« Najít podobné dokumenty

Obec Svatoslav (Třebíč) - Svazek obcí pro komunální služby-Návrh rozpočtu na rok 2022, Střednědobý výhled rozpočtu, Zpráva auditora, Návrh závěrečného účtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svatoslav (Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro komunální služby za rok 2022.pdf
ZPRÁVA
<br> o výsledcích přezkoumání hospodaření
<br> Svazku obcí pro komunální služby
<br> za rok 2022
<br> Zprávu předkládá: Ing.XXXXXX XXXXX
<br> auditor č.oprávnění XXXX
<br> Tato zpráva obsahuje 10 stránek a byla vyhotovena ve 2 vyhotoveních,z nichž jedno obdrží ředitel Svazku a jedno si ponechá auditor <.>
<br> 1.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Přezkoumání hospodaření Svazku obcí za rok 2022 bylo provedeno na základě smlouvy ve smyslu 5 53 zákona č.IZS/ZOOOSb <.>,o obcích v platném znění,zák <.>
<br> č.93/2009Sb <.>,o auditorech,audii—orského standardu č.52 a dalších relevantních * předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky a podle ustanovení 510 zák.č.420/2004Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků
<br> a dobrovolných svazků obcí
<br> Název právnické osoby: SVAZEK OBCÍ PRO KOMUNÁLNÍ SLUŽBY
<br> Sídlo: Hrotovická 23 2,674 01 Třebíč
<br> _— _.<.> _.-
<br> IC: 474 38 54_1 Právní forma: zájmové sdružení obcí Příjemce zprávy: ředitel Svazku XXXXX XXXXXX
<br> Období,za které bylo přezkoumání provedeno: X.1.2022 — 31.12.2022
<br> Přezkoumání provedl: Ing.XXXXXX XXXXX auditor č.oprávnění XXXX
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření Svazku:
<br> Auditor provedl přezkoumání hospodaření v souladu s ustanovením & 4 odst.7 zák.č.420/2004Sb <.>,ustanovením 52 písm.b) zák.č.93/2009Sb <.>,o auditorech ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: kancelář Svazku
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
<br> Přezkoumání hospodaření proběhlo l9.12.2022,1.2.2023,2.2.2023
<br> Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření:
<br> - Zahájení dne 18.12.2022 oznámení rozsahu dokumentace k přezkoumání Svazku.- _ — Ukončení přezkoumání 3.února 2023 prověření korektnosti sestavení účetní závěrky a výkazu Fin 2-12,vyhodnocení výsledků testů věcné “__" správnosti S_vazku._ “,'" *
<br> II.PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ A JEHO OBSAH
<br> 'V souladu s 5 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospod...
Návrh závěrečného účtu za rok 2022.pdf
Licence: DOE4 XCRGBZUC / ZN1 (24012022 /2ý4012022)ý
<br> Svazek obcí pro komunální služby
<br>.——1 MW _ protmíltsluíby
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022
<br> (v Kč) sestavený ke dni 13.02.2023
<br> Údaje o organizaci
<br> identitikační číslo 47438541 název Svazek obcí pro komunální služby ulice,č.p.Hrotovická 232 obec Třebíč PSČ,pošta 674 01 Kontaktní údaje telefon 736626386 fax e-mail i.nedvedicka©svazek-sluzby.cz WWW stránky www.svazek-sluzby.cz
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu ].Plnění rozpočtu příjmů ll.Plnění rozpočtu výdajů |||.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně VI.Majetek VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obci,DSO a vnitřní převody VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI.Ostatní doplňující ůdaje
<br> 13.02.2023 6h36m31s Zpracováno systémem UCR© GORDIC© spol.s r.o.* strana 1 / 7
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMU
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 857 164,00 857 164,00 818 704,07 Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 5 671 212,00 6 078 193,91 5 933 650,98 Příjmy celkem 6 528 376,00 6 935 357,91 6 752 355,05 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby? * Schválený rozpočet * Rozpočet po změna; * Vškutečnostž *" * ři 0000 2412 Splátky půjč.prostř.od netin.podnik.- prav.osob 666 664,00 666 664,00 666 664,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 3 186,91 3 186,91 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 644 020,00 644 020,00 643 070,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 43 195,00 43 195,00 0000 4152 Neinvest.přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z 54 269,07 54 269,07 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 12...
Návrh střednědobého výhledu na rok 2023 - 2028.pdf
| NÁVRH srňsnušooaéno výnunu na r.2023 - zs
<br> M Položku RS: M r.2023: 2024 2025 2026 2027 2023 0000 2412 Splátky půjčenýth prostředků od podnikatelským nennančních subjektů- právnických osol: Z 000 000,00 1 999 992,00 1 999 992,00 1 999 992,00 1 333 368,00 0,00 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 38 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 638 045,00 638 045,00 638 045,00 638 045,00 638 045,00 638 045,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0000 4152 nemam prijme umím,oa mexiMmdnkn institucí) některých cura.orgánu : prav/nických osob 655 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0000 4221 Investiční přijaté transfery od ObCl 0,00 0,00 0,00
<br> |0000 lu onu ““
<br> 3722 2141 P jmy : úroků 15 000,00
<br> 13122 Sběrasvozkonmnálnldl odpadů
<br> 6310 2141 Př'jmy z úroků 0,00 0,00
<br> : aliančních
<br> 6330 4131 Převody : vl.fondů hospodářské činnosti 4 414 155,00 4 081 963,00 4 835 587,00 6 142 955,00 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 ' - - vlastnímimdůmvmmohedlúumnlúmvně '“
<br> 4 091 953._
<br> 0
<br> 00
<br> Platy zaměst v pr poměru vyjma zaměst.na s cestě 2 200 000,00
<br> 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00
<br> Ostatní osobni výdaje 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.550 000,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 198 000,00 198 000,00 198 000,00 198 000,00 198 000,00 198 000,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 K y,učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Nákup mater Iu j.n.100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Pohonné hmoty a maziva 52 000,0...
Návrh rozpočtu na rok 2023.pdf
NÁVRH ROZPOČTU na r.2023
<br> M Položka RS: Te__x£: schválený R 2022.— ugmvený R 2022: skutečnost r.2022: r.2023: PŘÍJMY
<br> 0000 2412 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů- právnických osob 666 664,00 566 664,00 666 664,00 2 000 000,00 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 3 186,91 3 186,91 38 500,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 644 020,00 644 020,00 643 070,00 638 045,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 43 195,00 43 195,00 0,00 0000 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí a některých cizich orgánů a právnických osob 0,00 54 269,07 54 269,07 655 300,00 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 129 926,00 129 926,00 129 930,00 0,00 10000 Bez DDPA | 1 440 510.001 1 541 260,981 1 540 314,981 3 331 845,001 3722 2141 Příjmy Z úroků 190 000,00 190 000,00 151 995,55 244 000,00 13722 Sběr a svoz komunálních odpadů 190 000.001 130 000,001 151 995.551 244 000,001 6310 2141 Příjmy z úroků 500,00 500,00 44,52 0,00 15310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 500.001 500.001 44,521 0,001 6330 4131 Převody z vl.fondů hospodářské činnosti 4 887 266,00 5 193 596,93 5 060 000,00 4 414 155,00 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 16330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4 897 266,001 5 203 596,93 5 060 000,00 4 424 155,00 |nozpočrové PŘÍJMY CELKEM 1 s 520 376,00| & 935 357,91 s 752 355,05 a 000 000,00 | <.>,VÝDAJE | 3330 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 60 000,00 60 000,00 60 000,00 50 000,00 13330 činnostl registrovaných církví a náboženských společností 1 50 000,001 so 000.001 50 000,001 50 000001 3522 6359 Investičnitransfery ostatním příspěvkovým organizacím 60 000,00 60 000,00 60 000,00 50 000,00 13522 Ostatní nemocnice 1 50 000.001 60 000.001 50 000,001 50 000,001 3722 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměstna sl.cestě 2 000 000,00 2 000 000,00 1 ...

Načteno

edesky.cz/d/5980565

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svatoslav (Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz