« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - Veř. vyhl. - OOP - přech. úprava provozu - J.Jabůrkové 2 a 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_OOP_PDZ_Jozky_Jaburkove_2_4_revitalizace_bytoveho_domu_situace.pdf (PDF 2.18 MB)
è.j.: MMB /2023 - - B28 - osadit 7 dní pøedem
<br> - stavba zajistí bezpeèný prùchod pìších
v š.min.1,5m a zajištìní vstupù do objektù
<br> - stavba zajistí ohrazení výkopu stavebním opocením nebo Z2
<br> - DZ budou osazeny dle TP 66 a tech.listù pro osazování
pøenosného DZ,pøechodného VDZ dle TP 133,66,65
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> èíslo schématu :
<br> èíslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.Konèelík Jiøí
<br> PØECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈENÍ
<br> 1
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : Belcredi Vlèek Martin
<br> Èásteèná uzavírka
<br> BRNO,ul.Jožky Jabùrkové è.o.2,4
Revitalizace bytového domu
<br> è.o.230026/1
6.2.2023
<br> zábor vozovky 90,0m2 zábor vozovky 158,0m2
<br> zábor vozovky 244,0m2
<br> zábor chodníku 98,0m2 zábor chodníku 141,0m2
<br> zábor chodníku 106,0m2
<br> zábor zelenì 113,0m2 zábor zelenì 113,0m2
<br> zábor zelenì 113,0m2
<br> è.o.6è.o.8
<br> 21,5
<br> 3 <,>
0
<br> 1,5
<br> IZ
8
<br> a
<br> IZ 8b
<br> B
30
<br> Z2
<br> B
30
<br> Z2
<br> B
30 Z2
<br> IS11b
<br> (symbol pìší)
<br> IS11b
(symbol pìší)
<br> IS11b
(sym
<br> bol pìší)
<br> Z2
<br> skládka materiálu (4x6m)
<br> (48,0m2)
<br> (24,0m2)
<br> skládka materiálu (6x8m)
<br> Jožky Jabùrkové
<br> Vrbenského
pøístup pouze pøes
zadní vchody domù
<br> TERMÍN:
MIMO VOZIDLA
S POVOLENÍM
<br> STAVBY
<br> TE
RM
<br> ÍN
:
<br> MI
MO
<br> VO
ZID
<br> LA
S P
<br> OV
OL
<br> EN
ÍM
<br> ST
AV
<br> BY
<br> T
E
R
<br> M
ÍN
<br> :
M
<br> IM
O
<br> V
O
<br> Z
ID
<br> L
A
<br> S
P
<br> O
V
<br> O
L
E
N
<br> ÍM
S
<br> TA
V
<br> B
Y
<br> T
E
R
<br> M
ÍN
<br> :
M
<br> IM
O
<br> V
O
<br> Z
ID
<br> L
A
<br> S
P
<br> O
V
<br> O
L
E
N
<br> ÍM
S
<br> TA
V
<br> B
Y
<br> E7b
<br> A6b
<br> A15
<br> A6b
<br> A15
<br> E7b
<br> A
6b
<br> A
15
<br> Z4
d
<br> C4a
Z2Svìtlo C4
<br> b
Z2 Sv
<br> ìt
lo
<br> B...
VV_OOP_PDZ_Jozky_Jaburkove_2_4_revitalizace_bytoveho_domu.pdf (PDF 226.97 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0061542/2023/MAI VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXXX Brno X.X.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0060505/2023 TEL./E-MAIL: 542 174 120 / maixner.jan@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-
<br> město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“) <,>
<br> který vydal vyjádření pod č.j.: KRPB-25056-2/ČJ-2023-0602DI,ze dne 3.2.2023 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.Vrbenského,která je z části veřejně přístupnou
<br> účelovou komunikací a z části místní komunikace III.třídy a veřejně přístupné účelové komunikaci
<br> ul.Jožky Jabůrkové ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je přílohou a nedílnou součástí
<br> tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu záboru komunikace pro revitalizaci bytového domu Jožky Jabůrkové 2 a 4 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 13.2.2023 – 30.6.2023.Skutečný ter...

Načteno

edesky.cz/d/5944725

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz