« Najít podobné dokumenty

Obec Kolšov - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kolšov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV1a.pdf
IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
<br> DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz #mestozabreh
<br> VITZABVD_327646
MUZB/09141/2023/OD
<br> Doporučeně/ DS/Elektronicky ČÍSLO JEDN.: MUZB/09141/2023/OD
SPIS.ZN.: DO08477/2023/ICh
<br> Rozdělovník VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXXXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: posta@muzabreh.cz
<br> DATUM: 13.02.2023
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Zábřeh,Odbor správní,oddělení dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle
§ 124 odst.6 a § 77 odst.1 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“),ve znění pozdějších
předpisů; na základě žádosti,kterou 08.02.2023 podal(a) KAVOPLYN s.r.o <.>,IČO 27794946,1.máje
4,789 69 Postřelmov (dále jen “žadatel”) projednal podle § 77 odst.3) zákona o silničním provozu
návrh stanovení přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem,jímž je dle § 77 odst.2 písm.b)
zákona o silničním provozu policie,která vyjádřila s předmětným návrhem přechodné úpravy
provozu souhlas ve stanovisku Policie České republiky,Dopravního inspektorátu Šumperk,č.j <.>
KRPM-22214-3/ČJ-2023-140906 z 13.02.2023,a proto
<br> oznamuje
<br> vydání opatření obecné povahy dle § 77 odst.5) zákona o silničním provozu v souladu
s ustanovením § 171 a § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“),kterým
<br> STANOVÍ
<br> přechodnou úpravu provozu a užití zařízení pro provozní informace na silnicích II.a III.třídy,místní
komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci ve svém územním obvodu <.>
<br> Platnost stanovení: od účinnosti tohoto opatření do 07.02.2024
<br> Místo přechodné úpravy: Silnice II.a III.tříd,místní komunikace a veřejně přístupné účelové
komunikace ve správním obvodu MěÚ Zábřeh <.>
<br> Důvod: Provádění oprav havárií plynovodů <.>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH
<b...
VV1b.pdf
EC 3 _—
<br> W
<br> 3203 — 300
<br> 400
<br> E3a
<br> Schéma Cl1
<br> Standardní pracovní místo na pozemni komunikaci s malým dopravním zatížením <.>
<br> podélná uzávěra oboustrannými smérovacími deskami odstup max.20m
<br> 1) opakování v případě podélnéx uzávěry delši než 300 m po 300m-500m
<br> výstražné světlo typu 1 nebo značka umístěna na Huorescenčním podkladu <,>
<br> \: protisměru shodně
<br> vzdálenosti v metrech
<br> 94
<br> TP 66/2015
<br> ELZB
<br> 0 8203 BZia 0 8203 100 3203 200 Bz1a 300 A15 E33 400
<br> Schéma C/2
<br> Standardní pracovní místo.Zúžení jízdního pruhu <.>
<br> příčná uzávěra jednostrannými směrovaoími deskami
<br> vymezení jizdn ich pruhů dopravními knofiíky (odstup 0,5-1 m),fólií nebo barvou doporučeno
<br> podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami odstup max.20 m
<br> příčná uzávěra jednostrannými směrovacími deskami
<br> výstražná světla typu 1 na každé směrovací desce
<br> „opakování v případě podélné uzávěry delší než 300 m po 300m-500m
<br> 2)může být ve výjimečných případech menší (vizkap.6.2.2)
<br> výstražné světio typu 1 nebo značka umístěna na fiuoresoenčnim podkladu <,>
<br> v protisměru shodně
<br> vzdáenosůvrnehech
<br> TP 66 /21015
<br> 95
<br> OZ
<br> leiZG ÚE (L
<br> 2028
<br> 9 <.>
<br> (l
<br> 928 ©
<br> O
<br> B20a
<br> 521 a 0
<br> 82051 100
<br> BZOa 200
<br> Schéma C13
<br> Standardní pracovní místo.Práce V'jízdním pruhu.Dva pomocnéjízdní pruhy <.>
<br> příčná uzávěra jednostrannými směrovacími deskami
<br> oddělení protisměrných jízdních pruhů podle intenzity provozu zvýrazňujícími deskami,dopravními knoflíky (odstup 0,5 - 1 m)fólií nebo barvou
<br> podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami odstup max.20 m
<br> příčná uzávěra jednostrannými směrovacími deskami
<br> výstražná světla typu 1 na každé směrovací desce
<br> 1)opakováni v případě podélné uzávěry delší než 300 m po 300m-500m
<br> výstražné světlo typu 1 nebo značka umístěna na fluorescenčním podkladu <,>
<br> v protisměru shodně
<br> v...
VV1c.pdf
62
<br> og eso _
<br> min.5,5
<br> „%
<br> ? ž ? :; €; % ? vaz „s
<br> (vyume &“
<br> 11134
<br> MW <.>
<br> (ma
<br> !&5.<,>
<br> 1)
<br> cca 50
<br> Schéma BI1
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s matým dopravním zatížením <.>
<br> příčná uzávěra jedno—strannými směrovací mi deskami odstup podélně 1-2m
<br> příčně 0,6 - 1 m
<br> podéiná uzávěra oboustrannýmí směrovacími deskami odstup max.10 m
<br> příčná uzávěra jednostrannými
<br> směrovacími deskami
<br> odstup podéšně 1 - 2 m příčně 0,6 - 1 m
<br> výstražná světla typu 1 na každé
<br> směrovací desce
<br> 1) užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů,chodníků a/nebo stezek pro cyklisty podle schématB/16ažB/20
<br> vzdálenosti v metrech
<br> TP 66/2015
<br> Schéma BIZ
<br> Standardní pracovní místo na
<br> pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením.Zúžení vozovky nejeden jízdní pruh <.>
<br> 09 990 _
<br> ZZ příčná uzávěra zábranou mínimáíně3výstražnásvětíatypu1
<br> :: \“
<br> podélná uzávěra obou-strannýmí směrovacímídeskami odstup max.10m
<br> *F'L\\l
<br> 2)
<br> "\\\
<br> poděíná uzávěra zábradlím na straněchodníkuístezkyprocyklísty
<br> 2.75 „
<br> Clik)
<br> &
<br> I I
<br> ' O
<br> ! voiny prostor 20 rn (
<br> : <.>
<br> příčná uzávěra zábranou minimátněSvýstražnásvětíatypu1
<br> 1) může být ve výjimečných případech menší (viz kap.6,12)
<br> 2) užití dopravních značek a dopravních zařízení vpřípadě souběžných parkovacích A915 pruhu.chod-níků a/nebo stezek pro cykíísty podle
<br> schématB/íóažB/ž'o
<br> cca 50
<br> vzdálenosti v metrech
<br> TP 66/21015
<br> 64
<br> 01—09 — *
<br> T mm.2,75
<br> 1)
<br> Schéma Bl3
<br> Standardní pracovní místo Zúžení jízdního pruhu <.>
<br> : A =,ť O.50-70
<br> podélná uzávěra oboustrannýmí směrovacími deskami odstup max.10 m
<br> příčná uzávěra jedno—strannými směrovacími deskami odstup podélné 1-2m
<br> příčně 0,6 -1 m výstražná světla typu 1 na každé směrovací desce
<br> 1) užití dopravních značek a d...

Načteno

edesky.cz/d/5981284

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kolšov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz