« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br> Příloha č.1 k č.j.:
195694/2023
<br>
<br> Sídlo : Mar iánské nám.2 /2,110 01 Praha 1
Pracoviš tě : Jungmannova 35 /29,110 00 Praha 1
t e l.: Kontaktn í cen t rum: 800 100 000,fax : 236 007 157
e -mai l : posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
<br> návrhu změny vlny 29
Z 3780/29
<br> Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br> V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55b odst.1 a 2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
hl.m.Prahy – Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního plánování <,>
informuje o konání veřejného projednání a vystavení návrhu změny Z 3780/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (dále jen „Změna ÚP“) <.>
<br> Přehledný seznam,obsahující základní informace o Změně ÚP,je umístěn v závěru této
vyhlášky <.>
Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č.19/25
ze dne 10.9.2020,kterým byl schválen návrh na pořízení této změny zkráceným postupem
pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona <.>
Magistrát hl.m.Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu § 43 odst <.>
4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55b odst.1 a 2 stavebního zákona a v souladu s § 171
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrh na vydání změny
platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy,kterým se Změna
ÚP vydává <.>
<br> Veřejné projednání se bude konat dne 8.3.2023 od 11:00 hod <.>
na adrese CAMP – amfiteátr,Vyšehradská 51,Praha 2
<br> Současně bude veřejné projednání přenášeno prostřednictvím on-line streamované
videokonference na níže uvedené internetové adrese <.>
<br> https://vimeo.com/event/2795430/bfd144b510
<br> Toto projednání,bude mimo jiné obsahovat i výklad k návrhu Změny ÚP.V rámci
projednání bude možné pokládat dotazy,které budou obra...

Načteno

edesky.cz/d/5936466

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
26. 05. 2023
26. 05. 2023
23. 05. 2023
23. 05. 2023
23. 05. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz