« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání ve věci řízení o změně č.1 ÚP Horní Bojanovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

584461_zup1_vvuru-b820a.pdf
ZMĚNA Č.1
ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> HORNÍ BOJANOVICE
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
ČÁSTI C,D,E,F,G
<br> NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ – 2023
<br> Objednatel: Obec Horní Bojanovice
<br> Pořizovatel: Obecní úřad Horní Bojanovice
<br> Zhotovitel: Institut regionálních informací,s.r.o <.>
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
ZMĚNA Č.X ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ BOJANOVICE
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
<br>
<br> 2
<br>
<br>
Zpracovatel koncepce:
<br> Ing.arch.XXXXXX XXXXXX <,>
<br> autorizovaný architekt pro obor územní plánování,osvědčení ČKA č.03 497 <,>
<br> Institut regionálních informací,s.r.o <.>,Chládkova 898/2,616 00 Brno
<br> tel.: 731 494 337,e-mail: iri@iri.cz
<br>
<br> Zpracovatel vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území:
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX <,>
<br> Institut regionálních informací,s.r.o <.>,Chládkova 898/2,616 00 Brno
<br> tel.: 731 494 337,e-mail: iri@iri.cz
<br>
<br>
<br> ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ BOJANOVICE
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
<br>
<br> 3
<br>
<br> OBSAH
<br> C.VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH
PODKLADECH.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
<br> C.1 Vyhodnocení vlivu změny územního plánu na problémy k řešení v územně plánovací
dokumentaci.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
<br> C.2 Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území,na využití potenciálů rozvoje
území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní ...
584461_zup1_text_vykresy-3a969.pdf
ZMĚNA Č.1
ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> HORNÍ BOJANOVICE
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
NÁVRH
<br> NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ – 2023
<br> Objednatel: Obec Horní Bojanovice
<br> Pořizovatel: Obecní úřad Horní Bojanovice
<br> Zhotovitel: Institut regionálních informací,s.r.o <.>
<br> Osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu k projektové
<br> činnosti ve výstavbě: Ing.arch.XXXXXX XXXXXX
<br> Číslo autorizace: XX XXX
<br> Projektanti: Mgr.XXXXX XXXX
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> Otisk autorizačního razítka
<br>
<br> 2
<br>
A – NÁVRH
Textová část
<br> Obsah
<br> 1.Obsah změny.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> 1.1.Změny v kapitole 3.Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch,ploch
přestavby a systému sídelní zeleně.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> 1.1.1.Změny v podkapitole 3.2.Vymezení ploch přestavby.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> 1.2.Změny v kapitole 6.Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s
určením převažujícího účelu využití (hlavní využití),pokud je možné jej stanovit,přípustného
využití,nepřípustného využití,popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení
podmínek prostorového uspořádání,včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
(například výškové regulace zástavby,intenzity využití pozemků v plochách).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> 1.2.1.Změny v podkapitole 6.8.Plochy výroby a skladování.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....
584461_zup1_sea-5af4f.pdf
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ
<br> ROZVOJ ÚZEMÍ
<br>
<br>
<br> ČÁST A
<br> VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č.1
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ BOJANOVICE
<br> NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
<br>
<br> LEDEN 2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracováno na základě § 19 odst.2 zákona č.182/2006 Sb <.>,stavebního zákona,autorizovanou
<br> osobou dle § 10i zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a dle přílohy
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění
<br>
<br>
<br> A-SPEKTRUM s.r.o <.>
<br>
<br> VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č.1 ÚP HORNÍ BOJANOVICE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
<br> A-SPEKTRUM s.r.o <.>
<br> - 2 -
<br>
<br>
Zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí:
<br> Ing.arch.XXXXXXXXX XXXXX,CSc.<,>
<br> držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků ve smyslu § 19
<br> zákona č.100/2001 Sb <.>,v platném znění,osvědčení č.j.2019/314/OPV/93 ze dne 1.6.1993 <,>
<br> prodloužení č.j.MZP/2021/710/4161 ze dne 25.8.2021 <.>
<br> A-SPEKTRUM,s.r.o <.>,Polní 692/9,373 71 Rudolfov
<br> tel.: 604 602 972,e-mail: upstudio@seznam.cz
<br>
<br>
<br>
<br> …………………………………………… <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracovatel koncepce:
<br> Ing.arch.XXXXXX XXXXXX <,>
<br> autorizovaný architekt pro obor územní plánování,osvědčení ČKA č.03 497 <,>
<br> Institut regionálních informací,s.r.o <.>,Chládkova 898/2,616 00 Brno
<br> tel.: 731 494 337,e-mail: iri@iri.cz
<br>
<br> Spolupráce:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX,PhD <.>,Institut regionálních informací,s.r.o <.>
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX,Institut regionálních informací,s.r.o <.>
<br> Ing.arch.XXXXXX XXXXXX,Institut regionálních informací,s.r.o <.>
<br> Mgr.XXXXX XXXX,Institut regionálních informací,s.r.o <.>
<br>
<br>
<br>
<br> VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č.1 ÚP HORNÍ BOJANOVICE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
<br> A-SPEKTRUM s.r.o <.>
<br> - 3 -
<br>
OBSAH
<br> ÚVOD.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...
verejna-vyhlaska-oznameni-o-konani-verejneho-projednani-zmeny-c.-1-up-h.-bojanovice-cd2a8.docx
OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ BOJANOVICE
<br> Naše sp.zn.: OUHB-40/2023
Tel: 724 168 723
E-mail: starosta@hornibojanovice.cz
Datum: 18.1.2023
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Oznámení o konání veřejného projednání
ve věci řízení o změně č.1 Územního plánu Horní Bojanovice
Obecní úřad Horní Bojanovice jako úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst.2 a prostřednictvím kvalifikované osoby (RNDr.Leoše Vejpustka) v souladu s § 24 stavebního zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
oznamuje
v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona a § 172 zákona č.500/2004 Sb.správní řád (v platném znění) zahájení veřejného projednání návrhu změny č.4 územního plánu Horní Bojanovice,která je pořizována zkráceným postupem dle ustanovení § 55a stavebního zákona,spojené s výkladem,které se koná
v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Bojanovice 96 <,>
dne 27.2.2023 v 16,30 hodin
Předmětem projednání návrhu změny č.1 územního plánu Horní Bojanovice je komplexní řešení změny č.2 územního plánu Horní Bojanovice <.>
Projektantem ve smyslu § 22 odst.4 stavebního zákona je Ing.Arch.XXXXXX XXXXXX,číslo autorizace ČKA XX XXX a výklad projednávaného je zajištěn ve spolupráci s ním <.>
Návrh změny č.1 územního plánu Horní Bojanovice bude vystaven k veřejnému nahlédnutí od 18.1.2023 do 6.3.2023 u pořizovatele na Obecním úřadě Horní Bojanovice a na webových stránkách https://www.hornibojanovice.cz/uredni-deska <.>
Nejpozději do 7 dnů ode dne projednání,to je do 6.3.2023,může každý uplatnit své připomínky.Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou dle § 52 odst.2 a 3,a § 85 odst.1 a 2 stavebního zákona,ve stejné lhůtě uplatnit odůvodněné námitky proti návrhu řešení,s vymezením území dotčeného námitkou a s údaji podle katastru nemovitostí dokladující jejich vlastnická práva <.>
Stanoviska,námitky a připomínky se uplatňují (i při veřejném projednání) písemn...

Načteno

edesky.cz/d/5908789

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   EIA   Výpadek elektřiny   Veřejná vyhláška   Prodej   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz