« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - Veř. vyhl. - návrh OOP - blokové čištění 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_navrhOOP_blokove_cisteni_2023_prilohy.pdf (PDF 815.33 kB)
Magistrát města Brna Odbor dopravy
<br> Č.J.: MMB/0572551/2022/NEM VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0554718/2022/3 TELJE-MAIL: 542 174 617/nemecek,micha|©brno_cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen „MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě projednaného návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení 5 77 odst.3 zákona o silničním provozu <,>
<br> s vydáním vyjádření dotčeného orgánu,vedeného pod č.j.: KRPB—13232-1/ČJ-2022-0600Dl-PRO,ze dne 24.01.2020,jimž je podle 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno-město a Brno-venkov,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“) <,>
<br> na základě ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu,s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích voblasti městské části Brno-Komín — veřejně přístupných účelových komunikacích: ul.Uhlířova,ul.Štompil,ul.Pastviny (začátek u objektu 6.1069A až k objektu č.357/12,délka úseku 107 m),ul.Řezáčova (příjezd k objektům 887/66 a 886/64),ul.Palcary,ul.Chaloupky (úsek od ul.Výholec po začátek panelové cesty směr Komínská chochola — č.parcely: 2400,v délce úseku cca 280 m),ul.Chochola (od ulice Ulrychova po začátek lesní cesty,délka úseku cca 170 m).Ostatní pozemní komunikace,které jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci,nejsou předmětem stanovení MMB.Vše bude provedeno v rozsahu uvedených výkresů,které jsou nedílnou ...
VV_navrhOOP_blokove_cisteni_2023.pdf (PDF 356.38 kB)
Odbor dopravy a životního prostředí Úřadu městské části města Brna,Brno-Komín
<br> Vavřinecká 15,624 00 Brno
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Veřejná vyhláška
Tato písemnost se doručuje veřejnou vyhláškou.V souladu s § 19a odst.3 zák.č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
<br> komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) musí být vyvěšena
<br> na úřední desce nejméně po dobu 10 dnů.v souladu s § 25 odst.2 zák.č.500/2006 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) se za zveřejnění této písemnosti považuje patnáctý den po jejím
<br> vyvěšení na úřední desce <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: ___________________
<br>
<br> Sňato dne: ______________________
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ___________________
<br>
<br> Ukončení zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:____________
<br>
<br>
<br> Návrh opatření obecné povahy – dočasný zákaz stání na místních
<br> komunikacích
<br>
Úřad městské části města Brna,Brno-Komín,Odbor dopravy a životního prostředí,jako věcně příslušný
<br> silniční správní úřad,dle ustanovení § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a dle čl.30 odst.2 písm.b)
<br> Statutu města Brna projednal žádost č.p.MCBKOM000608/2023 ze dne 06.02.2023,kterou podalo statutární
<br> město Brno,městská část Brno-Komín,Vavřinecká 15,624 00 Brno,IČ 44992785 (dále jen
<br> „navrhovatel“),a po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Městského ředitelství policie
Brno,Dopravního inspektorátu Brno – město,pracoviště dopravního inženýrství,Kounicova 24,611 32 Brno
č.j.KRPB-13232-1/ČJ-2020-0600DI-PRO ze dne 24.01.2020 (toto vyjádření je platné do 31.12.2023),vydává
<br> tento návrh opatření obecné povahy <.>
<br> Navrhovaným opatřením obecné povahy má být stanovena přechodná místní úprava provozu spočívající
<br> v u...

Načteno

edesky.cz/d/5947175

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Prodej   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz