« Najít podobné dokumenty

Obec Kbelnice - Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření pro chov drůbeže

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kbelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1128707026_0_Narizeni_Ulibice (1).pdf [0,61 MB]
1
<br>
Č.j.SVS/2023/008108-H
<br>
<br> Nařízení Státní veterinární správy
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj („dále jen
KVSH“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst.4 a 7 a § 49
odst.1 písm.c) a dále dle § 54 odst.2 písm.a) a odst.3 zákona č.166/1999 Sb <.>,o veterinární
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších
předpisů,nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9.března 2016 o
nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro
zdraví zvířat“),v platném znění,a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687
ze dne 17.prosince 2019,kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/429,pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu <,>
v platném znění (dále jen „nařízení Komise 2020/687“),v souladu s ustanovením § 75a odst <.>
1 a 2 veterinárního zákona nařizuje tato
<br> mimořádná veterinární opatření:
<br> Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu
nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy – v chovu drůbeže v katastrálním
území Úlibice [774162] na území Královehradeckého kraje.Nařízení je vydáváno k
jednotnému postupu k zabránění dalšího vzniku a šíření této nebezpečné nákazy <.>
<br> Čl.1
Vymezení uzavřeného pásma
<br>
Vymezuje se uzavřené pásmo,které se sestává z pásma ochranného a pásma dozoru <.>
<br>
(1) Ochranným pásmem se stanovují celá následující katastrální území:
<br> 737801 Dřevěnice; 740225 Robousy; 771783 Kacákova Lhota; 689238 Lužany u Jičína;
737828 Radim u Jičína; 737836 Studeňany; 774154 Řeheč; 774162 Úlibice;
<br>
(2) Pásmem dozoru se stanovují celá následující katastrální území:
<br> 724521 Brada; 638871 Březina u Jičína; 771767 Butoves; 724530 Dílce; 641243 Holín;
641286 Prachov; 652423 Chomutice; 652431 Chomutičky; 652440 Obora u Chomutic; 697214
Choteč u ...
AI_informace pro verejnost.pdf [0,04 MB]
Co je ptačí chřipka?
Ptačí chřipka je virové onemocnění postihující ptáky.Postihuje jak volně žijící ptáky,tak
i drůbež,jako slepice,krůty,kachny a husy,ale i jiné ptáky chované v zajetí.Postižená
zvířata mají dýchací potíže,trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů <.>
<br> Jaké je riziko přenosu ptačí chřipky na člověka?
Riziko přenosu na člověka je nízké,přenos z volně žijících ptáků zatím nebyl od roku
1997 popsán.Současná forma viru je schopna infikovat člověka pouze ve výjimečných
případech,a to při úzkém styku s napadenou drůbeží.Lidé by se měli vyvarovat všech
zbytečných kontaktů nejen s podezřelými zvířaty,ale i s jejich trusem a peřím <.>
<br> Jaké jsou příznaky ptačí chřipky u lidí?
U člověka se nákaza ptačí chřipkou projevuje horečkou,postižením dýchacích cest <,>
zápalem plic,průjmovými onemocněními.Pravděpodobnost onemocnění lidí v našem
prostředí však je velmi malá.V podmínkách České republiky jde především o veterinární
problém <.>
<br> Jak se chránit ?
Nejvýznamnější je dodržování zásad osobní hygieny.Důležité je mytí rukou
a dezinfekce po každém kontaktu s ptáky nebo jejich exkrementy <.>
Lidé,kteří přicházejí v zaměstnání do kontaktu s drůbeží,by v případě na podezření
z nákazy v chovu měli nosit ochranné pomůcky (pracovní oděv,pokrývku hlavy,která
zcela ukryje vlasy,ochrannou obuv,omyvatelné ochranné rukavice a ochranné brýle) <.>
<br> Je třeba mít obavu z konzumace
drůbežího masa a drůbežích výrobků?
V České republice jsou všechny chovy drůbeže pod přísným veterinárním
dozorem,který pečlivě monitoruje zdravotní stav zvířat.Další navazující
kontroly jsou nastaveny v průběhu zpracování produkce.Kontrolou samozřejmě
prochází i dovozy zvířat a masa.Není třeba se obávat,že by se na trh dostalo
maso z nakažených zvířat.Po nákupu a při kuchyňském zpracování stačí dbát
na základní hygienická pravidla.Běžnou tepelnou úpravou (vaření,pečení <,>
apod.) drůbežího masa a vajec je virus spolehlivě zničen při dosažení 70 ºC
v jádře potraviny,a ...
AI_informace pro drobnochovatele.pdf [0,22 MB]
Ptačí chřipka – informace pro drobnochovatele
<br> Vysoce patogenní ptačí chřipka se v roce 2018 na území České republiky neobjevila.Česká
republika je podle Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) od 23.6.2017 prostá ptačí
chřipky.V Evropě se však každoročně objevuje několik ohnisek v chovech drůbeže,u ptáků
chovaných v zajetí a také u volně žijících ptáků.Proto je stále potřeba věnovat zvýšenou
pozornost dodržování zásad biologické bezpečnosti a preventivních opatření v chovech
drůbeže <.>
<br> Co je chřipka ptáků?
<br> Influenza drůbeže,známá také jako ptačí chřipka je virové onemocnění
postihující ptáky.Postihuje jak volně žijící ptáky,tak drůbež jako slepice <,>
krůty,kachny a husy.Postižená zvířata mají dýchací potíže,trpí ztrátou
chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů <.>
<br> Inkubační doba je časový úsek mezi kontaktem s původcem nákazy
a vzplanutím klinických příznaků.V případě influenzy je to pouze několik
<br> dní.První příznaky se obvykle objeví do jednoho týdne <.>
<br> Způsob přenosu ptačí chřipky
<br> K přenosu dochází především trusem nemocných ptáků <.>
Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze potvrdit pouze v laboratoři <.>
Lidé se mohou infikovat pouze kontaktem s infikovanými ptáky nebo jejich exkrety (výkaly <,>
peří,uhynulá zvířata apod.) <.>
Nelze vyloučit přenos ptačí chřipky z nemocných ptáků na drobné savce (kočky,psi apod.) <.>
Dosud nebyl zaznamenán případ přenosu ptačí chřipky z volně žijících ptáků na člověka <.>
Dosud nebyl prokázán přenos nákazy z člověka na člověka <.>
<br> Příznaky ptačí chřipky
<br> Infikovaná zvířata jsou otupělá a mají načepýřené peří,jsou netečná,odmítají se pohybovat <,>
mají dýchací potíže,jsou apatická (obr.1).Příjem krmiva je výrazně snížen nebo se objeví
úplné nechutenství.Rovněž snáška se výrazně snižuje nebo se úplně zastaví.Vejce jsou
deformovaná a mají tenkou skořápku.Některá zvířata vykazují příznaky nachlazení (výtok
z nosu,kýchání).Během jednoho až dvou dnů dochází k vysokému úhynu.Zjišťovány jsou
k...
AI-plakat pro chovatele.pdf [0,65 MB]
POZOR NA PTAčí CHŘIPKU!
<br> TA PTAči CHKkPK/k Tam VENKU,NENI,_
<br> QI.&& f 9,0% 69
<br> To ZME NěJnKA KACHNAZ
<br>.—
<br> %R N' Šk &'$; \ ull/.„ *
<br> Státní veterinární správa
<br> Ptačí chřipka neboli aviární influenza (A|),je nakažlivé virové onemocnění ptáků.Zdrojem onemocnění jsou volně žijící vodní ptáci,kteří vylučují XXXXX do vnějšího prostředí především trusem.Příznaky onemocnění mohou být různé od snížení příjmu krmiva a vody,po průjmy,dýchací potíže a pokles produkce vajec.Může dojít i k náhlým úhynům bez předchozích příznaků.Některé kmeny viru Al mohou být za určitých podmínek přenosné i na člověka <.>
<br> přímý kontakt drůbeže s volně žijícím vodním ptactvem na zemi i na vodě trusem kontaminované krmivo,voda,stelivo
<br> pasivní přenos prostřednictvím hlodavců
<br> zavlečení prostřednictvím pracovníků (oděv,obuv)
<br> zamezení kontaktu drůbeže s volně žijícím vodním ptactvem pomocí sítí a plotů oddělený chov hrabavé a vodní drůbeže
<br> umístění krmiva a vody pro drůbež uvnitř budovy nebo pod přístřešky
<br> důsledná dezinfekce,dezinsekce a deratizace
<br> použití bezpečného krmiva a steliva
<br> použití vyhrazeného pracovního oděvu a obuvi
<br> Na všechny případné dotazy Vám odpovíme na každé KVS.WWW.SVSCI'.CZ

Načteno

edesky.cz/d/5910725


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kbelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz