« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota-Vlasenice - RO_3_2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota-Vlasenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RO_3_2022
obec Lhota-Vlasenice,lčo oo5B4o8B
<br> Rozpočtové změny s důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č' gl2oz2
zastupitelswu předloženy ke schváení Úpravy rozpočtu:
<br> KEO4 r.<.> 1_0.1 UR006
<br> P íimy
PaÍ PoI org org2 N+z+lJz zJ P vodníhodnota Změna PozměněNázev
<br> 4LLL
Celkem zaPari
<br> 98043 0,00 6 783,54 6 783,54 Neinvestiční p ijaté transfery z
0,00 6783,54 6783,54
<br> LOL2 31_1_l-
Celkem zaPan LOLZ
<br> 0,00 LL,00
0,00 11,00
<br> ]-1,00 P íjem z prodeje pozemkri
11,00 Podnikání a restrukturalizace v
<br> P frmy celkem 0,00 6794,54 6794,54
<br> V daie
XXX XXX org orgX N+z+Uz zJ P vodníhodnota Změna PozměněNázev
<br> LO32 5L39
Celkem zaPar: LO32
<br> 220 000,00 300 000,00 520 000,00 Nákup materiálu jinde nezaÍazeny
220 000'00 300 000'00 520 000,00 Podpora ostatních produkčních
<br> V daje celkem 220 000,00 3oo 000,00 520 000,00
<br> Financování
XXX XXX org orgX N+z+lJz zJ PtvodnÍhodnob.Změna PozměněNázev
<br> 811_5
<br> Celkem zaPar2
]_ 488 438,67 293 205,46 7781 644,73 Změny stavu krátkodob ch prost edkri
1488 438,67 293205,46 1791544,L3
<br> Financování celkem 1 488 438,67 293 205,46 L78L 6M,L3
<br> D vodová zpráva k rozpočtovému opat ení č.3
<br> V souladu s ustanovením S ].6 zákonač.25ol2ooo Sb <.>,o rozpočtov' ch pravidlech zemních rozpočtti dojde k rozpočtovému
opat ení v p ípadě změn rozpočtou_ ch prost edkťr nazávaznych ukazatelích (nap.změna objemu nebo p esuny mezi
ukazateli) <.>
<br> SchváIeno usnesením: Starostou obce 30.04.2022
<br> Zpracoval: XXX B ezinová
<br> LII

Načteno

edesky.cz/d/5899770

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota-Vlasenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz