« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Strakonice) - Zápis ze 4. zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Strakonice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
“*.—:
<br>.<.> -—„ 1 <.>
<br> Zpráva stavebního výboru č.1/2022
<br> V Oseku dne 16.12.2022
<br> 1.Nákup teplovzdušných ventilátorů SDH Petrovice
<br> v říjnu 2022 měla paní Havlová,správkyně hasičské zbrojnice v Petrovicích požadavek na nákup teplovzdušných ventilátorů pro potřeby občasného vytápění prostorů kvůli objevující se vlhkosti a plísním v zimních měsících <.>
<br> — dne 25.11.2022 byly stavebním výborem pořízeny 2 ks teplovzdušných ventilátorů zn.Domo (DO7347H) celkem za 3.978 Kč,dále 2 ks spínacích mechanických zásuvek celkem za 260 Kč <.>
<br> 2.Žádost o dotaci z programu VISK3,Ministerstva kultury
<br> Předseda stavebního výboru XXXXXXX XXXXXXXX dne XX.XX.XXXX na zasedání zastupitelstva obce Osek XXXXXXXXX ke schválení návrh na zpracování žádosti o poskytnutí dotace z programu VISK3 Ministerstva kultury,v rámci programu "Veřejné informační služby knihoven",a to na modernizaci technologického vybavení místní lidové knihovny v Oseku <.>
<br> Po schválení zastupitelstvem obce byla zpracována Žádost o poskytnutí dotace na modernizaci technologického vybavení knihovny,tj.nákup Notebooku,myš s podložkou,multifunkční tiskárna,tablet.Zařízení budou využívána jako internetové stanice pro veřejnost včetně možnosti tisku.Nově pořizovaná technika může být využívána též k činnostem ostatních spolků (Hasiči,Myslivecký spolek,Český svaz žen,pro veřejné akce pořádané obecním úřadem) <.>
<br> K žádosti byla vypracována cenová nabídka od společnosti NTS Computer,dále bylo přiloženo doporučující stanovisko od regionální Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích <.>
<br> Žádost o poskytnutí dotace v celkové výši 23.000 Kč byla podána dne 2.12.2022 na příslušný odbor Ministerstva kultury <.>
<br> 3.Kontrola projektu opěrné zdi v Malé Turné
<br> Dne 5.12.2022 byla společně se starostkou obce Jitkou Brejchovou provedena kontrola a předání stavebního díla,opěrné zdi na pozemku u místní účelové komunikace,parc.č.486/4.Opěrná zeď na betonových základech v délce 25,5 m a výšce 3 ...
Zápis ze 4. zasedání ZO
Strana 1 (celkem 6)
<br> “fi ' o“ SF ' ' " 3 <.>
<br> 4.zasedání zastupitelstva Obce Osek
<br> Datum: 16.12.2022 Místo konání: Obecní úřad Osek Zahájení: 18.00 hod <.>
<br> Jednání řídila starostka,která přivítala přítomné a konstatovala,že je přítomno 8 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášení schopné <.>
<br> Omluven: Mgr.Mrkvičková Dále přítomni —občané: 4
<br> Předsedající předložila program v bodech 37.— 44.dle svolání
<br> 37.Úprava směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 38.Pronájem obecního pohostinství 39.Žádost o finanční příspěvek Fokus Vysočina
<br> 40.Rozpočet obce Osek na rok 2023 41.Střednědobý výhled obce Osek na roky 2024-2026
<br> 42.Rozpočtové změny do konce roku 2022 43.Termínovaný vklad finančních prostředků obce 44.Různé
<br> a navrhla doplnit program 0 body:
<br> 45.Zpráva finančního výboru 46.Prodej pozemku parc.č.641/5 a částí pozemků parc.č.641/6,641/7,k.ú.Jemnice u Oseka 47.Směna pozemků s doplatkem,k.ú.Jemnice u Oseka
<br> p.Barborka navrhl doplnit program o bod:
<br> 48.Zpráva stavebního výboru - a dále navrhl přesunout projednání bodu 37.až po přečtení zprávy stavebního výboru
<br> Předsedající navrhla zapisovatele: Jitku Brejchovou
<br> Ověřovatelé: XXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXXX
<br> Navržený program a ověřovatelé Hlasování: X hlasů pro — 0 hlasů proti- 0 hlasů zdržel se Návrh byl schválen
<br> - Bod 37.bude projednán po přečtení zprávy stavebního výboru
<br> Bod 38 <.>
<br> Pronájem obecního pohostinství
<br> -obec vyvěsila záměr na pronájem obecního pohostinství
<br> -žádost o pronájem podal jeden zájemce
<br> Usnesení 4-38
<br> 20 schvaluje pronájem nebytových prostor v části domu čp.56,stojícím na pozemku parc.č.st.57/1,k.ú.Osek u Radomyšle- obecní pohostinství <,>
<br> _ dle vyvěšeného záměru ze dne 25.11.2022.Pronájem bude od 9.1.2023 <.>
<br> Hlasování: 8 hlasů pro — 0 hlasů proti — 0 hlasů zdržel se Usneseníbylo přijato
<br> Obec Osek,Osek 77,386 01 Strakonice e-mail: starosta©obec—osek.cz,tel.: 383 39...

Načteno

edesky.cz/d/5925116

Meta

Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Strakonice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz