« Najít podobné dokumenty

Obec Kolšov - Smlouva o vypůjčce uzavřená podle § 2193 až § 2200 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kolšov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o vypůjčce uzavřená podle § 2193 až § 2200 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1
<br>
<br>
<br> SMLOUVA O VÝPŮJČCE
uzavřená podle § 2193 až § 2200 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský
<br> zákoník,ve znění pozdějších předpisů
<br>
Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko
sídlo: Masarykovo nám.510/6,789 01 Zábřeh
IČ: 48428311
zastoupen: předsedou RNDr.Mgr.Františkem Johnem,Ph.D.<,>
a místopředsedou Josefem Šinclem
e-mail: tajemnice@regionzabrezsko.cz
(dále také jen „půjčitel“)
<br> a
<br> Obec Kolšov
<br> sídlo: Kolšov 160,788 21
IČ: 00302791
zastoupená: starostkou Evou Poulíkovou
<br> (dále také jen “vypůjčitel“)
<br> uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku v souladu s občanským zákoníkem tuto smlouvu
o výpůjčce <.>
<br>
Článek I
Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko je výlučným vlastníkem 10 114 ks nádob s horním výsypem
různých velikostí a parametrů na zajištění separace plastového odpadu z komunálního odpadu
v rámci projektu „Zábřežsko třídí“ spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí <,>
126.výzva (dále jen „vybavení“).Cílem tohoto projektu je pořízení nádob na separaci plastového
odpadu z komunálního odpadu v domácnostech na Zábřežsku <.>
<br>
Článek II
<br> Půjčitel přenechává vypůjčiteli k bezplatnému užívání část vybavení uvedeného v článku I této
smlouvy,a to:
<br> • nádoba o obj.240 l na plast 170 kusů,cena za kus činí 907,50 Kč vč.21% DPH
<br> • kontejner o obj.1100 l na plast
– horní výsyp 5 kusů,cena za kus činí 6 050,00 Kč vč.21% DPH
<br>
<br> Doba výpůjčky se sjednává na dobu určitou,a to do 31.12.2027 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> Článek III
Půjčitel přenechává vypůjčiteli vybavení na separaci plastového odpadu z komunálního odpadu
v obci Kolšov ve stavu způsobilém k řádnému užívání.Vypůjčitel je povinen:
<br> - zajistit distribuci nádob na separaci plastového odpadu z komunálního odpadu svým
občanům popř.na veřejná prostranství <,>
<br> - vybavení užívat pouze ke smluvenému účelu užívání,tj.k separaci plastového odpadu z
komunálního odpadu <,>
<br> - zacházet s vybavením s péčí řádného hospodáře,předcházet ...

Načteno

edesky.cz/d/5945998

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kolšov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz