« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení - jednání: Jelmo - kabel NN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zákres [1,40 MB]
877/16
<br> 774 4
<br> lnBG/Z
<br> 1086/4
<br> 1 86 5
<br> É“
<br> „ í nejčle ý prom: :.F 1x110-í2ry75
<br> 836/2
<br> 760/31
<br> Éý ňotíakt,Í/Q // '
<br> 103mm )
<br> „f milá
<br> ' * i 75.„ :“J 4ť9 vx,J,w—V_ : „2 H,<.> <.>,355" l.51% <.>,/',* »,<.> A,V " * ' elán kiki = „ / JZBBVEIPZÍ“,<,> „,_ a _ „,í/ /.<.> va-14,<.> 5„„-,<ŠŘ/f,VŠĚŠJZÉŠFE'ZB'M; ),/ / 1% *,l * <,>
<br> 760/30
<br> 760/4
<br>,néřízenypro -,ve.PEíxí'l
<br> ll „ms/\ S.? N.“3.<.> Legenda \ VYPRACOVAL In.Pavel Kallna ZOD.PROJEKTANT Ing.Pavel Kallna OMEXOM Stávající zařízení E.GD NN: Projektované zařízení E.GD NN: Ostatní značky: „,\ > kabelové zemní vedení _ý M kabelové zemnívedení hranice KN stavu ZHOTOVITEL PD OMEXOM GA Energo,s.r.o.Na Střílně 1929/8,323 00,Plzeň Č.ZAKÁZKY: P6222008.62 * * > "adzemm vedení % uzemnění * " “ slučkv KRAJ Jihočeský | OKRES | České Budějovice uzemnění © betonový jednoduchý JB 890/14 číslo KN stavu KATASTR.ÚZEMÍ Jelmo e.:? eleztmměmvýmzvaděČRE ___________ chrzn'ička „„ ?; 7 [9/ C; (122323222 do 40 m2 STAVEBNÍK EG.D,a.s.LIDICKÁ 1873/36,602 00 BRNO Č.STAVBY: 1040022075 chránič“ „„ 77777 ; 77777 kabelová s." ' ' * / p ' NÁZEV STAVBY DATUM: 04/2022 polka,<.> kabelováspojka Jelmo - kabel NN FORMAT: 2x54 STUPEN PD: DUR Výměna zařízení E.GD NN: dle 579,odst.(2),písm.5) NÁZEV VÝKRESU Katastrální situační výkres MĚŘÍTKO: Č.VÝKRESU: Stavebního zákona č.183/2006 Sb.v platném znění,<,>,1 : 1 000 C.2 „,<,>,\ >,kabelove zemnl vedenl NAYY-J 4x150
oznámení o zahájení řízení - jednání: Jelmo - kabel NN [0,19 MB]
MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV
<br> Odbor výstavby
373 71 Rudolfov,Ke Strážnici 760/1
<br>
<br> Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum:
Sp.zn.:MěÚ/OV/3804/2022/Za
Č.j.: MěÚ/3868/2022/JZ
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX XXX XXX XXX XX.XX.XXXX
<br> e-mail: jiri.zahradnik@rudolfov.cz
<br>
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Veřejná vyhláška
<br>
Společnost EG.D,a.s <.>,IČO 28085400,Lidická 1873/36,Černá Pole,602 00 Brno,zastoupená
společností OMEXOM GA Energo s.r.o <.>,IČO 49196812,Na Střílně 1929/8,Bolevec,323 00 Plzeň 23
(dále také jen "žadatel"),podala dne 01.12.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br>
Jelmo - kabel NN (číslo stavby: 1040022075)
<br> na pozemcích parc.č.802/1 (trvalý travní porost),parc.č.801 (ostatní plocha),parc.č.1079/4 (ostatní
<br> plocha),parc.č.1079/3 (ostatní plocha),parc.č.1080/1 (ostatní plocha),parc.č.1080/5 (ostatní
<br> plocha),parc.č.824/2 (ostatní plocha),parc.č.776/2 (zahrada),parc.č.818/2 (trvalý travní porost) <,>
<br> parc.č.1026/2 (ostatní plocha),parc.č.1066/28 (ostatní plocha),parc.č.1083/3 (ostatní plocha),parc <.>
<br> č.776/6 (zahrada),st.p.96 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.1083/1 (ostatní plocha),st.p.38/1
<br> (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.36/2 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.36/1 (zastavěná plocha a
<br> nádvoří),st.p.95 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.1083/2 (ostatní plocha),st.p.42/1 (zastavěná
<br> plocha a nádvoří),st.p.43/1 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.1066/30 (ostatní plocha),parc.č <.>
<br> 1066/26 (ostatní plocha),parc.č.1066/24 (ostatní plocha),st.p.35 (zastavěná plocha a nádvoří),parc <.>
<br> č.1066/21 (ostatní plocha),parc.č.1066/25 (ostatní plocha),st.p.36/3 (zastavěná plocha a nádvoří) <,>
<br> parc.č.1066/23 (ostatní plocha) v katastrálním území Jelmo <.>
<br>
<br> Dnem podání žádosti,tj.dne 1.12.2022,bylo zahájeno územní řízení <.>
<br>
Druh a účel umisťovaného stavebního záměru:
Jedná se o stavbu technické infrastruktury – uložení nového zemního kabelového vedení NN a demontáž
stá...

Načteno

edesky.cz/d/5924347

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz