« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - R O Z H O D N U T Í STAVEBNÍ POVOLENÍ Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

R O Z H O D N U T Í STAVEBNÍ POVOLENÍ Veřejná vyhláška [0,22 MB]
str.1
<br>
<br> Magistrát města České Budě jovice
O d b o r d o p r a v y a s i l n i čn í h o h o s p o d á ř s t v í
n á m.P ř e m y s l a O t a k a r a I I.1 / 1
<br>
<br>
Magistrát města České Budějovice
Ing.XXXXXXXX XXXX
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kněžská XX
370 92 České Budějovice
<br> Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br>
<br> sp.zn.: ODSH/15244/2022 Hol vyřizuje: tel.: e-mail: datum:
č.j.: ODSH/15244/2022-12 Ing.Holenda 386804434 holendal@c-budejovice.cz 23.1.2023
<br>
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br>
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Veřejná vyhláška
<br>
<br> Magistrát města České Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně
příslušný speciální stavební úřad ve věcech pozemních komunikací dle § 15 odst.1 zákona č.183/2006
Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a
§ 16 odst.1 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,v souladu s
ustanovením § 109 až 114 stavebního zákona přezkoumal žádost o stavební povolení,kterou dne
19.9.2022 podal navrhovatel:
<br> Obec Libníč,IČO 00581445,Libníč 85,373 71 Rudolfov
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br>
<br> I.Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> na stavbu:
<br> Výstavba komunikací - polní cesta VC3,lokalita Na Strouze
<br>
(dále jen "stavba") na pozemku parc.č.105/2,319/33,324/1,1168,1170,1172 v katastrálním území
Libníč <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> Komunikace - polní cesta VC3 o celkové délce cca 1860,00 m mezi hranicí katastru k.ú.Úsilné / k.ú <.>
Libníč a centrem obce Libníč ve vazbě na ulici Za Humny.Komunikace zkvalitní obsluhu okolních
zemědělských ploch.V této části budou propojeny i původní nezpevněné cesty a hospodářské sjezdy <.>
Navržená šířka vozovky je 4,00 m + oboustranná krajnice 0,50 m.Komunikace...

Načteno

edesky.cz/d/5920228

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz