« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Volyně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Volyně
STÁTNÍ
POZEMKOVÝ
ÚŘAD
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka Strakonice
Palackého náměstí 1090,Strakonice I,386 01 Strakonice
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 017219/2023
Spisová značka: SP809/2023-505206
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXX XXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: j.roucka@spucr.cz
<br> Datum: 23.1.2023
<br> Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách
v katastrálním území VOLYNĚ
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka Strakonice (dále jen
„pobočka") jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,a podle ust.§ 19 zákona
č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona
č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon")
<br> Městský úřad Volyně
náměstí Svobody 41
387 01 Volyně
<br> SPU 01 7219/2023
<br> 000686830021
<br> zahajuje
v souladu s ust.§ 6 zákona
<br> řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Volyně <.>
<br> Toto oznámení se v souladu s ust.§ 6 odst.5 zákona vyvěšuje po dobu 15 dnů na úřední desce
pobočky a na úřední desce Městského úřadu Volyně (současně se zveřejňuje i způsobem
umožňujícím dálkový přístup,a to na elektronické úřední desce Státního pozemkového úřadu) <.>
Poslední den této lhůty je dnem zahájení pozemkových úprav <.>
<br> Předpokládaní účastníci řízení budou písemně vyrozuměni o termínu konání úvodního jednání
(§ 7 zákona).Na úvodním jednání budou účastníci seznámeni s účelem,formou a předpokládaným
obvodem komplexních pozemkových úprav.Dále zde bude projednán postup při stanovení nároků
vlastníků (ust.§ 8 zákona),popřípadě další otázky významné pro řízení o pozemkových úpravách <.>
<br> Ingr Ri
védo
Státní pozemkový...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz