« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1NP.jpg
ViCEUéELOVYDfJM ap.467:
tr.V.Klementa
1.NP- KULTURN I A SPOLECENSKE STREDISKO
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> migrfipmx
<br>
<br>
<br>
<br> equsgds
<br> i
'\ @
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> kancelal
<br>
<br> kancelai'
<br>
<br>
<br> GD
@
®
<br>
<br> kancgla’g/ kan Cd {1?
<br>
<br>
<br>
<br>,<.> /
\ ‘N—“Ml/
<br> llllllllll
llllllllll
<br> IIIIIIIIIII - lis : 320 mm
<br> llllllllll
llllllllll
<br> \ i vstupni hala —
I
<br> \ _-
<br> g i
<br>
<br> I
<br> ygaApgzatu ®——
I
I _
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> q : pokladna
_.<.>,<.> t Eatnovy
socxélmznnzem._- " prostor
MERiTKO 1 :150 VYSVETLIVKY
<br> @{z - hl.vyp.e1.proudu
2NP.jpg
5m mmmwr BUM W: 467 <.>
<br> NP.LTURNI A SPOLECENSKE STREDISKO
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> - - “wwxa.3;
<br> H5 : 635 mm
<br>
<br> | 1
‘ I -\
<br>
<br> 1:15 320 mm
<br> - ' w
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> w" l
socimnfznfizeni - ' obfcrshegx
<br>
<br>
<br>
<br> -._—.<.>.__-
<br>
<br>
<br> HEM'I‘KO J :150
<br>
<br> k
3NP.jpg
’ ',ViCEUéELOVY DfJM ap.467 <,>
<br>
<br> ti".V.Klementa
<br> 3.M3 =- KULTURNi A SPOLEéENSKE STREDISKO
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> __________________________________________________
<br> H8 : 635 mm
<br> 5311
<br>
<br>.Hs:275mm
<br> galerie
<br> @
<br> promitaci kabina 20
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> terasa
<br>
<br> chodba
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> : : chodbaugé (2-0:)—
@ ® —— 22>
<br> socifilni ui‘tzcni sklad
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> mmoimfl
<br>
<br> MmiTKO 1 :150 VYSVETLIVKY
<br> $2325 - vedl.vyp.el.proudu
Aukční vyhláška.pdf
Nájemní smlouva.docx
6739/SMB/2022-SMBH
Čj.: UZSVM/SMB/6328/2022-SMBH
<br>
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <,>
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Nové Město,Praha 2 <,>
za kterou právně jedná Ing.XXXXXX XXXXXXX,ředitelka odboru Odloučené pracoviště XXXXX XXXXXXXX na základě Příkazu generálního ředitele č.X/XXXX v platném znění
IČO: 69797111
(dále jen „pronajímatel“)
a
Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý pobyt: ……… <,>
(dále jen „nájemce“)
<br> Varianta - fyzická osoba - podnikatel
….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ….<.>.<.> (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: …….<.> <.>,podnikající pod  ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem nebo dle živnostenského oprávnění) <,>
zapsané sídlo podnikatele (popřípadě bydliště): …….<.>,skutečné sídlo podnikatele: …………,trvalý pobyt (pro případ zápisu do katastru nemovitostí): ………
IČO: ………,DIČ ……… <,>
bankovní spojení ………
(dále jen „nájemce“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo zastoupená na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
bankovní spojení …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…
(dále jen „nájemce“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (přesné znění názvu územního samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
který zastupuje ……… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost,funkce),nebo
zastoupený na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
banko...
nebytpr.jpg
okúřod Ml.Boleg Čp 467 Vaclava '!
PEN.pdf
AF.C'ityPlan AF-CITYPLAN s.r.o„ Jindr'issita 'l i.110 00 Praha i www al—cityplan.cz
<br> Držitel celtiíikalu 180 9001 & lSCi MDD! pro inzenvrskou.proiektovnui konzultačni a expertni Činnost
<br> PRÚKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
<br> dle zákona č.406/2000 Sb.a vyhlášky č.78/2013 Sb <.>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Administrativní budova,kulturní dům,kino,XXXXXXX XXXXXXXX XXX,XXX XX XXXXX XXXXXXXX
<br> Číslo zakázky: XX-X XXX
<br> Evidenční číslo prukazu ENB: 0263303212013
<br> Datum: 29.10.2013
<br> Vypracoval: Ing.XXXXXX XXXXXXX,energetický specialista Čislo oprávnění: XXXX
<br> Administrativní budova,XXXXXXX XXXXXXXX XXX.XXXXX XXXXXXXX X/XX
<br> AF.CityPlan.ŘFflÍíT FPL-AN % r n _ líníir'išska iš' VCI lll'; XXXXX l vn.v\.'í.aí-Cílyplan CZ
<br> Držítel.:í-;ítíííkaetí lišil i-jljíll 3 ':SO Hill:: ;Jl '; íl'lÝ'šl'lVr'š'zĚlll zírejekímrou konzultační a expertní.;ínncst
<br> Průkaz energetické náročnosti budovy je vypracován na základě požadavku zákona č.406/2000 Sb <.>,o hospodaření energii,ve znění pozdějších předpisů (zákon č.318/2012 Sb.) a prováděcí vyhlášky č.78/2013 Sb <.>,která nabyla účinnosti dne 1.4.2013 <.>
<br> Normy spjaté s výpočtem energetické náročnosti budovy:
<br> Tepelná technika - ČSN 730540 a související normy
<br> Vytápění
<br>.čSN EN 5013790.CSN EN15316-1
<br>.ČSN EN15316-2.ČSN EN15316—4-1
<br> Větrání
<br>.čSN EN15665.CSN EN15241.ČSN EN 15242.ČSN EN 15243
<br> Ohřev TV.ČSN EN 15315-3
<br> Osvětlení
<br>.čSN EN15193.CSN EN15665
<br> K vypracování průkazu energetické náročnosti budovy byly dále použity tyto podklady: vyhláška 78/2013 Sb <.>
<br> dostupná projektová dokumentace
<br> vlastní zaměřeni
<br> vlastni fotodokumentace
<br> informace od stávajícího vlastníka objektu
<br> 2 technické a projektové dokumentace není zřejmé přesné složení a skladba některých obalových konstrukcí.Skladby jednotlivých konstrukci na hranici obálky budovy,tzn.skladby konstrukci ohraničujicich vytápěnou část budovy,byly převzaty z dost...
Rozměry prostor.docx
Příloha č.1
Kulturní středisko Svět – rozměry místností
<br> 1.NP
<br> 1.mezidveří 12,50 m2
2.kancelář 13,80 m2
3.kancelář 23,90 m2
4.kancelář 24,00 m2
5.spisovna 9,60 m2
6.kuchyňka 4,80 m2
7.kancelář 30,20 m2
8.vstupní hala 30,80 m2
9.sociální zařízení 10,66 m2
10.šatna měřeno společně s č.8 – vstupní hala
<br>
2.NP
<br> 11.sociální zařízení 11,26 m2
12.schodiště 10,70 m2
13.chodba (únikový východ) 10,10 m2
14.podium měřeno společně s č.15 – sál
15.sál 179,40 m2
16.občerstvení s pultem a přípojkami 81,60 m2
17.schodě celé do 3.NP 21,60 m2
18.foyer se sochou nahé ženy měřeno společně s č.16 – občerstvení
<br> 3.NP
<br> 19.galerie 44,40 m2
20.chodba 19,30 m2
21.promítací kabina 25,30 m2
22.chodba 8,10 m2
23.akumulátorovna 2,00 m2
24.sklad 2,60 m2
25.sociální zařízení 2,20 m2
<br> Celkem 578,82 m2
<br> Prostory užívané v minulosti jako byt domovníka
<br> 1.sociální zařízení 1,90 m2
2.chodba 8,00 m2
3.nebytový prostor 10,20 m2
4.nebytový prostor 23,90 m2
5.nebytový prostor 23,30 m2
6.nebytový prostor 6,70 m2
7.nebytový prostor 8,70 m2
8.nebytový prostor 9,60 m2
<br> Celkem 92,30 m2
1NP.jpg
ViCEUéELOVYDfJM ap.467:
tr.V.Klementa
1.NP- KULTURN I A SPOLECENSKE STREDISKO
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> migrfipmx
<br>
<br>
<br>
<br> equsgds
<br> i
'\ @
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> kancelal
<br>
<br> kancelai'
<br>
<br>
<br> GD
@
®
<br>
<br> kancgla’g/ kan Cd {1?
<br>
<br>
<br>
<br>,<.> /
\ ‘N—“Ml/
<br> llllllllll
llllllllll
<br> IIIIIIIIIII - lis : 320 mm
<br> llllllllll
llllllllll
<br> \ i vstupni hala —
I
<br> \ _-
<br> g i
<br>
<br> I
<br> ygaApgzatu ®——
I
I _
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> q : pokladna
_.<.>,<.> t Eatnovy
socxélmznnzem._- " prostor
MERiTKO 1 :150 VYSVETLIVKY
<br> @{z - hl.vyp.e1.proudu
2NP.jpg
5m mmmwr BUM W: 467 <.>
<br> NP.LTURNI A SPOLECENSKE STREDISKO
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> - - “wwxa.3;
<br> H5 : 635 mm
<br>
<br> | 1
‘ I -\
<br>
<br> 1:15 320 mm
<br> - ' w
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> w" l
socimnfznfizeni - ' obfcrshegx
<br>
<br>
<br>
<br> -._—.<.>.__-
<br>
<br>
<br> HEM'I‘KO J :150
<br>
<br> k
3NP.jpg
’ ',ViCEUéELOVY DfJM ap.467 <,>
<br>
<br> ti".V.Klementa
<br> 3.M3 =- KULTURNi A SPOLEéENSKE STREDISKO
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> __________________________________________________
<br> H8 : 635 mm
<br> 5311
<br>
<br>.Hs:275mm
<br> galerie
<br> @
<br> promitaci kabina 20
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> terasa
<br>
<br> chodba
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> : : chodbaugé (2-0:)—
@ ® —— 22>
<br> socifilni ui‘tzcni sklad
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> mmoimfl
<br>
<br> MmiTKO 1 :150 VYSVETLIVKY
<br> $2325 - vedl.vyp.el.proudu
Aukční vyhláška.pdf
Nájemní smlouva.docx
6739/SMB/2022-SMBH
Čj.: UZSVM/SMB/6328/2022-SMBH
<br>
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <,>
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Nové Město,Praha 2 <,>
za kterou právně jedná Ing.XXXXXX XXXXXXX,ředitelka odboru Odloučené pracoviště XXXXX XXXXXXXX na základě Příkazu generálního ředitele č.X/XXXX v platném znění
IČO: 69797111
(dále jen „pronajímatel“)
a
Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý pobyt: ……… <,>
(dále jen „nájemce“)
<br> Varianta - fyzická osoba - podnikatel
….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ….<.>.<.> (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: …….<.> <.>,podnikající pod  ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem nebo dle živnostenského oprávnění) <,>
zapsané sídlo podnikatele (popřípadě bydliště): …….<.>,skutečné sídlo podnikatele: …………,trvalý pobyt (pro případ zápisu do katastru nemovitostí): ………
IČO: ………,DIČ ……… <,>
bankovní spojení ………
(dále jen „nájemce“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo zastoupená na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
bankovní spojení …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…
(dále jen „nájemce“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (přesné znění názvu územního samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
který zastupuje ……… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost,funkce),nebo
zastoupený na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
banko...
nebytpr.jpg
okúřod Ml.Boleg Čp 467 Vaclava '!
PEN.pdf
AF.C'ityPlan AF-CITYPLAN s.r.o„ Jindr'issita 'l i.110 00 Praha i www al—cityplan.cz
<br> Držitel celtiíikalu 180 9001 & lSCi MDD! pro inzenvrskou.proiektovnui konzultačni a expertni Činnost
<br> PRÚKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
<br> dle zákona č.406/2000 Sb.a vyhlášky č.78/2013 Sb <.>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Administrativní budova,kulturní dům,kino,XXXXXXX XXXXXXXX XXX,XXX XX XXXXX XXXXXXXX
<br> Číslo zakázky: XX-X XXX
<br> Evidenční číslo prukazu ENB: 0263303212013
<br> Datum: 29.10.2013
<br> Vypracoval: Ing.XXXXXX XXXXXXX,energetický specialista Čislo oprávnění: XXXX
<br> Administrativní budova,XXXXXXX XXXXXXXX XXX.XXXXX XXXXXXXX X/XX
<br> AF.CityPlan.ŘFflÍíT FPL-AN % r n _ líníir'išska iš' VCI lll'; XXXXX l vn.v\.'í.aí-Cílyplan CZ
<br> Držítel.:í-;ítíííkaetí lišil i-jljíll 3 ':SO Hill:: ;Jl '; íl'lÝ'šl'lVr'š'zĚlll zírejekímrou konzultační a expertní.;ínncst
<br> Průkaz energetické náročnosti budovy je vypracován na základě požadavku zákona č.406/2000 Sb <.>,o hospodaření energii,ve znění pozdějších předpisů (zákon č.318/2012 Sb.) a prováděcí vyhlášky č.78/2013 Sb <.>,která nabyla účinnosti dne 1.4.2013 <.>
<br> Normy spjaté s výpočtem energetické náročnosti budovy:
<br> Tepelná technika - ČSN 730540 a související normy
<br> Vytápění
<br>.čSN EN 5013790.CSN EN15316-1
<br>.ČSN EN15316-2.ČSN EN15316—4-1
<br> Větrání
<br>.čSN EN15665.CSN EN15241.ČSN EN 15242.ČSN EN 15243
<br> Ohřev TV.ČSN EN 15315-3
<br> Osvětlení
<br>.čSN EN15193.CSN EN15665
<br> K vypracování průkazu energetické náročnosti budovy byly dále použity tyto podklady: vyhláška 78/2013 Sb <.>
<br> dostupná projektová dokumentace
<br> vlastní zaměřeni
<br> vlastni fotodokumentace
<br> informace od stávajícího vlastníka objektu
<br> 2 technické a projektové dokumentace není zřejmé přesné složení a skladba některých obalových konstrukcí.Skladby jednotlivých konstrukci na hranici obálky budovy,tzn.skladby konstrukci ohraničujicich vytápěnou část budovy,byly převzaty z dost...
Rozměry prostor.docx
Příloha č.1
Kulturní středisko Svět – rozměry místností
<br> 1.NP
<br> 1.mezidveří 12,50 m2
2.kancelář 13,80 m2
3.kancelář 23,90 m2
4.kancelář 24,00 m2
5.spisovna 9,60 m2
6.kuchyňka 4,80 m2
7.kancelář 30,20 m2
8.vstupní hala 30,80 m2
9.sociální zařízení 10,66 m2
10.šatna měřeno společně s č.8 – vstupní hala
<br>
2.NP
<br> 11.sociální zařízení 11,26 m2
12.schodiště 10,70 m2
13.chodba (únikový východ) 10,10 m2
14.podium měřeno společně s č.15 – sál
15.sál 179,40 m2
16.občerstvení s pultem a přípojkami 81,60 m2
17.schodě celé do 3.NP 21,60 m2
18.foyer se sochou nahé ženy měřeno společně s č.16 – občerstvení
<br> 3.NP
<br> 19.galerie 44,40 m2
20.chodba 19,30 m2
21.promítací kabina 25,30 m2
22.chodba 8,10 m2
23.akumulátorovna 2,00 m2
24.sklad 2,60 m2
25.sociální zařízení 2,20 m2
<br> Celkem 578,82 m2
<br> Prostory užívané v minulosti jako byt domovníka
<br> 1.sociální zařízení 1,90 m2
2.chodba 8,00 m2
3.nebytový prostor 10,20 m2
4.nebytový prostor 23,90 m2
5.nebytový prostor 23,30 m2
6.nebytový prostor 6,70 m2
7.nebytový prostor 8,70 m2
8.nebytový prostor 9,60 m2
<br> Celkem 92,30 m2

Načteno

edesky.cz/d/5935808

Meta

Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   EIA   Pronájem   Pronájem   Územní plánování   EIA   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   EIA   Pronájem   Pronájem   Územní plánování   EIA   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz