« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - K.Ú. BŘEVNOV, POZEMKY PARC. Č. 656/5, 660/1, 660/3, 3684/7

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

LV 60000.pdf
strana
<br> VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 15.11.2022 00:00:00
<br> 1
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu,Katastrální pracoviště Praha,kód: 101 <.>
<br> Nemovitosti jsou v územním obvodu,ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
<br> 554782 PrahaOkres: Obec:
<br> A
<br> Parcela
<br> Vlastník,jiný oprávněný Identifikátor
<br> Výměra[m2]
<br> Podíl
<br> Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
<br> B
<br> E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu
<br> Česká republika
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <,>
Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,12800 Praha 2
<br> 00000001-001
<br> 69797111
<br> Vlastnické právo
<br> Příslušnost hospodařit s majetkem státu
<br> F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám
<br> Kat.území: 729582 Břevnov List vlastnictví: 60000
<br> V kat.území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
<br> Nemovitosti
<br> Listina
<br> - Bez zápisu
<br> Česká republika <,>
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,Rašínovo
nábřeží 390/42,Nové Město,12800 Praha 2
<br> Pro: 00000001-001
69797111
<br> RČ/IČO:
<br> Protokol o předání a převzetí majetku státu (zák.č.290/2002 Sb.) ze dne 16.07.2009.o
<br> Z-96112/2009-101
<br> Pozemky
<br>
<br>   656/5
<br>   660/1
<br>   660/3
<br>  3684/7
<br> 1635
<br> 10314
<br> 6229
<br> 380
<br> ostatní plocha
<br> ostatní plocha
<br> zastavěná plocha a
nádvoří
<br> ostatní plocha
<br> jiná plocha
<br> jiná plocha
<br> jiná plocha
<br> ochr.pásmo
nem.kult.pam <.>,pam.zó
ny,rezervace,nem.nár
<.> kult.pam
ochr.pásmo
nem.kult.pam <.>,pam.zó
ny,rezervace,nem.nár
<.> kult.pam
ochr.pásmo
nem.kult.pam <.>,pam.zó
ny,rezervace,nem.nár
<.> kult.pam
<br> ochr.pásmo
nem.kult.pam <.>,pam.zó
ny,rezervace,nem.nár
<.> kult.pam
<br> ČÁSTEČNÝ VÝPIS
<br> Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Správa majetku,č.j.: 15.11.2022 pro Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových
<br> Na pozemku stojí stavba: Břevnov,č.p. 125,obč.vyb <...
Aukční vyhláška.pdf
1/5
<br>
<br>
116895/A/2022-HMU2
Čj.: UZSVM/A/64967/2022-HMU2
<br>
<br> A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
č.E A S / P H A / 1 / 2 0 2 3
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této Aukční vyhlášce
jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> I <.>
<br> Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 21.2.2023 v 10:00 hod <.>
Konec elektronické aukce se stanovuje na den 23.2.2023 v 10:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště v hlavním městě Praze
Kontaktní osobou je XXXXXXXX XXXXXXXX,tel: XXX XXX XXX,katerina.urbanova@uzsvm.cz
<br>
II <.>
<br> Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního
systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném
na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také
registraci provést <.>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve
<br> smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 38 150 000,- Kč.Kauci lze složit
pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-4827021/0710,aby byla připsána na
účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 20.2.2023 ve 23:59 hod.Jako variabilní symbol
a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení
se k elektronické aukci <.>
<br>
2.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem <,>
<br> než...
Kupní smlouva.pdf
1
<br>
<br>
<br>
116895/A/2022-HMU2
Čj.: UZSVM/A/64967/2022-HMU2
<br>
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Nové Město,Praha 2
za kterou právně jedná Mgr.Ing.XXXXXXXX XXXXXX,generální ředitelka,na základě Příkazu
generálního ředitele č.6/2019,v platném znění
IČO: 69797111,DIČ: CZ69797111
datová schránka: 96vaa2e
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……….<,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob),se sídlem
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
který zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
datová schránka: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (přesné znění názvu územního samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
kterého zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupený na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
datová schránka: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o...

Načteno

edesky.cz/d/5931009

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz