« Najít podobné dokumenty

Obec Radim (Jičín) - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radim (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha
Příloha č.1 k č.j.18918/2019-MZE-16212
<br> Kraj
Okres
Obec s rozšířenou působností (ORP)
Název katastrálního území (KÚ)
Kód KÚ
<br>
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Báňovice
600873
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Bělčovice
655074
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Bílkov
604372
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Borek u Dačic
607533
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Brandlín
609021
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Budeč
615218
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Budíškovice
615455
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Cizkrajov
617865
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Červený Hrádek u Dačic
621064
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Český Rudolec
623105
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Dačice
624403
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Dančovice
625680
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Dešná u Dačic
625698
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Dobrohošť
604381
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Dolní Němčice
629847
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Dolní Radíkov
737712
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Heřmaneč
638455
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Hluboká u Dačic
639532
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Holešice u Cizkrajova
617881
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Horní Meziříčko
643564
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Horní Němčice
643602
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Horní Radíkov
737721
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Horní Slatina
644030
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Hostkovice u Dolních Němčic
629855
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Hradišťko u Dačic
651770
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Hříšice
649074
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Chlumec u Dačic
651788
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Chvaletín
655023
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Da...
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
L §pisová značka,: 14LH78§3/2019-16212 č,j.: 1§g18/201ú-MZE-16212 Vyřizuje: JUDr.lng.Jiří §taněk,CSc,Telefon: 221812381 E-mail: Jiri.Stanak@mze,cz lD DS: yphaax8 Adresa: Těšnov 65117,Navé Město,110 00 Fraha 1 V Praze dne : 3.4.201S Min isterstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vEŘEJNÁ wHt-Ášx* CIPATŘEt*í ogrcruÉ povnnv 1 ÉS1 Bj:[1 S-ř,iIE-1 ti?1 t ffi ill ltt lltl illl ilt ltl ll lllll lll lilll tttlilfi ůnil31 1 1 65ú84 Ministerstvo zemědělství jako ústř*dní orgán stá!lí_ správy lesů,věcně příslušný podle ustanovení § 4§ odst.2 pí*m.e) záknna ď zaglt995 sb,<,> o lesích a o změně a dcplnění některlich zákonů (lesní zákon},ve znání pozdějších předpisú (dále jen,<,> lesní zákon"),vsouladus§171 anásr" záxanáe.soorzóÓ+'sn <.>,Šprávn"í řád,veznění PczdějŠÍchPředPisŮ i*aiu:ir,<,> spřavniřád,<,> ),vydává podle § 51a lesního zákana následující opatření obecné povahy,kteriým Ministerstvo zemědělství rozhodlc o následujících opatřeních odchylných ad uutáno"*ni § 31 odst" 6,§ 32 cdst.1 a § 33 odst,1 až 3 lesního zákana: 1,V lesígh na území české republiky,s výjinrkou lesú na území národních parkú a,lejich ochranných pásem,s* stanoví,<.> žena xúiovcove souše se až da 31,prosince 2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa amvná-vyrriáJavat kúrovcové §tromy,picvádět j*jich včasnou těžbu a účinnou asanaci zústává zachována; 2.v lesích na území,které je tvař*no katastrálními ůzemími,jež jsou uvedena v příloze č,1 iot <.>,otu opatření obecné po"ár,y,která je jeho nedílncu sor_rčástí 2.1,se stanoví,ževlastník lesa není povinen používat jako abranná oPatření laPaČe a k|ást lapáky; povinnost uíártnix,tesa atiivnc uyi.jt*uroat kůrovcové stromy,provádět jejich u"u.noo těžbu a účinnoul asanaci zťrstává zachována; 2,2,se §tanoví,že holina vzniklá na lesních poz*mcích v důsledku nahodilé těžby musí být zalesněna do 5 let a lesní pcrosty na nízajištěny do 10 let od jejího vzniku; 2.3,se povnluje,aby při zales...

Načteno

edesky.cz/d/5936997

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radim (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz