« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - VPS č.1/VS/2023 - projednávání přestupků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí (695.05 kB)
Veřejnoprávní smlouva č.1 /VS/2023
<br> uzavřená mezi městem Jičín a obcí Češov
<br> a přenosu příslušnosti k graiedna'vám'gřesmgků
<br> Rozhodnutí Krajského machr Královéhradeckého kraje aj.mn—.třt?řlfřštlšf£i.:2ze dne 45?:ř?.-.?9LĚ'.„.0 udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabylo právní moci dne
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Podle 5 160 odst.1 zákona č.5002004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,podle 5 63 zákona č.1280000 Sb <.>,o obcích,v plat.znění,a podle g 105 zákona č.25032016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,v platném znění,město J ičín na základě usnesení Rady města č.2 ze dne 9.11.2022 a obec Češov na základě usnesení Zastupitelstva obce č.32018 ze dne 21.10.2022 <,>
<br> 11 z a v i r aj i mezi sebou tuto veřejnoprávní smlouvu:
<br> I.Smluvní strany
<br> a) město Jičín - Jičín,Žižkovo nám.18 IČO 00271632 bankovní spojení:19-524541!0100 zastoupené starostou města IU Dr.Janem Malým,jakožto obec s rozšířenou působností
<br> b) obec Češov — Češov 49 IČO: 00271462 bankovní spojení: 1092554110100 zastoupená starostou obce Vladimírem Kořínkem,jakožto obec příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností,tj.města Jičína
<br> II.Předmět smlouvy
<br> 1.Město Jičín bude prostřednictvím svých orgánů namísto orgánů obce Češov vykonávat přenesenou působnost svěřenou jí zvláštními právními předpisy,a to v rozsahu vymezeném v odstavci dva článku II této smlouvy.Na základě této smlouvy budou orgány města Jičín věcně & místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Češov <.>
<br> _ 2.Orgány města Jičín budou vsouladu s ustanovením 5 105 zákona č.250r'2016 Sb <.>,o
<br> odpovědnosti za přestupky & řízení o nich,v platném znění,vykonávat ve správním obvodu obce Češov veškerou přenesenou působnost k projednávání přestupků vymezenou & 60 odst.2
<br> zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dále vymezenou zvláštními právními předpisy svěřenou orgánům obce Češov <.>
<...

Načteno

edesky.cz/d/5938355


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Češov
30. 03. 2023
30. 03. 2023
20. 03. 2023
17. 03. 2023
16. 03. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz