« Najít podobné dokumenty

Obec Bozkov - MěÚ Semily Opatření obecné povahy Jesenný

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bozkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-prehledna-mapa-zajmoveho-uzemi-a-navrzeneho-op.pdf
ooo oz : l- (Ku9z aqo) audms “|| dO oueuaweu = !wazn ouaAowíez edem ?UPGIl-laád :9 EHOIHd
<br> (SVL-9 9201de A ungoesz auqopqo qmeu e_í nugz,lugemumxe o.|d) Áugz jugemgug [O!UBJLI eu 1|nqe1 uoáugens/SA luglsjum eu qmeu - % :ÁxAmQASÁA
<br>.„gw—=.„ <.>
<br> ;.<.>.<.> “žn _ <.>,'a 'n.<.> 'n'
<br> “inc.-nb
<br>.<,>
<br> & <.>
<br> "ňák T <,>
<br> h <.>,/;
<br> Gar—l
<br> :“.<.> ***„ -._; „,<.> -gm; rm,- “'.' “* ;“Í'l & m.50333 'g' <.>
<br> „'i'
<br>.f' !
<br> v ;;
<br> „Qfšš' Plugy—“\
<br> ;; <.>
<br> „ -' (?w'uuaemuun t-sralqáhzfáuěňzsču dO
<br> "tk-': ' ' „: <.>
<br> “„" XINŽF'HJS Ms.;qgg'gr
<br> mm;;u it“—„7
<br>.Bv: \ <.>
<br> f'V'in ' fm“ “mnam“
<br> „Z? —,<.> ____„ *“ "ganong-
<br> “QVWEOUÁ ;]."
<br> \„\
<br> „Í “5103 ' a „411155305 !
<br> !mqu- _
<br> -"'.<.> - _ „.<.> —.ll.-Ím?
<br> “!“"J'" a.“ _ „.$$$-%
<br> L 1; —.“".<,>
<br>.<.> : <.>
<br> 9 euouad
priloha-navrh-op-ii-stupne-zdroje-js-1-infiltracni-zona.pdf
Příloha 6-2A
<br> Viaštiiaíru
<br>.__.<.>.'.__.p: __.'.<.> J““f'fů
<br> V — ohraničení OP vedeno mimo hranici parcei :? - šipka směřuje dovnitř OP
<br> EHF F.MÉ—fli' ' -.i.:
<br> Příloha 6-2A: Návrh OP II.stupně zdroje JS—1 (infiltrační zóna) 1 : 5 000
<br> Příloha 6-23
<br> Příloha 6-23: Návrh OP II.stupně zdroje JS-1 (infiltrační zóna) 1 : 5 000
<br> Příloha 6-2C
<br> Příloha 6-2C: Návrh OP II.stupně zdroje JS-1 (infiltrační zóna) 1 : 5 000
<br> Příloha 6-2D
<br> Příloha 6-2E: Návrh OP II.stupně zdroje JS-1 (infiltrační zóna)
<br> 1:5000
<br> Příloha 6-2E
<br> Příloha 6-2F
<br> Návrh OP II.stupně zdroje JS-1 (infiltrační zóna)
<br> 1
<br> 5 000
<br> Příloha 6-2F
<br> Příloha 6-26
<br> Příloha 6-26: Návrh OP II.stupně zdroje JS-1 (infiltrační zóna) 1 : 5 000
<br> Příloha 6-2H
<br> Příloha 6-2H: Návrh OP ll.stupně zdroje JS-1 (infiltrační zóna) 1 : 5 000
<br> Příloha 6-2l
<br> 5 000
<br> 1
<br> )
<br>.-
<br> '
<br> CDI zona
<br> e JS-1 (infiltra
<br> ]
<br> h OP II.stupně zdro
<br> ávr
<br> Příloha 6-2I
<br> Příloha 6-2J
<br> Příloha 6—2J: Návrh OP II.stupně zdroje JS-1 (infiltrační zóna) 1 : 5 000
<br> Příloha 6-2K
<br> ů : É
<br> 5 000
<br> 1
<br> )
<br> :
<br> :
<br> cnlzona
<br> e JS-1 (infiltra'
<br> ]
<br> h OP II.stupně zdro
<br> '
<br> Navr
<br> loha 6-2K:
<br> ří
<br> p
<br> Příloha 6-2L
<br> Příloha 6-2L: Návrh OP II.stupně zdroje JS-1 (infiltrační zóna)
<br> Příloha 6-2M
<br> Příloha 6-2M: Návrh OP i|.stupně zdroje JS-1 (infiltrační zóna) 1 : 5 000
<br> Příloha 6-2N
<br>.l'.'
<br> f.<.> "? tom Jesenný - Skull? f *
<br> ?: *.'f <.>
<br> Příloha 6-2N: Návrh OP II.stupně zdroje JS-1 (infiltrační zóna) 1 : 5 000
<br> Příloha 6-20
<br> Příloha 6-20: Návrh OP II.stupně zdroje JS-1 (infiltrační zóna) 1 : 5 000
<br> Příloha 6-2P
<br> Příloha 6-2P: Návrh OP Il.stupně zdroje JS-1 (infiltrační zóna)
priloha-navrh-op-ii-stupne-zdroje-js-1-akumulacni-zona-a-op-i-stupne.pdf
Příloha 6—1A
<br> „*
<br> Vysvětlivky k příloze 6-1A a (M B:
<br> V — hranice OP je zde vedena mimo katastrální hranici 83 — návrh na umístění výstražné tabule k OP zóny Zak
<br> Příloha 6-1A: Návrh OP II.stupně (akumulační zóna - Zak) vrtané studny JS-1
<br> 1 :5000
<br> Příloha (M B
<br> :;„gfmsillawmmmaa,<.>.“
<br> **
<br> „vid i
<br> Vysvětlivky k příloze 6-1A a 6-1 B:
<br> V - hranice OP je zde vedena mimo katastrální hranici 23 - návrh na umístěnívýstražné tabule k OP zóny Zak
<br> Příloha 6-18: Návrh OP ll.stupně (akumulační zóna - Zak) vrtané studny JS-l
<br> 1 :5000
opatreni-obecne-povahy-js-1-jesenny.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY
Odbor životního prostředí
<br> Husova 82,513 13 Semily
Č.j.: ŽP/500/23/VH-231/2 R 26
Spis.zn.: ŽP/328/22-Di
<br> Vyřizuje: Bc.Dierzé,DiS <.>
<br> Tel.: 481 629 290
<br> E-mail: dierze@mu.semily.cz
<br> Datum: 30.01.2023
<br>
<br> Navrhovatel:
<br> Obec Jesenný,Jesenný 13,512 12 Jesenný
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE JS-1
<br> JESENNÝ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Semily,odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104
<br> odst.2 písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní
<br> zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),a jako místně příslušný správní orgán
<br> podle ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“),na základě o návrhu,který dne 14.01.2022 podala
<br> Obec Jesenný,IČO 00275786,Jesenný 13,512 12 Jesenný
<br> (dále jen "navrhovatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle ustanovení § 30 odst.1 vodního zákona v zájmu ochrany jeho vydatnosti,jakosti a zdravotní
<br> nezávadnosti
<br> ochranné pásmo vodního zdroje JS-1
<br> (dále jen "ochranné pásmo") na místě:
<br> Název kraje: Liberecký
<br> Název dotčené obce: Jesenný
<br> Názvy katastrálních území: Jesenný,Roztoky u Semil,Stanový,Stará Ves u Vysokého nad Jizerou a
<br> Vysoké nad Jizerou
<br> Číslo a název hydrogeologického rajonu: 6414 - Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor v povodí Jizery
<br> Název útvaru podzemních vod: 64140 - Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor v povodí Jizery
<br> a to v tomto rozsahu:
<br>
<br> ochranné pásmo I.stupně zdroje JS-1
<br> - stanoví na pozemku parc.č.919/4 a st.p.č.444 v katastrálním území Jesenný;
<br>
<br> ochranné pásmo II.stupně zdroje JS-1,zóna Zak („akumulační“)
<br> - stanoví se jako navazující území na ochranné pásmo I.stupně zdroje JS-1 na těchto pozemcích:
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j....

Načteno

edesky.cz/d/5935236

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bozkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz