« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Zde ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Směrnice obce Klokočná č.1/2023 – Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
<br> 1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> SMĚRNICE
<br> Obce Klokočná
<br> č.1/2023
<br> ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU
<br> Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen „zastupitelstvo“) schválilo na svém zasedání dne
<br> 25.01.2023 tuto směrnici,která stanovuje postup při zadávání veřejných zakázek malého
<br> rozsahu <.>
<br> Článek 1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Veřejné zakázky jsou všechny zakázky v hodnotě 0 Kč až ∞ hrazené z veřejných zdrojů <.>
<br> (2) Postupy při zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č.134/2016 Sb <.>,o zadávání
veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“) <.>
<br> (3) Zadáním veřejné zakázky se rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a
dodavatelem,z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky,služby nebo
<br> stavební práce <.>
<br> (4) Zadavatel při zadávání veřejných zakázek musí dodržovat zásady transparentnosti a
přiměřenosti.Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného
<br> zacházení a zákazu diskriminace.Zároveň je zadavatel při zadávání veřejných zakázek
<br> (zejména při vytváření zadávacích podmínek,hodnocení nabídek a výběru dodavatele)
<br> povinen za předpokladu,že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné <,>
<br> dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání,environmentálně odpovědného
<br> zadávání a inovací <.>
<br> (5) Základním krokem při zadávání veřejných zakázek je stanovení předpokládané hodnoty
veřejné zakázky <.>
<br> (6) Je-li veřejná zakázka rozdělena na části,stanoví se předpokládaná hodnota podle součtu
předpokládaných hodnot všech těchto částí.Musí zahrnovat předpokládanou hodnotu
<br> všech plnění,která tvoří jeden funkční celek a jsou zadávána v časové souvislosti <.>
<br> (7) Zákon dělí veřejné zakázky podle výše jejich předpokládané hodnoty v na:
a) nadlimitní veřejná zakázka § 25
b) podlimitní veřejná zakázka § 26
c) veřejná zakázka malého rozsahu § 27
<br> Článek...

Načteno

edesky.cz/d/5926514

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz