeným zákonem,§ 18,odst.1,zveřejňuje povinný subjekt
obec Tochovice výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací:
<br>
a) počet podaných žádostí o informace žádné
a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti žádné
<br> b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí žádné
<br> c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu
ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného
subjektu o odmítnutí všech výdajů,které povinný subjekt
vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech
a povinnostech podle tohoto zákona,a to včetně nákladů
na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení žádné
<br> d) výčet poskytnutých výhradních licencí,včetně odůvodnění
nezbytnosti poskytnutí výhradní licence žádné
<br> e) počet stížností podaných podle § 16a,důvody jejich
podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení žádné
<br> f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona žádné
<br>
Oběžné informace vztahující se k činnosti Obce Tochovice a jejího obecního úřadu
v rámci jejich působnosti,byly poskytovány v průběhu celého roku.Tyto informace byly
podle svého obsahu a charakteru zveřejňovány na úřední desce,popř.způsobem v místě
obvyklým,tzn.na úřední desce a webových stránkách <.>
<br>
<br> XXXXX XXXXXX,starosta
<br> Vyvěšeno: XX.X.XXXX
<br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/6017166

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tochovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz