« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Oznámení zahájení řízení - kanalizace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení zahájení řízení - kanalizace (109.43 kB)
OBECNÍ ÚŘAD RYBNICE
Rybnice 105,331 51 Kaznějov
<br>
<br>
Čj.: 71/2023/ryb
Vyřizuje : <.>
Tel.: 373 332 119
Datum : 19.ledna 2023
<br> O Z N Á M E N Í
<br>
<br> O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PŘIPOJENÍ SE NA VEŘEJNOU SPLAŠKOVOU KANALIZACI
<br>
<br> Na základě vyjádření provozovatele veřejné splaškové kanalizace v Obci Rybnice VODÁRNA
PLZEŇ a.s <.>,Malostranská 143/2,Doudlevce,32600 Plzeň 26,IČ : 25205625 ze dne 3.1.2023 o
připojení se na veřejnou splaškovou kanalizaci (tvoří nedílnou přílohu tohoto oznámení) pro
<br>
rodinný dům č.p.14 v obci Rybnice
<br>
oznamuje Obecní úřad Rybnice,jako příslušný správní úřad podle § 47 odst.1 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 3 odst.8 zák <.>
č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů,zahájení řízení
o připojení se na veřejnou splaškovou kanalizaci pro rodinný dům č.p.14 v obci Rybnice a
žádá účastníky řízení,aby své námitky uplatnili do
<br>
15 dnů od doručení tohoto oznámení
<br> Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené správní úřady.Účastníci řízení mohou nahlížet
do podkladů na Obecním úřadě Rybnice po předcházející telefonické dohodě v úřední dny:
úterý a čtvrtek 16.00 – 18.00 hodin <.>
<br> Poučení:
<br> Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do
vydání rozhodnutí.Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko.Účastníci se mohou
před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí,popřípadě navrhnout jeho
doplnění <.>
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat,předloží jeho zástupce písemnou plnou moc <.>
<br>
<br>
otisk úředního <.>
<br> razítka místostarosta obce
<br> Obdrží:
Účastníci
<br> Obec Rybnice,Rybnice 105,331 51 Kaznějov
<br> <.>,<,>
<br> Na vědomí
VODÁRNA PLZEŇ a.s <.>,Malostranská 143/2,Doudlevce,32600 Plzeň 26,IDDS: ktuciif
<br> Příloha : Dle textu
<br>
<br> OBECNÍ ÚŘAD RYBNICE
Rybnice 105,331 51 ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz