« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br> Příloha č.1 k č.j.:
195696/2023
<br>
<br> Sídlo : Mar iánské nám.2 /2,110 01 Praha 1
Pracoviš tě : Jungmannova 35 /29,110 00 Praha 1
t e l.: Kontaktn í cen t rum: 800 100 000,fax : 236 007 157
e -mai l : posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
<br> návrhu změny vlny 19 – opakované veřejné projednání
Z 3353/19
<br> Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br> V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55b odst.1 a 2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
hl.m.Prahy – Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního plánování <,>
informuje o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3353/19 vlny 19 Územního
plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (dále jen „Změna ÚP“) <.>
<br> Přehledný seznam,obsahující základní informace o Změně ÚP,je umístěn v závěru této
vyhlášky <.>
Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č.7/25 ze
dne 23.5.2019,kterým byl schválen návrh na pořízení této změny zkráceným postupem
pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona <.>
Návrh Změny ÚP byl veřejně projednán v době od 10.2.2020 do 18.3.2020 a na základě
vyhodnocení výsledků tohoto veřejného projednání pořizovatel dospěl k závěru,že bude
nutná podstatná úprava návrhu Změny ÚP ve smyslu § 53 odst.2 stavebního zákona <,>
a rozhodl o konání opakovaného veřejného projednání <.>
<br> Upravený návrh Změny ÚP se podle § 53 odst.2 věty třetí stavebního zákona
v opakovaném veřejném projednání projednává v rozsahu těchto úprav <.>
<br> Magistrát hl.m.Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu § 43 odst <.>
4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55b odst.1 a 2 stavebního zákona a v souladu s § 171
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrh na vydání změny
platné územně plánovací dokumentace formou opatření obec...

Načteno

edesky.cz/d/5936465

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
03. 05. 2024
03. 05. 2024
29. 04. 2024
28. 04. 2024
28. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz