« Najít podobné dokumenty

Obec Málkov - SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE A DOHODA O UMÍSTĚNÍ STAVBY č. IV-12-4023140

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Málkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace (322.74 kB)
LW nový kNN AYKY 3x240+120 nová rozpojovací skříň nová přípojková skříň
<br>.rozpojovací skříň.uzemění kNN.kNN AYKY 3x240+120 —————————————.kNN AYKY 4x70.VN AlFe
<br> LW pozemky dotčené stavbou
<br> hranice parcel KM vnitřní kresba KN stávající budovy - zaměřené
<br> stávající oplocení komunikace a chodníky
<br> —,-\_/
<br> stávající tel.kabel - zaměřený
SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE A DOHODA O UMÍSTĚNÍ STAVBY č. IV-12-4023140 (101.98 kB)
CEZd_SoBS VB 62263/IV-12-4023140/CV-Málkov ppč.67/1,kNN,SR5,2 OM
<br> Návrh smlouvy
Obec Málkov (1/1)
IČO 00262013,DIČ CZ00262013
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského/Městského soudu v …………,pod sp.zn <.>
……… <.>
se sídlem Zelená 3
Málkov
43102
zastoupena: Zdeňkem Zacharem,starostou
<br> (dále jen „Budoucí povinná“)
<br> a
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>
<br> IČO 24729035,DIČ CZ24729035
se sídlem Děčín,Děčín IV-Podmokly,Teplická 874/8,PSČ 405 02
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,pod sp.zn.B 2145
zastoupena: na základě písemně udělené plné moci ze dne 1.6.2022 evid.č.PM 101/2022
společností Meritum Kladno – Inženýring,s.r.o <.>,se sídlem manž.Topinkových 796,Dubí,272 01
Kladno,IČ: 06214339,DIČ: CZ06214339,zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
Praha,oddíl C,vložka 278255,jednající David Suldovský– jednatelem <.>
<br> (dále jen „Budoucí oprávněná“)
<br> (společně dále též „Smluvní strany“) <,>
<br> uzavřeli níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto:
<br>
SMLOUVU O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE
<br> A DOHODU O UMÍSTĚNÍ STAVBY č.IV-12-4023140
<br> (dále jen „smlouva“)
<br> podle ustanovení § 1785 a násl.a § 1257 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku <,>
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),a podle ustanovení § 25 odst.4 zákona č.458/2000
Sb <.>,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů,v platném znění (dále jen „energetický zákon“) <.>
<br>
Článek I <.>
Úvodní ustanovení
<br>
Budoucí oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS“) na území vymezeném
licencí na distribuci elektřiny udělenou PDS Energetickým regulačním úřadem.Distribuční soustava
je provozována ve veřejném zájmu.PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování,obnovu
a rozvoj distribuční soustavy,přičemž pokud dochází k umístění zařízení distribuční soustavy na cizí
nemovitost,je PDS povinen podle § 25 odst.4 energetického zákona k této...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Málkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz