« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - VMO Tomkovo nám., Rokytova (sit. 11 C)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_0042427_vjezdy_a_vyjezdy_vozidel_stavby.pdf
2021 - 092
<br> MAGISTRÁT MĚSTA BRNA - ODBOR DOPRAVY:
<br> STAVBA:
<br> KÚ: DATUM
<br> FORMÁT
<br> MĚŘÍTKO
<br> ÚČEL
<br> ARCHIVNÍ ČÍS <.>
<br> VEDOUCÍ PROJEKTANT
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
<br> VYPRACOVAL
<br> KRESLIL
<br> KONTROLOVAL
<br> 1/2023
<br> RDS
<br> -----------
<br> DOKA,s.r.o <.>
Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno
IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752
e-mail: info@dokadz.cz
www.dokadz.cz mob.: 603 881 905
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍS.SOUPRAVY ČÍS.PŘÍLOHY
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> Svislé dopravní značení
Vodorovné dopravní značení
<br>
<br> Projektování dopravního značení
<br>
Provizorní dopravní značení
<br> DOKA,s.r.o <.>,provozovna: Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno,IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752,e-mail: info@dokadz.cz,www.dokadz.cz,mob.: 603 881 905
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT :
<br> POTVRZENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE:
<br> 11 C
<br> 10x A4
<br> S
<br> KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OKRES: BRNO-MĚSTO
<br> I/42 BRNO VMO TOMKOVO NÁMĚSTÍ A
I/42 BRNO VMO ROKYTOVA
<br> VJEZDY A VÝJEZDY VOZIDEL STAVBY
<br> Bc.XXXXX XXXX
<br> XXXX XXXXX
<br> XXXX XXXXX
<br> Bc.XXXXX XXXX
<br> XXXX XXXXX
sil.II/XXX Rokytova
<br> XX
<br> 50
<br> BUS
<br> BU
S
<br> BU
S
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> B
U
<br> S
<br> B
U
<br> S
<br> sil.II/642 Rokytova
<br> sil.II/642 Rokytova
<br> sil.II/642 Rokytova
<br> sil.II/642 Ro
kyto
<br> va
<br> sil.I/42 Svatoplukova
<br> sil.I/42 Svatoplukova
<br> sil.I/42 Svatoplukova
<br> sil.I/42 Karlova
<br> sil.I/42 Karlova
<br> si
l <.>
<br> I/
42
<br> P
ro
<br> va
zn
<br> ík
ov
<br> a
Vr
<br> bí
<br> Do
lno
<br> po
lní
<br> účelová komunikace
<br> účelová komunikace
<br> Sv
ět
<br> lá
<br> Sv
ět
<br> lá
<br> účelová kom
unikace
<br> účelová kom
unikace
<br> Sv
ět
<br> lá
<br> Těsn
á
<br> ú
če
<br> lo
vá
<br> k
o
<br> m
u
<br> n
ik
<br> ac
e
<br> Po
d
<br> se
d
<br> n
íc
<br> ká
<br> Kulkova
<br> Kulkova
<br> Kulkova
<br> Ro
ky
<br> to
va
<br>
<br> - ú
če
<br> lov
á k
<br> om
un
<br> ika
ce
<br> účelová kom
unikace
<b...
0042427_VMO_Tomkovo_nam._Rokytova_sit._11_C_.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0042427/2023/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0042427/2023/2 TEL./E-MAIL: +420 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město <,>
<br> pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal
<br> vyjádření pod č.j.: KRPB-14889-6/ČJ-2023-0602DI,ze dne 25.01.2023 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – silnici SII/642 ul.Rokytova,místní komunikaci ul.Kulkova a na veřejně
<br> přístupných účelových komunikacích ul.Rokytova a na výjezdech ze staveniště ve městě Brně podle
<br> výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu vjezdů a výjezdů vozidel stavby v rámci stavby „I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí a I/42 Brno
<br> VMO Rokytova“ <.>
<br> Termín realizace je v období 10.02.2023 – 07.02.2024 <.>
...

Načteno

edesky.cz/d/5939697

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz