« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Oznámení ZUK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení ZUK (68.92 kB)
OBECNÍ ÚŘAD RYBNICE
Rybnice 105,331 51 Kaznějov
<br>
<br>
Čj.: 68/2023/ryb/D
Vyřizuje : <.>
Tel.: 373 332 119
Datum : 26.ledna 2023
<br> O Z N Á M E N Í
<br>
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ SILNIČNÍHO POZEMKU
<br>
<,>,<,>
<br>
(dále jen žadatel) podal dne 19.1.2023 žádost o povolení zvláštního užívání komunikace na
pozemcích parc.č.374/15,parc.č.376/3 a parc.č.374/14 v k.ú.Rybnice u Kaznějova pro
<br> Uložení inženýrských sítí do komunikace – kanalizační přípojka a vodovodní přípojka
<br>
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení zvláštního užívání komunikace <.>
<br> Obecní úřad Rybnice jako příslušný silniční správní úřad oznamuje podle § 47 odst.1 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů zahájení řízení o povolení sjezdu
na místní komunikaci a žádá účastníky řízení,aby své námitky uplatnili do
<br>
10 dnů od doručení tohoto oznámení
<br> Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené správní úřady.Účastníci řízení mohou nahlížet
do podkladů na Obecním úřadě Rybnice v úřední dny: pondělí – čtvrtek 9.00 – 14.00 a úterý
a čtvrtek 16.00 – 18.00 hodin <.>
<br> Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do
vydání rozhodnutí.Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko.Účastníci se mohou
před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí,popřípadě navrhnout jeho
doplnění <.>
<br> Nechá-li se některý z účastníků zastupovat,předloží jeho zástupce písemnou plnou moc <.>
<br>
<br>
<br> otisk úředního <.>
<br> razítka místostarosta obce
<br> Obdrží:
účastníci
<br>,<,>
Obec Rybnice,Rybnice 105,331 51 Kaznějov

Načteno

edesky.cz/d/5945055

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz