« Najít podobné dokumenty

Obec Hlízov - Zápis ze zasedání ZO č. 1/2023 ze dne 18.1.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlízov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Fa TES_2   (605.9 kB)  
<.> / Ilísigpol.s r.o.Dodavatel:
<br> TES,spol.s r.o.Vrchovská 1354 286 01 Čáslav
<br> IČ: 47539330 DIČ: CZ47539330
<br> Telefon: 327 313 711 E-mail: info©tes-caslav.cz www.tes-caslav.cz
<br> Číslo účtu: |
<br> Datum vystavení: Datum splatnosti: Datum uskutečnění plnění:
<br> Forma úhrady:
<br> Označení dodávky
<br> za prosinec 2022
<br> Fakturujeme Vám na základě 800 ze dne 19.12.2022 a Zjišťovacího protokolu vykonané práce na akci "Vybudování zpevněných ploch- kontejnerové stání a zpevnění přístupové komunikace za Obecním úřadem Hlízov"
<br> _ _ _ __ ____ FAKTURA DANOVÝ DOMI) č.230100017 Variabilní symbol: 230100017 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: ze dne: Odběfatel: PĚC N j Ú ŘTP 3,1 “00640336 Hi- leč „„ „„m,„„ % 0200640336 Obec H ízov “ Hlízov 1645210 „ ] “ZOJ'Š ; 285 32 Iízov _S- --_-—- - 13903161 10100 10012023 3 Konečný příjemce: „,99022023,\ 31.12.2702277 Příkazem Cena %DPH DPH Kč Celkem
<br> 0,00 0% 0,00 0,00 10% 0,00 0,00
<br> 0,00 15% 0,00 0,00
<br> 276 899,04 21% 58 148,80 335 047,84
<br> Součet 276 899,04 58 148,80 335 047,84 CELKEM K ÚHRADĚ 335 047,84
<br> Vystavil: XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Zápis OR: MS Praha,odd.C,vl.18794
<br> smluvní pokutu (byla-li sjednána) <.>
<br> El- "r <.>
<br> QR PIatba+F Převzal:
<br> Ekonomický a informační systém POHODA
<br> E '_.E Rekapitulace DPH v Kč:
<br> & TES,tpoLlno.©
<br> tel.: 327313711,fax: 327312505
<br> 10:47: 39 330,ólc.cz47ss9 E-mll: infoth-oaslav.W
<br> Dovolujeme si Vás upozornit,že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté,resp.zákonné výši a
<br> Základ v Kč 0,00 0,00 0,00 276 899,04
<br> Vrchovská 1354,286 01 Čáslav
<br> Sazba DPH v Kč Celkem s DPH v Kč 0% 10% 0,00 0,00 15% 0,00 0,00 21 % 58 148,80 335 047,84
<br> l Razítko: l l
Fa TES_1   (564.5 kB)  
M TES,spol.s r.o <.>
<br> Dodavatel :
<br> TES,spol.s r.o.Vrchovgká 1354 286 01 Cáslav
<br> IČ: 47539330 DIČ: CZ47539330
<br> Telefon: 327 313 711 E-mail: info©tes-caslav.cz www.tes-caslav.cz
<br> &% m z,ř aa „w ;-
<br> _ FAKTURA - DANOVÝ DOKLAD č.230100002
<br> [ Variabilní symbol: 230100002 * Konstantní symbol: 0308
<br> Objednávka č.: ze dne: Odběratel: lČ: 00640336 DIČ: 0200640336
<br> Obec Hlízov Hlízov 164 285 32 Hlízov
<br> Číslo účtu: F 13903161 lo100
<br> Datum vystavení: Datum splatnosti: Datum uskutečnění plnění:
<br> Označení dodávky
<br> Hlízov" za prosinec 2022
<br> 05.01.2023 04.02.2023
<br> 31.12.2022
<br> Forma úhrady: Příkazem \
<br> Konečný příjemce:
<br> Cena %DPH DPH Kč Celkem
<br> Fakturujeme Vám na základě SoD ze dne 17.10.2022,Dodatku č.1 ze dne 15.11.2022 a Zjišťovacího protokolu vykonané práce na akci "Vybudování zpevněných ploch,obvodové zdi a přívodu pro el.zařízení objektu STODOLA
<br> 0,00 0% 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00 15% 0,00 0,00
<br> 231 785,04 21% 48 674,86 280 459,90
<br> Součet 231 785,04 48 674,86 280 459,90 CELKEM K ÚHRADĚ 280 459,90 Vystavil: XXXXXXXXX XXXXXXXX % ? "iš/"XXXW & “tel.: XX?
<br> Zápis OR: MS Praha,ódu.c,vl.18794
<br> smluvní pokutu (byla-li sjednána) <.>
<br> \.<.>
<br> QR Platba+F Převzal:
<br> Ekonomický a informační systém POHODA
<br> 15%—75
<br> Dovolujeme si Vás upozornit,že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté,resp.zákonné výši a
<br> Základ v Kč Sazba DPH v Kč Celkem s DPH v Kč 0,00 0%
<br> 0,00 10% 0,00 0,00
<br> 0,00 15% 0,00 0,00
<br> 231 785,04 21% 48 674,86 280 459,90 Razítko:
Fa AVE   (288.1 kB)  
_______________________________________________________________________
<br> Pol.Materiál - Označení Sazba DPH
Množství Cena za měrnou jednotku XXXX XXX DPH_______________________________________________________________________
<br> XXXXXX Svoz směs.komunál.odpadu (SS) 15 %
662 JV 27,08 CZK za 1 JV 17.926,96
<br> 000070 Pronájem nádoby 1100 l (ZS) - hřbitov 21 %
1 JV 139,17 CZK za 1 JV 139,17
<br> 000090 200301 Směsný komunální odpad 15 %
15,198 T 733,00 CZK za 1 T 11.140,13
<br> 000140 poplatek-Využitelný odpad/t (0) 0 %
15,198 T 900,00 CZK za 1 T 13.678,20
<br> 000141 Svoz separovaného odpadu - kovy 1100 l 15 %
1 JV 122,00 CZK za 1 JV 122,00
<br> 000142 Svoz separovaného odpadu tetrapak 1100 l 15 %
1 JV 257,83 CZK za 1 JV 257,83
<br> 000143 Svoz separovaného odpadu papír 1100 l 15 %
7 JV 515,67 CZK za 1 JV 3.609,69
<br> 000144 Svoz separovaného odpadu plast 1100 l 15 %
5 JV 1.057,33 CZK za 1 JV 5.286,65
<br> 000145 Svoz separovaného odpadu plast 120 l 15 %
210 JV 39,00 CZK za 1 JV 8.190,00
<br> 000146 Svoz separovaného odpadu - sklo 1100 l 15 %
2 JV 515,67 CZK za 1 JV 1.031,34
<br> Obec Hlízov
Hlízov 164
285 32 Hlízov
<br> Odběratel - sídlo společnosti (Identifikace: 22500262)
<br> Obec Hlízov
Hlízov 164
285 32 Hlízov
<br> Odběratel - zasilatelská adresa (Identifikace: 22500262)
Dodavatel(IČ): 49356089
<br> AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o <.>
Pražská 1321/38a
102 00 Praha 10
<br> Dodavatel(DIČ): CZ49356089
Registrace: oddíl C,vložka 19775
<br> Městský soud v Praze
Bankovní účet: 3133950003/2700
<br> Konstantní symbol: 308
Datum vystavení: 02.01.2023
Datum usk.zd.plnění: 31.12.2022
Datum splatnosti: 16.01.2023
<br> Smlouva(interní AVE):
S/100183/05324142/001/2006
Objednávka:
S/100183/05324142/00
Způsob platby: Platební příkaz
Variabilní symbol: 2151682237
<br> DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA č.2151682237_______________________________________________________________________
<br> _______________________________________________________________________
<br> ____________...
Dodatek č. 22_AVE   (4.4 MB)  
1.1 <.>
<br> 1.2 <.>
<br> 1.3 <.>
<br> 1.4 <.>
<br> Mew-.70/29'“ 049/04? 17%
<br> Dodatek č.22 ke Smlouvě č.5/100183/05324142/002/2006 na zajištění odvozu separovaného odpadu
<br> AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.<,>
<br> se sídlem Pražská 1321/38a,102 00 Praha 10 <,>
<br> provozovna Čáslav,Hejdof 1666,286 01 Čáslav (adresa pro doručení korespondence) IČO: 493 56 089,DIČ: CZ49356089 <,>
<br> zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,sp.zn.C 19775
<br> tel.: 728 248 811,e-mail: sarka.kalivodova©ave.cz
<br> (dále XXX XXXX „zhotovitel")
<br> Obec Hlízov
<br> se sídlem Hlízov 164,285 32 Hlízov
<br> zastoupená starostou MVDr.Antonínem Škarkou
<br> IČO: 00 64 03 36
<br> kontaktní e-mail: podatelna©obec—hlizov.cz
<br> e-mail pro zasílání elektronické fakturace: podatelna©obec-hlizov.cz
<br> (dále též XXX XXXX „objednavatel“)
<br> Zhotovitel a objednavatel dále společně též „strany" nebo „smluvní strany" a jednotlivé též „strana" nebo „smluvní strana"
<br> 1.Preambule
<br> Smluvní strany uzavřely dne 16.11.2005 Smlouvu č.5/100183/05324142/002/2006 na zajištění odvozu separovaného odpadu,jejímž předmětem je svoz,využití a odstranění separovaných odpadů,ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva") <.>
<br> S ohledem na změnu míry inflace a další nárůst nákladů na poskytování služeb v období od poslední úpravy cen za provedení prací a služeb mají smluvní strany dále zájem na úpravě výše cen sjednaných ve Smlouvě způsobem uvedeným ve Smlouvě <.>
<br> Strany konstatuji,že za účelem vyloučeníjakýchkoli pochybností uzavírají k provedení výše uvedených změn tento Dodatek ke Smlouvě <.>
<br> Smluvní strany dále konstatuji,že změna Smlouvy prováděná tímto Dodatkem ve smyslu odst.1.2 výše,není podstatnou změnou závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení 5 222 odst.3 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),neboť úprava ceny ve smyslu odst.1.2 tohoto Dodatku pak odpovídá objektivně změně...
Dodatek č. 16_AVE   (1.8 MB)  
1.1 <.>
<br> 1.2 <.>
<br> 1.3 <.>
<br> 1.4 <.>
<br> 1.5 <.>
<br> Mami/o ?W'řw 01% „(J &
<br> Dodatek č.16 ke Smlouvě č.S/100183/05324142/001/2006 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu
<br> AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.<,>
<br> se sídlem Pražská 1321/38a,102 00 Praha 10 <,>
<br> provozovna Čáslav,Hejdof 1666,286 01 Čáslav (adresa pro doručení korespondence) lČO: 493 56 089,DIČ: CZ49356089 <,>
<br> zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,sp.zn.C 19775
<br> tel.: 728 248 811,e-mail: sarka.kalivodova©ave.cz
<br> (dále XXX XXXX „zhotovitel")
<br> Obec Hlízov
<br> se sídlem Hlízov 164,285 32 Hlízov
<br> zastoupená starostou MVDr.Antonínem Škarkou
<br> IČO: 00 64 03 36
<br> kontaktní e-mail: podatelna©obec-hlizov.cz
<br> e-mail pro zasílání elektronické fakturace: podatelna©obec-hlizov.cz
<br> (dále též XXX XXXX „objednavatel")
<br> Zhotovitel a objednavatel dále společně též „strany“ nebo „smluvní strany“ a jednotlivé též „strana“ nebo „smluvní strana"
<br> 1.Preambule
<br> Smluvní strany uzavřely dne 16.11.2005 Smlouvu č.S/100183/05324142/001/2006 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu,jejímž předmětem je pravidelný odvoz tuhého komunálního odpadu,ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva") <.>
<br> V návaznosti na úpravu zákona č.541/2020 Sb <.>,o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“),který stanoví mj.výši poplatku za ukládání odpadu,dochází s účinností od 1.1.2023 ke změně výše těchto poplatků.V souladu s touto zákonnou změnou tak mají smluvní strany zájem upravit dotčená cenová ujednání Smlouvy <.>
<br> S ohledem na změnu míry inflace na poskytování služeb v období od poslední úpravy cen za provedení prací a služeb mají smluvní strany dále zájem na úpravě výše cen sjednaných ve Smlouvě způsobem uvedeným ve Smlouvě <.>
<br> Strany konstatují,že za účelem vyloučeníjakýchkoli pochybností uzavírají k provedení výše uvedených změn tento Dodatek ke Smlouvě <.>
<br> Smluvní strany dále konstatuji,že změna Smlo...
Žádost o finanční příspěvek   (226.4 kB)  
V Kutné Hoře,4.1.2023
<br>
<br>
<br> Žádost o příspěvek na pořízení vozu pro svoz a rozvoz handicapovaných klientů
<br> využívajících naše služby
<br>
<br>
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto,milí zastupitelé <,>
<br>
<br> Dovolujeme si Vás oslovit s žádostí o podporu.Budeme potěšeni,pokud vás zaujme projekt
<br> pořízení vozu na svoz a rozvoz klientů,kteří využívají naše služby <.>
<br>
<br> Pořízení vozu nám umožní zpřístupnit naše služby a aktivity také klientům,kteří se na ně
<br> nemohou dopravit sami.Třeba někdo takový bydlí ve Vaší obci a můžeme navázat
<br> spolupráci <.>
<br>
<br>
<br> Pro doplnění žádosti uvádíme více informací o naši organizaci a činnosti
<br>
<br> Cesta životem bez bariér působí na Kutnohorsku od r.2006.Pomáháme rodinám s
<br> handicapovanými dětmi a mladými lidmi.Pořádáme plavecké kurzy,sportovní soustředění <,>
<br> lyžařský výcvik,výlety nebo letní tábory na vlastní táborové základně.Hnacím motorem naší
<br> činnosti jsou potřeby rodin s handicapovanými dětmi a nedostupnost některých služeb v
<br> našem regionu <.>
<br>
<br> Proto jsme se postupem času pustili do odbornějších aktivit.Od r.2014 poskytujeme
<br> speciální pohybovou terapii Therasuit,která je velmi účinná pro děti s diagnózou dětské
<br> mozkové obrny,což je velká část našich dětí.Od roku 2018 nabízíme odlehčovací službu.V
<br> r.2019 jsme v Kutné Hoře otevřeli Centrum služeb KOSTKA - centrum pro rehabilitaci <,>
<br> zábavu i odpočinek,ve kterém nabízíme většinu našich služeb pod jednou střechou.Nové
<br> prostory nám umožnily rozšířit poskytované rehabilitace a nabídnout volnočasové aktivity
<br> také rodičům dětí.Od září 2019 jsme registrované zdravotnické zařízení.Od ledna 2021
<br> máme podepsanou smlouvu se šesti zdravotními pojišťovnami.Nedílnou součástí našich
<br> aktivit jsou benefiční akce - ples a festival <.>
<br>
<br> V roce 2023 plánujeme rekonstrukci přilehlých prostor našeho Centra,abychom mohli naše
<br> služby dále rozšířit.Na tuto rekon...
Žádost o pronájem sálu KD   (371.6 kB)  
Obec Hlízov
<br> Od: LiborMarian <LíborMarian©seznam.cz> Odesláno: pondělí 9.ledna 2023 20:05
<br> Komu: Obec Hlízov
<br> Předmět: žádost
<br> SKK Hlízov z.s.žádá obecní úřad o bezplatné zapůjčení sálu v kulturním domu dne 25.2.2023 od 10,00hod do 19,00hod z důvodu pořádání turnaje v křížovém mariáší.Za kladné vyřízení předem děkujeme <.>
<br> Za SKK Hlízov místopředseda XXXXX XXXXXX
Žádost o pronájem sálu KD   (393 kB)  
Obec Hlízov
<br> _ _ _ Od: Neodpovidejte na tento email Odesláno: středa 11.ledna 2023 12:36 Komu: Obec Hlízov Předmět: Napiste XXX - server http://obec-hlízov.cz/index.php
<br> Nazev formulare: Napiste nam Cj.: ep1673436989/012023 Odeslano: 11.01.2023,12:01 Odeslano z adresy: 46.135.30.87
<br> Jmeno: Marcela Sandtnerova Email: Sandtnerovamarcela©seznam.cz
<br> Adresa: Hlizov 212,Hlizov 28532 Text zadosti:
<br> Dobry den,timto vas zadam o pronajem kulturního domu na 10.6.2023.Duvod pronajmu je rodinna oslava obcana Hlízova.Predem dekuji Sandtnerova Marcela <.>
Žádost o pronájem   (168 kB)  
www.hlizovskyspolek.cz info©hlizovskvspolek.cz
<br> Obecní úřad Hlízov Hlízov 164 285 32 Hlízov V Hlízově 10.ledna 2023
<br> Žádost o pronáiem vestibulu kulturního domu,prostranství před pohostinstvim a parkoviště
<br> Žádáme o bezplatný pronájem vestibulu kulturního domu,prostranství před pohostinstvím a parkoviště dne 20.května 2023 pro start turistického pochodu/cyklovýletu Jarní putování se sv.Jakubem — 8.ročník <.>
<br> Děkujeme za kladné vyřízení žádosti <.>
<br> S pozdravem
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX předsedkyně spolku
<br> QM
<br> Hlizovskv unikátní spolek,Hlízov 172,285 32 Hlízov,IČ: 04348257,DIČ: CZO4348257,bankovní spojení: 414151415/2010
Zápis č. 1/2023   (3.2 MB)  
Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č.1/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 18.1.2023 od 18:30 hodin
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání zastupitelstva obce Hlízov (dále „ZO„) bylo zahájeno v 18:35 hodin starostou obce MVDr.Antonínem Škarkou (dále„předsedající„) <.>
<br> Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval,že přítomno je 9 členů zastupitelstva,takže zastupitelstvo je usnášeníschopne' (š 92 ods.3 č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <.>
<br> Bod č.1.- Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl určit zapisovatelem Bc.Kateřinu Svobodovou a ověřovateli Zinu Urbanovou a Ing.Vladimíra Dytrycha <.>
<br> Návrh usnesení č.1-1/2023:
<br> ZO Hlízov schvaluje zapisovatelem Bc.Kateřinu Svobodovu a ověřovateli Zinu Urbanovou a Ing.Vladimíra Dytrycha.Výsledek hlasování: Pro — 9 Proti — () Zdržel se — 0
<br> Usnesení č.1-1/2023 bylo schváleno
<br> Bod č.II.- Kontrola usnesení zápisu č.15/2022
<br> Provedení doplnění — opravy usnesení č.13-15/2022 Zápis ze zasedání ZO 15/2022 ze dne 19.12.2022 — doplnění termínu od kdy budou odměny vypláceny.Oprava bude provedena v rámci kontroly usnesení <.>
<br> Opravy zápisu č.14/2022 nebyly dosud provedeny.Zapisovatelka ZO Kohárová neprodleně uvede do souladu.6-15/2022 závazné ukazatele MŠ/předáno osobně ředitelce MŠ 2.1.2023
<br> 9-15/2022 Dodatek č.8 ke sml.odvádění odpadních vod/odesláno 2.1.2023
<br> 10-15/2022 sazebník pronájmu sálu KD/zveřejnění web obce 2.1.2023
<br> 11-15/2022 povolená živnost / vydání 3.1.2023
<br> 12-15/2022 Povodňová komise /jmenný seznam odeslán 22.12.2022
<br> 13-15/2022 Navýšení odměn pro neuvolněné ZO:
<br> Oprava — doplnění usnesení č.13-15/2022:
<br> ZO Hlízov schvaluje úpravu odměn neuvolněných ZO ve smyslu přílohy nařízení vlády z 30.1istopadu 2022,kterým se mění nařízení vlády č.318/2022 Sb <.>,navýšení odměn od termínu 1.2.2023 <.>
<br> 14-15/2022 ČEZ distribuce sml.o sml.budoucí zřízení VB...

Načteno

edesky.cz/d/5921878

Meta

Pronájem   Pronájem   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Pronájem   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Prodej   Pronájem   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlízov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz