« Najít podobné dokumenty

Obec Pustiměř - Návrh závěrečného účtu DSO Hanácký venkov za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustiměř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání 2022.pdf [4,28 MB]
Krajský úřad Olomouckého kraje
<br> Odbor kontroly Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
<br> $pZn.: KÚOK/37777/2022/OK/7152 Počet listů: 10 C.j.: KUOK 2085/2023 Počet stran: 10 Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
<br> Počet listů/svazků příloh: 0
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Hanácký venkov za rok 2022 |č 05010632
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne 18.8.2022 a na základě výsledku dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne 23.1.2023 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním úkonem,jimž došlo kzahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení přezkoumání dobrovolného svazku obcí DSO Hanácký venkov za rok 2022 dne 28.7.2022.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracováni této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 23.1.2023 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Kancelář DSO Hanácký venkov Doloplazy
<br> Přezkoumané období: 1.1.2022 - 31.12.2022
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření dne 23.1.2023 vykonal:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona č.420/2004 Sb.a 5 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br> Zástupci dobrovolného svazku obcí: lng.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX - předsedkyně Pavlína Rósslerová - účetní
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje ivýsledek konečného dílčího přezkoumání <.>
<br> ZÁVĚR ZPRÁVY o VÝSLED...
Výkaz zisku a ztráty[2].pdf [1,09 MB]
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oecí,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI Za období: 12/2022 DSO Hanácký venkov; IČO 05010632; Doloplazy 15,Doloplazy,798 26 Právní forma: Dobrovolný svazek obcí Předmět činnosti: Sestavený k: 31.12.2022 (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 17.1.2023
<br> 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky Synítčeéitcký BĚZHÉH d „ ká MmUIéH d „ k,Hlavní činnost OĚFÉHŠFÍ Hlavní činnost ošffmřsrts a
<br> A.NÁKLADY CELKEM ' 3 954 608,53 0,00 6 142 670,92 0,00 |.Náklady z činnosti 3 883 862,24 0,00 6 132 451,26 0,00 1.Spotřeba materiálu 501 10 646,00 0,00 7 795,00 0,00 2.Spotřeba energie 502 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0.00 0,00 0,00 0,00 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Opravy a udržování 511 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Cestovné 512 3 051,00 0,00 4 321,00 0,00 10.Náklady na reprezentaci 513 88 851,10 0,00 6 808,20 0,00 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 12.Ostatní služby 518 108 506,64 0,00 45 351,91 0,00 13.Mzdové náklady 521 358 504,00 0,00 341 821,00 0,00 14.Zákonné sociální pojištění 524 168 825,00 0,00 167 039,00 0,00 15.Jiné sociální pojištění 525 1 584,00 0,00 1 567,00 0,00 16.Zákonné sociální náklady 527 16 080,00 0,00 0,00 0,00 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0.00 0.00 24.Dary a jiná bezúplatné předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 25.Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 26.XXXXX a škody XXX X,XX X.XX X,00 0,00 27.Tvorba fondů 548 0,00 0,00 0.00 0.00 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 210 730,00 0,00 743 628,00 0,00...
Výkaz FIN 2-12M.pdf [3,78 MB]
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> FIN 2-12 M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKU,DOBROVOLNÝCH SVAZKU OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Za období: 12/2022
<br> DSO Hanácký venkov; IČO 05010632; Doloplazy 15,Doloplazy,798 26 Právní forma: Dobrovolný svazek obcí Předmět činnosti: Sestavený k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 23.1.2023
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Paragraf Položka Text Schválený rozpočet RŽŠEŠŠŽĚIÉO VÝSIedeĚOÉ počátku Plnění V a b 1 2 3
<br> 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 3 241 889,59 3 241 889,59 100,00
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 474 940,20 474 940,20 100,00
<br> 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 729 817,42 729 817,42 100,00
<br> 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 127 957,50 127 957,50 100,00
<br> XXXX Bez paragrafu 0,00 4 574 604,71 4 574 604,71 100,00
<br> 6409 2111 Příjem z poskytování služeb,výrobků,prací,výkonů a práv 731 000,00 767 000,00 ' 748 900,00 97,64 6409 2141 Příjem z úroků 500,00 500,00 66,89 13,38 6409 XXXX Ostatní činnosti jinde nezařazené 731 500,00 767 500,00 748 966,89 97,59 Celkem 731 500,00 5 342 104,71 5 323 571,60 99,65
<br> Strana 1 / 11
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Výsledek od počátku
<br> 'Plněnív
<br> Paragraf Položka Text Schválený rozpočet RŽÉDŠŠŽŠČO — roku % a b 1 2 3 3900 5011 ZĚŽŽŠŠTĚÉŠÉĚV pracovním pomě'u Vyjma zaměsmamů "a 372 000,00 390 500,00 390 474,00 99,99 3900 5031 EŽĚÍQEéZŠĚŠŠQÉaZÉŠ?CÍáI"í zabezPEČení & příSpěvek “* Státní 100 000,00 100 000,00 98 627,00 98,63 3900 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 40 000,00 40 000,00 28 914,00 72,29 3900 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3 000,00 3 000,00 1 544,00 51,47 3900 XXXX Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby 515 000,00 533 500,00 519 559,00 97.39 6221 5194 Výdaje na Věcné dary 0,00 5 000,00 4 988,00 99.76 6221 XXXX Humanitární zahraniční pomoc přímá 0,00 ...
Rozvaha[2].pdf [1,85 MB]
ROZVAHA
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> Za období: 12/2022
<br> DSO Hanácký venkov; IČO 05010632; Doloplazy 15,Doloplazy,798 26 Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> Předmět činnosti: Sestavená k: 31.12.2022
<br> (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 17.1.2023
<br> 1 2 j 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ e S ntetic ' _ Název polozky y účet ky Bězné Minulé Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 16 535 987.53 13 529 410,65 3 006 576,88 1 649 769.42 A.Stálá aktiva 16 228 782.65 13 529 410.65 2 699 372,00 1 181 552.00 |.Dlouhodobý nehmotný majetek 51 301.00 51 301,00 0,00 0,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 51 301,00 51 301.00 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0.00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0.00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0.00 0.00 0.00
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0.00 0,00 0,00
<br> ll.Dlouhodobý hmotný majetek 16 177 481,65 13 478 109,65 2 699 372,00 1 181 552,00 1.Pozemky 031 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Kulturní předměty 032 0.00 0.00 0,00 0,00 3.Stavby 021 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 6 723 476,00 4 024 104,00 2 699 372,00 1 181 552,00 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 9 454 005,65 9 454 005,65 0,00 0,00
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0.00 0.00
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0.00 0.00 0.00 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0.00 0.00 0,00 0,00 |||.Dlouhodobý finanční majetek 0.00...
Příloha.pdf [3,08 MB]
PŘÍLOHA
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oscí,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI Za období: 12/2022 DSO Hanácký venkov; IČO 05010632; Doloplazy 15.Doloplazy.798 26 Právní forma: Dobrovolný svazek obcí Předmět činnosti: Sestavená k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 23.1.2023
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle 9 7 odst.5 zákona
<br> Strana 1/ 14
<br> A.4.Informace podle š 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> l 2 Název pojožky Účet ÚČETNÍ osoosí Běžné Minulé P.|.Majetek a závazky účetní jednotky 0.00 0.00 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0,00 0,00 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00 P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předíinancování transferů 911 0.00 0.00 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předíinancování transferů 912 0,00 0,00 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0.00 0.00 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00 P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00 1.Krátkodobě podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0,00 0,00 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0,00 0,00 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0,00 0,00 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0,00 0,00 6....
Návrh závěrečný účet 2022.pdf [1,07 MB]
Návrh závěrečného účtu DSO Hanácký venkov za rok 2022 Název účetní jednotky:
<br> DSO Hanácký venkov Doloplazy 15
<br> 798 26 Nezamyslice IČO: 05010632
<br> Telefonické spojení: předsedkyně DSO: Ing.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX účetní: Pavlína Rósslerová
<br> 606 547 973
<br> e-mailová pošta: dso©hanackyvenkovcz
<br> webové stránky: www.hanackyvenkovcz
<br> Předsedkyně DSO Hanácký venkov Ing.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Místopředseda DSO Hanácký venkov Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Členové představenstva DSO Hanácký venkov XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXXX
<br> Členové dozorčí rady
<br> XXXXXX XXXXXXX Vojtěch Sírek Bc.XXXX XXXXXXXXX Tajemník: XXXXXXX XXXXXXXXX Počet jednání Představenstva DSO XX Počet jednání Valného shromáždění DSO 1 ROZPOČET:
<br> Návrh rozpočtu na rok 2022 zveřejněný na internetových stránkách svazku obcí v době od 9.11.2021 do 30.11.2021,na úředních deskách 28 členských obcí svazku obcí i velektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup v období od 9.11.2021 do 30.11.2021 <.>
<br> Rozpočet na rok 2022 byl schválen Představenstvern DSO Hanácký venkov dne 29.11.2021,rozpočet byl zveřejněn na internetových stránkách svazku dne 29.11.2021 a současně bylo zasláno členským obcím svazku obcí oznámení o zveřejnění na úředních deskách obcí s uvedením,kde byly
<br> zveřejněny v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby <.>
<br> Rozpočtový střednědobý výhled je sestavený na období 2021-2024 <.>
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU DSO HANÁCKÝ VENKOV ZA ROK 2022:
<br> Příjmy:
<br> ' Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy O,— 0,— O,— Nedaňové příjmy 731 500,-- 767 500,-- 748 966,89 Kapitálové příjmy 0,- 0,- 0,—
<br> Přijaté transfery 0,- 4 574 604,71 4 574 604,71 Příjmy celkem 731 500,—— 5 342 104,71 5 323 571,60
<br> Výdaje:
<br> Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Běžné výdaje 731 500,-— 2 842 608,50 2 756 034,14 Kapitálové výdaje 0,- 2 728 550,—- 2 728 550,—— Výdaje celkem 731 500,——...

Načteno

edesky.cz/d/5933068

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustiměř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz