« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - K.Ú. IVANČICE, POZEMEK PARC. Č. 1520/11

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Formulář pro sdělení rodného čísla.pdf
1
<br>
<br>
<br>
<br> Formulář pro sdělení rodného čísla (Prohlášení o rodném čísle)
<br> V souladu s ust.čl.6 odst.1 písm.b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů),a zákonem 133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel,ve znění pozdějších předpisů <,>
prohlašuji,že mé rodné číslo je následující:
<br>
RČ: _______________________/___________
<br>
<br> Toto rodné číslo uvádím z důvodu jeho nezbytnosti při vyhotovení návrhu na zápis vkladu převodu
vlastnického práva,jehož titulem je (vypsat smlouvu - KS,BÚP a její číslo),beru
na vědomí zákonnost jeho zpracování a potvrzuji (prohlašuji) jeho správnost,přesnost a úplnost <.>
<br> Jméno:
<br> Příjmení:
<br> Trvalý pobyt:
<br>
<br>
<br> Podpis:
Návrh kupní smlouvy.pdf
1
<br>
<br>
72074/B/2022-HMSO
Čj.: UZSVM/B/52236/2022-HMSO
<br>
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2 <,>
za kterou právně jedná Mgr.XXXXX XXX,ředitel odboru Hospodaření s majetkem státu <,>
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v platném znění
Územní pracoviště Brno <,>
odbor Hospodaření s majetkem státu,Příkop 11,602 00 Brno
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……….<,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob),se
sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (přesné znění názvu územního samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupený na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění (dále
jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 ...
Aukční vyhláška.pdf
Ill ||l|||i|I||||Ilillllll||||||II||||I||IIl|||||l||||||l|||||||||l|
<br> 72074lB/2022-H M30 Čj.: UZSVMlB/52236l2022-HMSO
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetkucz <.>
<br> |.Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,lCO: 59797111,dostupného na webových stránkách
<br> www.nabidkama'|etku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 14.2.2023 ve 13:00 hod.Konec elektronické aukce se stanovuje na den 15.2.2023 ve 13:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika — Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště Brno,odbor Hospodaření s majetkem státu,Příkop 11,602 00 Brno <.>
<br> Kontaktní osoby jsou: XXXX XXXXXXXXX,tel: XXX XXX XXX,e-mail: Anna.Klímesova©uzsvm.cz <.>
<br> Il.Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> 1.Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Zpusob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabídkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registrací provést <.>
<br> 2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu CI.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 132,00 Kč.Kaucí lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-4542362110710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 13.2.2023.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci <.>
<br> 3.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhrad...

Načteno

edesky.cz/d/5922293

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz