« Najít podobné dokumenty

Obec Kolšov - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční návratné finanční výpomoci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kolšov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční návratné finanční výpomoci
1
<br>
<br> VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ NÁVRATNÉ
FINANČNÍ VÝPOMOCI
<br>
Obec Kolšov
<br> sídlo: Kolšov 160,788 21
IČ: 00302791
zastoupená: starostkou Evou Poulíkovou
číslo účtu: 1905618379/0800
(dále jen: poskytovatel)
<br> a
<br> Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko
<br> sídlo: Masarykovo nám.510/6,789 01 Zábřeh
IČ: 48428311
zastoupen: předsedou RNDr.Mgr.Františkem Johnem,Ph.D.a místopředsedou Josefem
<br> Šinclem
bankovní spojení: Československá obchodní banka,a.s <.>
číslo účtu: 190 637 765/0300
telefon: 583 468 262,776 571 617
e-mail: tajemnice@regionzabrezsko.cz
<br> (dále jen: příjemce)
<br> uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční
návratné finanční výpomoci (dále jen „smlouva“),a to v souladu s § 159 a násl.zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.250/2000 Sb.<,>
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
Článek I
Účel a předmět smlouvy
<br>
<br> 1) Neinvestiční návratnou finanční výpomocí se dle této smlouvy rozumí finanční částka,která je
poskytnuta příjemci z rozpočtu poskytovatele na předfinancování neinvestičních výdajů
spojených s realizací projektu „Zábřežsko kompostuje 2“ realizovaným příjemcem v rámci 122 <.>
výzvy Operačního programu Životní prostředí.Cílem tohoto projektu je předcházení vzniku
komunálních odpadů v Mikroregionu Zábřežsko,proto v zapojených obcích budou pořízení
kompostéry,štěpkovače a vybavení pro eliminaci jednorázových plastových obalů <.>
<br> 2) Na základě této smlouvy poskytne poskytovatel příjemci neinvestiční návratnou finanční
výpomoc ve výši 492.293,- Kč <.>
<br> 3) Neinvestiční návratná finanční výpomoc bude příjemci poskytnuta převodem na bankovní účet
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 21 dnů ode dne doručení písemné výzvy příjemce
poskytovateli k zaslání finančních prostředků ve výši 492.293,- Kč.Výzva k zaslání finančních
prostředků musí být poskyto...

Načteno

edesky.cz/d/5945995

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kolšov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz