« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br> Příloha č.1 k č.j.:
195543/2023
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 800 100 000,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
<br> návrhů změn vlny 18
Z 3281/18,Z 3283/18,Z 3285/18,Z 3289/18,Z 3290/18,Z 3293/18 <,>
Z 3294/18,Z 3296/18,Z 3298/18,Z 3299/18,Z 3303/18,Z 3304/18 <,>
Z 3307/18,Z 3309/18,Z 3311/18,Z 3312/18,Z 3319/18,Z 3395/18
a Z 3397/18 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br>
V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
hl.m.Prahy – Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního plánování <,>
informuje o konání veřejného projednání a vystavení návrhů změn Z 3281/18,Z 3283/18 <,>
Z 3285/18,Z 3289/18,Z 3290/18,Z 3293/18,Z 3294/18,Z 3296/18,Z 3298/18 <,>
Z 3299/18,Z 3303/18,Z 3304/18,Z 3307/18,Z 3309/18,Z 3311/18,Z 3312/18 <,>
Z 3319/18,Z 3395/18 a Z 3397/18 vlny 18 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
(dále jen „Změny ÚP“) <.>
Přehledný seznam změn,obsahující základní informace,je umístěn v závěru této
vyhlášky <.>
<br> Zadání změn bylo schváleno usneseními Zastupitelstva hl.m.Prahy č.19/20 ze dne
10.9.2020 a č.20/12 ze dne 15.10.2020.Zpracované návrhy Změn ÚP byly v souladu
s § 50 stavebního zákona projednány v rámci společného jednání o návrzích změn dne
7.7.2021 <.>
Magistrát hl.m.Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu § 43 odst <.>
4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55 odst.2 stavebního zákona a v souladu s § 171
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrh na vydání změn
platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy,kterým se Změny
ÚP vydávají <.>
<br> Veřejné projednání se bude konat dne 8.3....

Načteno

edesky.cz/d/5938813

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
27. 03. 2023
24. 03. 2023
23. 03. 2023
23. 03. 2023
15. 03. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz