« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Aukční vyhláška č. EAS/CB/36/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

aukcni-vyhlaska.pdf
Stránka 1 z 5
<br>
<br>
<br> 1233/C/2023-HMSU
<br> A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
<br> č.E A S / C B / 3 6 / 2 0 2 3
Elektronické aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce
<br> jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> I <.>
<br> Termín konání elektronické aukce
<br> Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den: 26.1.2023 v 10:00 hod <.>
<br> Konec elektronické aukce se stanovuje na den: 16.2.2023 v 10:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště České Budějovice <.>
<br> Kontaktní osobou je Bc.XXXX XXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: anna.novackova1@uzsvm.cz
<br> II <.>
<br> Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního
systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových
stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci
provést <.>
<br> III <.>
<br> Označení vlastníka Předmětu aukce
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111 <.>
<br> IV <.>
<br> Předmět aukce
<br> Předmětem elektronické aukce je níže uvedený majetek:
<br> ▪ pozemek parc.č.160/2,o výměře 732 m²,druh pozemku: ostatní plocha,způsob využití:
neplodná půda <,>
<br> zapsaný na listu vlastnictví č.60000,pro katastrální území Vidov,obec Vidov,v katastru
<br> nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrálního pracoviště České
<br...

Načteno

edesky.cz/d/5930395

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz