« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - VESKÁ - ST. P. Č. 124 VČETNĚ STAVBY Č. P. 68, RODINNÝ DŮM A P. P. Č. 165/21

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška.pdf
721/HPU/2023-HPUM Čj.: UZSVM/HPU/657/2023-HPUM
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> |.Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz.Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 16.2.2023 ve 12:00 hodin.Konec elektronické aukce se stanovuje na den 17.2.2023 ve 12:00 hodin <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika — Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Pardubice.Kontaktní osobou je XXXXXXX XXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: martina.peterkova©uzsvm.cz
<br> Il.Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> 1.Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 468.000,00 Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015—7126511/0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 15.2.2023.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci <.>
<br> 3.Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná.Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce na účet ...
Kupní smlouva.pdf
721/HPU/2023-HPUM
Čj.: UZSVM/HPU/657/2023-HPUM
<br>
<br> Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2 <,>
za kterou právně jedná …………………….…………………………………… <,>
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v účinném znění
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> ………………………………………………………….<.>
(dále jen „kupující“)
<br> uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č.219/2000 Sb.“),tuto
<br>
<br> K U P N Í S M L O U V U
<br> č.j.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
Čl.I <.>
<br>
<br> 1.Česká republika je vlastníkem níže uvedeného majetku:
<br> pozemky:
<br> • pozemková parcela č.165/21,druh pozemku zahrada,způsob ochrany zemědělský půdní
<br> fond <,>
<br> • stavební parcela č.124,druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří <,>
<br>
zapsané na listu vlastnictví č.60000 pro katastrální území Veská a obec Sezemice v katastru
nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj,Katastrální pracoviště
Pardubice <,>
<br> včetně všech součástí a příslušenství,zejména:
<br> stavby Veská,č.p.68,rod.dům,stavba stojí na pozemku stavební parcela č.124,dále
garáže,venkovních úprav (oplocení,venkovní gril,zpevněné plochy,vstupní schodiště <,>
vodovodní přípojka,přípojka elektřiny,kanalizace,plynu),trvalých porostů a movitých věcí bez
hodnoty nacházejících se v objektu č.p.68 <,>
<br> (dále jen „převáděný majetek”) <.>
<br>
2.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je příslušný hospodařit s převáděným
<br> majetkem podle § 11 odst.2 zákona č.219/2000 Sb.na základě Prohlášení o vzniku
příslušnosti hospodařit s majetkem státu č.j.UZSVM/HPU/6880/2021-HPUM/Pet ze dne
18.8.2021 <.>
<br>
3.Tato kupní smlouva je uzavírána na základě výsledků výběrového ...
PEN.pdf
Ulice,číslo: parc.124 PSČ,misto: Veská K.ú <.>,parcelní č.: Veská (780979),124
<br> Typ budovy: Rodinný dům
<br> Celková energeticky vztažná plocha: 373
<br> PRÚKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI euoovv
<br> m2
<br> KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA
<br> Primární energie : neobnovitelných zdroiů kWh/(ml-rok)
<br> Mimoiadne A usporna
<br> Velmi B úsporna
<br> MI.-nv II:;mem
<br> Nnhospodanm
<br> Velmi F nohospodarna
<br> Mimomdne G nehospodarna
<br> Požadavek vyhlášky na energetickou,náročnost
<br> není stanoven
<br> ROZDĚLENÍ DODANĚ ENERGIE MWh/rok.Izemni plyn: Ziii.-l * _ *
<br>.kuswé dřevo,dievni stěpka: 9.1 leleku'ina: 1.8
<br> UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOS'I'I
<br> E031 wmv-' K) G \
<br> i 61.9 uwmIm' man \
<br> | l
<br> © mmm
<br> MMB-upl- nwm
<br> % chlazeni
<br> © Nucene větrání
<br> ! l ! ] Úprava vihkonl % - I,1 Č 3 l l Í
<br> í2.56 ka_m-' mh) G
<br> Energetický specialista: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> HQ gm
<br> : Ev.č.průkazu: )
<br> Osvědčení č.: 1353 v Vyhotoveno dn 6 08.2022 Kontakt: karafIat.lb©centrum.cz Í Podpis: / Í V
<br> GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PRÚKAZU

Načteno

edesky.cz/d/5935809

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz