« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota-Vlasenice - Zápis zasedání 4. 9. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota-Vlasenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis zasedání 4. 9. 2022
1
<br>
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.32
- konáno dne 4.9.2022 ve Vlasenici
<br>
<br> Přítomni: p.M.Lang,p.O.Dohnal,p.M.Houška,p.L.Jakoubek,pí.J.Langová,p.M.Pechek <,>
<br> p.T.Zahradník
<br> Přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 – zastupitelstvo bylo usnášeníschopné
po celou dobu zasedání <.>
Zapisovatelem byla určena paní XXXXX XXXXXXX <.>
Ověřovateli zápisu byli určeni pan T.Zahradník a pan M.Pechek <.>
<br>
Navržený program zasedání:
<br>
1.Schválení programu zasedání
2.Rozpočtové opatření č.6/2022
3.Dendrologický posudek – dřeviny v obci
4.Informační schůzka – kanalizace
5.Volby do obecního zastupitelstva 23.a 24.9.2022
6.Hodnocení hospodaření obce za 2.Q roku 2022
<br> Diskuze
- setkání rodáků 1.10.2022 – přípravy
<br>
1.Zastupitelstvo projednalo program dnešního zasedání.Na základě ustanovení § 94 odst.2
zákona o obcích byl program schválen v navržené podobě <.>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje navržený program zasedání č.32 konaného
dne 4.9.2022 ve Vlasenici <.>
Výsledek hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení č.32/1/2022 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 2.Účetní obce předložila zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č.6 za rok 2022 <.>
Rozpočtové opatření schválil starosta obce dne 31.8.2022 <.>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí rozpočtové opatření č.6 za rok 2022 ze
dne 31.8.2022,které je ve výši 73 047,32 Kč <.>
<br>
3.Starosta obce navrhuje pozvat do obce odborníka na dendrologii,aby prověřil stav a
budoucí perspektivu několika starých stromů v intravilánu obce Vlasenice (lípa na návsi u
hřiště,lípa u č.p.22,jasan na hraně pozemku č.p.10,jasan u č.p.6,2 památné javory klen <,>
lípy u kaple ve Lhotě,přesazení lípy u terasy KD).Na základě znaleckého posudku byl byly
provedeny potřebné zásahy <.>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje pozvání odborníka,který vystaví odborné
posudky na staré stromy v intravilánu obce Lhota-Vlasenice,na jejichž z...

Načteno

edesky.cz/d/5899765

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota-Vlasenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz