« Najít podobné dokumenty

Obec Štěchovice - oznámení o záměru směny obecního pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Štěchovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument ke stažení
obec štěchovíce
štěchovice 64
38? tg štěcrrovice
Emaíl : obec8 stechovice-st.cz
<br> oznámení o záměru směny ěásti
obecního po"enku
<br> I.r / <,>
Na základě usneseni zastupitelstva obce číslo é / Lúi^j ze
dne 01.03.2023,vyhlašuje obec Štěchovice podle s 39 odst.1)
zákona č.72B/200a Sb <.>,o obcích záměr směnit část pozemku Ve
vlastnictví obce štěchoviCe za části pozemků ve vlastníctví Ing <.>
Petra Dolejše,bytem Brdičkov L90'1/29,StodůIky,155 00 Praha 5 <.>
<br> Jedná se o nemovité věci v katastrálním územi (k.ú.) Štěctrovice <,>
nově oddělené na základě geometrického plánu (GP) ' vyhotovenéhogeodet1ckou kanceláři Ing.Ivo Šafaříka,čis1o plánu 29"7-
L54/2022.Směna pozemků je řešena z důvodu majetkoprávního
vyrovnání nesouladu terénu,kdy se místní komuníkace (Štěchovíce
<br> TaŽovícká Lhota) tzv <.>,<,> Ná Lipici" v minulosti vyhnula své
původní trase a nyni vede přes pozemky soukromé osoby:
<br> oznaěení pozemků:
<br> 1.DIe GP nově vzniklý Pozemek pozemková parcely KN p.p.č <.>
L926/4 (ostatní plocha,ostatni komunikace _ ve skutečnosti
<,>,zemědělský pozemek") o výměře 195 m2 zapsaný v KN pro
k.ú.štěchovice na listu vlastnictví č.1 ve vlastnictví
obce Štěchovice <.>
<br> Za
<br> 2.Dle GP Pozemek - pozemková parcela KN p.p.č.L2L9 (trvalý
travni porost ve skutečnosti,<,> ost'atni plocha,osLatní
komunikace") o výtrěře B10 Ír.2 zapsaný v KN pro k.ú <.>
Štěchovice na Iistu v1astnictví č.301 ve vlastnictví Ing <.>
Petra Dolejše <.>
<br> Rozdíl ve výměrách pozemků,který činí B m2 bude řešen doplatkem <,>
který uhradí strana,která nabývá pozemek s větší výměrou,tedy
obec Štěchovice,a to za dohodnutou a jLŽ zastupitelstvem
odsouhlasenou cenu 30r* KÓ/m2 (slovy: třicet korun českých Za
jeden metr čtverečný) <.>
<br>
<br> II <.>
Bl펚i informace k výše uvedenému záměru lze získat v úřednich
hodinách na obecnim úřadě ve Štěchovicích,případě elektronicky
na adrese obecGstechovice-st.cz <.>
<br> Obec štěchovíce sí vyhrazuje právo kdykoliv zrušit shora uvedený
záměr <.>
<br> ve ...

Načteno

edesky.cz/d/6007467

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Štěchovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz