« Najít podobné dokumenty

Obec Svatoslav (Třebíč) - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU SVATOSLAV

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svatoslav (Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU SVATOSLAV
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor rozvoje a územního plánování Oddělení Úřad územního plánování
<br>.<.> Karlovo nám.104/55,674 01 Třebíč,adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám.116/6,674 01 Třebíč
<br> NAŠE ZN.: ORÚP 21237/23 - SPIS 13058/2019/KL VYŘIZUJE: Ing.Bc.XXXXXXXX XXXX DATUM: XX.XX.XXXX VEREJ NA VYHLASKA
<br> Městský úřad Třebíč,Odbor rozvoje a územního plánování,oddělení Úřad územního plánování v souladu s ustanovením š 50 odst.3 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále stavební zákon) doručuje
<br> NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU SVATOSLAV <.>
<br> Návrh Územního plánu Svatoslav je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 03.03.2023 do 24.04.2023 na Odboru rozvoje a územního plánování,oddělení Úřad územního plánování Městského úřadu Třebíč (kancelář č.B 316) <.>
<br> Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu Svatoslav na udržitelný rozvoj územi nebylo požadováno.Návrh Územního plánu Svatoslav obsahuje prvky regulačního plánu <.>
<br> Vzhledem k rozsahu dokumentace není zveřejněn celý návrh Územního plánu Svatoslav na úřední desce.Po celou dobu však bude návrh územního plánu zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přistup — na webové stránce www.trebic.cz (na titulní straně Rozvoj města a územní plán —> Územní plánování —+ Územně plánovací dokumentace a územní studie obcí ve správním obvodu ORP Třebíč —> Svatoslav) <.>
<br> Poučení
<br> Veřejná vyhláška se 15.dnem po vyvěšení považuje za doručenou.Do dalších 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může u pořizovatele každý uplatnit písemnou připomínku k návrhu Územního plánu Svatoslav <.>
<br> Připomínka musí být uplatněna písemně,musí být opatřena identifikačními údaji (jméno a příjmení,datum narození,místo trvalého pobytu) a podpisem osoby,která ji uplatňuje (uvítáme i uvedení e-mailové adresy).Připomínka musí být ve stanovené lhůtě doručena pořizovateli.K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.Pořizovatelem je Městský úřad Třebíč,Odbor rozvoje a územního plán...

Načteno

edesky.cz/d/6012542

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svatoslav (Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz