« Najít podobné dokumenty

Obec Tochovice - Veřejná vyhláška rozhodnutí - "Splašková kanalizace a ČOV Tochovice, Hořejany"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tochovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška rozhodnutí - "Splašková kanalizace a ČOV Tochovice, Hořejany" (479.31 kB)
Váš dopis: 16.12.2022
<br> Spisová značka: SZ MěÚPB 120999/2022/OŽP/Dum
<br> Číslo jednací: MeUPB 10905/2023/OŽP/Dum
<br>
<br>
<br>
<br> Datum: 01.02.2023
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> E-mail: milos.dubovsky@pribram.eu
<br> Telefon: 318 402 482
<br>
I 2580
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část
<br> Městský úřad Příbram,Odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst.2
písm.c) ve spojení s § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),a speciální stavební úřad příslušný podle
§ 15 odst.5 vodního zákona a § 15 odst.1 písm.d) a § 94j odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") <,>
a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst.1 písm.a) a b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),ve správním řízení posoudil žádost o vydání
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a společného povolení (společné
územní a stavební řízení) ve smyslu § 94o stavebního zákona,kterou dne 16.12.2022 podala
<br> Obec Tochovice,IČO 00243418,Tochovice 11,262 81 Tochovice <,>
kterou zastupuje Ing.XXXXXX XXXXXX,IČO XXXXXXXX,Narysovská XXX,XXX XX Příbram
<br> (dále jen "žadatel" nebo "stavebník"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
I.Podle § 8 odst.1 písm.c) vodního zákona a v souladu s § 38 odst.10 vodního zákona a nařízením
vlády č.401/2015 Sb <.>,o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod
a odpadních vod,náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do
kanalizací a o citlivých oblastech
<br> v y d á v á p o v o l e n í
<br> k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (dále jen "nakládání s vodami")
na místě:
<br> Název kraje Středočeský
Název obce Tochovice
Parcelní čísla a název KÚ parc.č.53 v ka...

Načteno

edesky.cz/d/5936061

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tochovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz