« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Závlahová soustava v oblasti Hustopečsko, I. etapa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

titl-aa65f.pdf
Oznámení záměru (EIA)
Závlahová soustava v oblasti Hustopečsko,I.etapa
<br> 022090A
<br> Přílohy
<br> Příloha 1 Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska
územně plánovací dokumentace
<br> 1.1 Městský úřad Břeclav
1.2 Městský úřad Hustopeče
1.3 Městský úřad Mikulov
1.4 Městský úřad Židlochovice
<br> Příloha 2 Stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona o ochraně přírody
a krajiny
<br> 2.1 Stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje podle §45i
zákona o ochraně přírody a krajiny
<br> 2.2 Stanovisko AOPK ČR – Oddělení Správa CHKO Pálava podle
§45i zákona o ochraně přírody a krajiny
<br> Příloha 3 Přehledná situace záměru
<br> Příloha 4 Přeložka silnice III/4217
4.1 Situace
4.2 Podélný profil
4.3 Vzorový příčný profil
<br>
<br> Oznámení záměru (EIA)
Závlahová soustava v oblasti Hustopečsko,I.etapa
<br> 022090A
<br> Příloha 1
<br> Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska
územně plánovací dokumentace
<br>
<br> Oznámení záměru (EIA)
Závlahová soustava v oblasti Hustopečsko,I.etapa
<br> 022090A
<br> Příloha 2
<br> Stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona o ochraně přírody
a krajiny
<br>
<br> Oznámení záměru (EIA)
Závlahová soustava v oblasti Hustopečsko,I.etapa
<br> 022090A
<br> Příloha 3
<br> Přehledná situace záměru
<br>
<br> Oznámení záměru (EIA)
Závlahová soustava v oblasti Hustopečsko,I.etapa
<br> 022090A
<br> Příloha 4
<br> Přeložka silnice III/4217
p4_3_vz_pf_oce600_3a4-03484.pdf
Konstrukce asfaltové komunikace Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40mm ČSN 73 6121,ČSN EN 130180-5 Spojovací postřik z asf.emulze PS-E 0,50kg/m2 ČSN 73 6129 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 80mm ČSN 73 6121,ČSN EN 130180-5 Infiltrační postřik z asf.emulze PI-E 1,00kg/m2 ČSN 73 6129 Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150mm ČSN 73 6126-1 Štěrkodrť fr.0/63 ŠD min.200mm ČSN 73 6126-1 Separační geotextilie netkaná min.300 g/m 2 ČSN EN 15381 Celkem min.470mm Hutnění zemní pláně bude provedeno min.na hodnotu E def,2 = 45 MPa,Edef,2/Edef,1 <2; míra zhutnění pláně 98% PS dle ČSN 72 1006; CBR > 15% dle ČSN 72 1006 216.09 Hydroosev tl.150mm 3,45 2,55 0,75 3,25 3,25 0,75 6,13 6,50 Vrstevnatý násyp z vhodného materiálu Hydroosev tl.150mm 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 5.93 5.99 6.19 6.13 HORNÍ BOJANOVICEHUSTOPEČE NZK R-MAT fr 0/32 NZK R-MAT fr 0/32 Hydroosev tl.150mm 1:2.5 1:2 1:3 PŘ:14 0,32500
p4_2_podelny_profil_oce600_6a4-2620f.pdf
50,00m
<br> SROVNÁVACÍ ROVINA
<br> STANIČENÍ v km
<br> VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v <.>
<br> KÓTY TERÉNU
<br> KÓTY NIVELETY
<br> SKLONOVÉ POMĚRY
<br> SMĚROVÉ POMĚRY
<br> 00
<,> 0
<br> 0
<br> 25
<,> 0
<br> 0
<br> 50
<,> 0
<br> 0
<br> 75
<,> 0
<br> 0
<br> 0,1 25 <,>
00
<br> 50
<,> 0
<br> 0
<br> 75
<,> 0
<br> 0
0,2 25 <,>
<br> 00
<br> 50
<,> 0
<br> 0
<br> 75
<,> 0
<br> 0
<br> 0,3 25 <,>
00
<br> 50
<,> 0
<br> 0
<br> 75
<,> 0
<br> 0
<br> 0,4 25 <,>
00
<br> 50
<,> 0
<br> 0
<br> 75
<,> 0
<br> 0
<br> 0,5 25 <,>
00
<br> 50
<,> 0
<br> 0
<br> 75
<,> 0
<br> 0
<br> 0,6 25 <,>
00
<br> 50
<,> 0
<br> 0
<br> 75
<,> 0
<br> 0
<br> 0,7 25 <,>
00
<br> 50
<,> 0
<br> 0
<br> 75
<,> 0
<br> 0
<br> 0,8 25 <,>
00
<br> 50
<,> 0
<br> 0
<br> 75
<,> 0
<br> 0
<br> 0,9 25 <,>
00
<br> 50
<,> 0
<br> 0
<br> 75
<,> 0
<br> 0
<br> 1,0 25 <,>
00
<br> 50
<,> 0
<br> 0
<br> 75
<,> 0
<br> 0
<br> 1,1 25 <,>
00
<br> 50
<,> 0
<br> 0
<br> 75
<,> 0
<br> 0
<br> 1,2 25 <,>
00
<br> 50
<,> 0
<br> 0
<br> 75
<,> 0
<br> 0
<br> 1,3 25 <,>
00
<br> 50
<,> 0
<br> 0
<br> 75
<,> 0
<br> 0
<br> 1,4 25 <,>
00
<br> 50
<,> 0
<br> 0
<br> 75
<,> 0
<br> 0
<br> 1,5 25 <,>
00
<br> 50
<,> 0
<br> 0
<br> 75
<,> 0
<br> 0
<br> 1,6 25 <,>
00
<br> 50
<,> 0
<br> 0
<br> 75
<,> 0
<br> 0
<br> 1,7 25 <,>
00
<br> 50
<,> 0
<br> 0
<br> 75
<,> 0
<br> 0
<br> 1,8 12
<,> 0
<br> 8
<br> 19
6 <,>
<br> 42
<br> 19
7 <,>
<br> 62
<br> 19
8 <,>
<br> 03
<br> 19
8 <,>
<br> 58
<br> 19
9 <,>
<br> 32
<br> 20
0 <,>
<br> 05
<br> 20
1 <,>
<br> 23
<br> 20
2 <,>
<br> 27
<br> 20
3 <,>
<br> 65
<br> 20
5 <,>
<br> 59
<br> 20
8 <,>
<br> 21
<br> 21
0 <,>
<br> 48
<br> 21
2 <,>
<br> 73
<br> 21
5 <,>
<br> 20
<br> 21
7 <,>
<br> 51
<br> 21
9 <,>
<br> 33
<br> 22
0 <,>
<br> 09
<br> 22
0 <,>
<br> 62
<br> 22
0 <,>
<br> 39
<br> 22
0 <,>
<br> 97
<br> 22
2 <,>
<br> 03
<br> 22
2 <,>
<br> 43
<br> 22
1 <,>
<br> 64
<br> 22
0 <,>
<br> 81
<br> 22
0 <,>
<br> 00
<br> 22
0 <,>
<br> 07
<br> 22
0 <,>
<br> 60
<br> 22
0 <,>
<br> 27
<br> 21
9 <,>
<br> 00
<br> 21
7 <,>
<br> 41
<br> 21
7 <,>
<br> 22
<br> 21
8 <,...
p4_1_situace_katastr_oce600_a2_420-534ba.pdf
h <,>
<br> :.<.>.::-u
<br> mv o \ \\y
<br> 63299 L ld
<br> BÉÉDÉÉÉV
<br> \\ \
<br> 1151.33.:
<br> z 9 9 L 2 w N \ LLLL
<br> _ vav \ \ /_ \: mv? avg \\ \
<br> % vav
<br> ? „\\a\
<br> ' __
p3_situace-cef92.pdf
STÁVAJÍCÍ ODBĚRNÝ OBJEKT STRACHOTÍN
<br> ŘAD 10a - DN 700ŘA
D 1 -
ÚSE
K 1.1
- DN
800
<br> ŘAD
1 - Ú
SEK
1.2
- DN
800
<br> ŘAD
1 - Ú
SEK
1.3
- DN
700
<br> ŘAD
1 - ÚS
<br> EK 1 <.>
4 - DN
<br> 800
<br> ŘAD 9 - DN 500
<br> ŘAD
10b
- D
N 7
00
<br> Varianta 1
<br> Vari
nata
2
<br> ZČS NOVÉ MLÝNY
<br> ZČS STRACHOTÍN II
<br> ZČS HORNÍ BOJANOVICE
<br> ZZČS SOUVRATĚ
<br> STÁVAJÍCÍ ZČS STRACHOTÍN
<br> STÁVAJÍCÍ CENTRÁLNÍ ODBĚRNÝOBJEKT NOVÉ MLÝNY
<br> VN HORNÍ BOJANOVICE
<br> KOMPENZAČNÍ NÁDRŽ 2 U ŽEROTÍNSKÉHO VRCHU
<br> KOMPENZAČNÍ NÁDRŽ 1 VRCH ŽEBRÁK
<br> VN TĚŠANY
<br> PŘEDNÍ RY BNÍKPOLDR STAROVICE
<br> ZADNÍ RY BNÍK
<br> Břeclav
<br> Hustopeče
<br> BřeclavMikulov
<br> Židlochovice
<br> Židlochovice
<br> Pohořelice
<br> © ČÚZK
<br> Legenda
Potrubní trasa
Objekty akumulace nové
Objekty akumulace stávající
Hranice ORP
<br> Příloha č.3
Závlahová soustava Hustopečsko,I.etapaPřehledná situace záměru
1 : 50 000
p2_2_aopk_chko_palava_45i-10a75.pdf
IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I XXXXXXXXX.sajfrt@nature.czI T: XXXXXXXXX
<br>
<br> REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ
JIŽNÍ MORAVA
<br>
Oddělení Správa CHKO Pálava
Náměstí 32
692 01 Mikulov
tel.: 519 510 585
ID DS: ngbdyqr
e-mail: palava@nature.cz
www.nature.cz
<br>
<br> AQUATIS a.s <.>
Botanická 834/56
<br> 602 00 Brno
<br>
<br>
NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0530/JM/2022-2 VYŘIZUJE: Sajfrt DATUM: 7.11.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,regionální pracoviště Jižní Morava,oddělení
Správa CHKO Pálava (dále jen „Agentura“),jako orgán ochrany přírody příslušný podle
ust.§ 75 odst.1 písm.e) ve spojení s § 78 odst.1 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně
<br> přírody a krajiny,v platném znění (dále jen „ZOPK“) po posouzení záměru „Závlahová
<br> soustava v oblasti Hustopečsko,I.etapa“ předloženého Státním pozemkovým úřadem <,>
IČO 01312774,se sídlem Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 – Žižkov zastoupeným na
základě plné moci společností AQUATIS a.s <.>,46347526 se sídlem Botanická 834/56,602
00 Brno vydává v souladu s § 45i odst.1 ZOPK toto:
<br>
S T A N O V I S K O
<br> uvedený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo
koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné
lokality ani ptačí oblasti <.>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> Agentura obdržela dne 31.10.2022 od Státního pozemkového úřadu,IČO 01312774,se
sídlem Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 – Žižkov zastoupeného na základě plné moci
společností AQUATIS a.s <.>,46347526 se sídlem Botanická 834/56,602 00 Brno,žádost o
stanovisko dle § 45i ZOPK k výše uvedenému záměru <.>
Záměr řeší vybudování závlahového přivaděče propojujícího Vodní dílo Nové Mlýny (dále
jen „VDNM“) s vodní nádrží Těšany.Celkové délka hlavních zavlažovacích řadů má činit
40 km a počítá se s vybudováním nové vodní nádrže Horní Bojanovice o celkovém
objemu cca 4,5 mil.m3.Obděr vody je plánován z dolní nádrže VDNM ve dvou variantách:
odběrný objekt Strachotí...
p2_1_ku_jmk_45i-e43b8.pdf
IČ DIČ Telefon DS E-mail Internet
<br> 708 88 337 CZ70888337 541 654 124 x2pbqzq hajek.miroslav@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
<br>
<br>
Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru
<br> „Závlahová soustava v oblasti Hustopečsko,I.etapa“,k.ú.Strachotín,Popice,Starovice <,>
<br> Hustopeče,Nikolčice,Šitbořice,Borkovany,Těšany,Kurdějov,Horní Bojanovice,Starovičky <,>
<br> Šakvice a Nové Mlýny,okres Břeclav a Brno-venkov,na lokality soustavy Natura 2000
<br>
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor životního prostředí,jako orgán ochrany přírody
příslušný podle ustanovení § 77a odst.4 písm.o) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a
krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhodnotil na základě žádosti
společnosti AQUATIS a.s <.>,Botanická 834/56,602 00 Brno,možnosti vlivu výše uvedeného
záměru na lokality soustavy Natura 2000 a vydává
<br>
<br> s t a n o v i s k o
<br>
<br> podle § 45i odstavce 1 téhož zákona v XXX smyslu,že hodnocený záměr
<br>
<br> n e m ů ž e m í t v ý z n a m n ý v l i v
<br>
<br> na evropsky významnou lokalitu Přední kout (CZ0624114),ani na jinou lokalitu soustavy
<br> Natura 2000 nacházející se v působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br>
<br> O d ů v o d n ě n í
<br>
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy,že hodnocený záměr je sice zčásti
<br> lokalizován na území EVL Přední kout,ale svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit
<br> významné přímé nebo nepřímé vlivy na její celistvost nebo předměty ochrany <.>
<br> Cílem předloženého záměru je vybudování hlavních závlahových řadů (HZŘ) uložených pod
<br> povrchem země o vnitřním průměru 500 až 800 mm a celkové délce cca 40 km a vybudování
<br> nové vodní nádrže (VN) Horní Bojanovice o celkovém objemu cca 4,5 mil.m3.Zdrojem vody
<br> pro závlahy bude Vodní dílo Nové Mlýny,konkrétně jeho dolní nádrž (...
p1_4_vyjadreni_zidlochovice-0c12f.pdf
Městský úřad Židlochovice
Masarykova 100,667 01 Židlochovice,IČ: 00282979
<br> Odbor životního prostředí a stavební úřad
<br> Pracoviště: Nádražní 750,667 01 Židlochovice
<br>
<br> SPIS.ZN.:
<br>
<br> MZi-OZPSU/14317/2022/NL
<br> Adresát:
<br> Č.J.: MZi-OZPSU/14317/2022-2
<br>
<br> DLE ROZDĚLOVNÍKU
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXXXXX
lukas.novotny@zidlochovice.cz
<br> DATUM: 01.09.2022
<br>
<br>
<br>
VYJÁDŘENÍ
<br>
Městský úřad Židlochovice,jako úřad územního plánování příslušný (dále jen ÚÚP) podle § 6 odst.(1)
<br> písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen "stavební zákon"),k žádosti,kterou dne 11.7.2022 podal:
<br> AQUATIS a.s <.>,IČO: 46347526,Botanická 834/56,602 00 Brno
<br> ve věci:
<br> Závlahová soustava v oblasti Hustopečsko,I.Etapa,v katastrálním území Těšany
<br> ÚÚP vydává toto vyjádření dle § 154 a násl.správního řádu jako jiný podklad pro rozhodnutí správního
<br> orgánu podle § 50 odst.1 správního řádu:
<br>
<br> 1)
<br> posoudil pozemek ve vztahu k územně analytickým podkladům a:
<br>  celé území je územím dle § 175 stavebního zákona z hlediska Ministerstva obrany
<br>  záměr se napojuje na významný krajinný prvek Vodní nádrž Těšany
<br>  záměr se napojuje na útvar povrchových vod – Vodní nádrž Těšany
<br>  záměr se kříží se silnicí II/380
<br>  pozemek se nachází v ochranném pásmu radaru Sokolnice
<br>  pozemek se nachází v ochranném pásmu proti laserovým zařízením sektor B Letiště Brno
<br>
2)
<br> posoudil pozemek ve vztahu k pořízeným a evidovaným územním studiím – v k.ú.Těšany není
<br> zpracována územní studie týkající se předmětných pozemků
<br>
<br> 3)
<br> posoudil pozemky ve vztahu k územně plánovací dokumentaci obce Těšany - Územní plán
<br> Těšany účinný od 31.12.2012,který byl změněn změnou č.II <.>,účinnou od 8.8.2018 a změnou č <.>
<br> I <.>,účinnou od 22.2.2020 (dále jen ÚP) <.>
<br>
záměr je situován:
<br>  v n...
p1_3_vyjadreni_mikulov-a181c.pdf
Městský úřad Mikulov
odbor stavební a životního prostředí
<br> Náměstí 1,692 01 Mikulov
<br> tel.: 519 444 555,fax: 519 444 500
<br>
<br>
SPIS.ZN.: STZI/47519/2022/PROI
<br> Č.J.: MUMI 22051275
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br> prochaskova@mikulov.cz
<br>
<br> DATUM: 24.11.2022
<br>
<br>
<br>
<br> AQUATIS a.s <.>
<br> Botanická č.p.834/56
<br> Veveří
<br> 602 00 Brno 2
<br>
<br>
<br>
<br> Vyjádření z hlediska územního plánu k záměru
„A-21-1234_Industrial Zone Mikulov“
<br> č.163/2022
<br>
Městský úřad v Mikulově,odbor stavební a životního prostředí,jako příslušný úřad územního plánování
<br> dle ustanovení § 6 odst.1) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),příslušným správním orgánem k vydání vyjádření podle
<br> přílohy č.3 k zákonu č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,v souladu s ustanovením §
<br> 154 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě podání společnosti
<br> AQUATIS a.s <.>,Botanická č.p.834/56,Veveří,602 00 Brno 2,ze dne 01.11.2022 pod čís.podacím
<br> MUMI 22047519,vydává podle ustanovení § 154 správního řádu toto
<br>
<br> vyjádření:
<br>
záměr: „Závlahová soustava v oblasti Hustopečsko,I.etapa“ na pozemcích parc.č.555/179,555/46 <,>
<br> 555/47 v katastrálním území Milovice u Mikulova,je v souladu s platným Územním plánem Milovice,a
<br> v souladu s cíli a úkoly územního plánování <.>
<br>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br>
<br> Městský úřad v Mikulově,odbor stavební a životního prostředí,jako příslušný orgán územního plánování
<br> obdržel podání společnosti AQUATIS a.s <.>,Botanická č.p.834/56,Veveří,602 00 Brno 2,ze dne
<br> 01.11.2022 pod čís.podacím MUMI 22047519,jenž obsahoval záměr výstavbu vybudování závlahového
<br> přivaděče propojujícího zdroj vody – Vodní dílo Nové Mlýny se stávající vodní nádrží Těšany.Stavba
<br> páteřního závlahového vodovod...
p1_2_vyjadreni_hustopece-9837a.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE
Dukelské nám.2/2,693 01 Hustopeče
<br> ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
<br>
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZN:
<br>
<br> 
<br> AQUATIS a.s.<,>
<br> Botanická 834/56
<br> 602 00 Brno
<br>
<br> DORUČEN: 11.07.2022
<br> NAŠE ZN.: Oup/8001/22/440/3
<br>
MUH/ 57489/22/440
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE: Ing.arch.XXXXX XXXXXXXX 
<br> TEL.: XXX XXX XXX
<br> DATUM: 31.08.2022
<br>
<br>
Vyjádření k záměru – Závlahová soustava v oblasti Hustopečsko – I.etapa
<br> Městský úřad Hustopeče,Odbor územního plánování (dále jen „OÚP“),obdržel dne 11.07.2022 žádost
společnosti AQUATIS a.s <.>,Botanická 834/56,602 00 Brno (díle i XXX „žadatelka“),o vyjádření k záměru
Závlahová soustava v oblasti Hustopečsko – I.etapa,pro potřeby řízení podle zákona č.100/2001 Sb <.>
K žádosti byl doložen základní popis záměru.V popisu nejsou uvedeny konkrétní parcely,kterých se záměr
týká <.>
<br> OÚP příslušný podle § 6 odst.1 písm.g) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,jako úřad územního plánování,žadatelce sděluje,že uvedený
záměr posoudil podle údajů a popisu v předložené žádosti,s územně plánovací dokumentací dotčených obcí
(dále i XXX „ÚP),a XXXXXX ke následujícímu zjištění:
<br>
X.ÚP Borkovany (účinný od 20.12.2012)
Záměr: navrhovaný řad Strachotín – Těšany
Od stávající VN Těšany vede záměr na jihozápad přes obec Těšany (SO ORP Židlochovice)
a zemědělskou plochu v obci Borkovany do Šitbořic <.>
Území: nezastavěné <.>
<br> „Zp“ – plochy zemědělské.Plochy stávajícího nebo návrhového využití <.>
Hlavní využití: orná půda <.>
Přípustné využití: Pozemky zemědělského půdního fondu – plochy orné půdy,pozemky související
dopravní a technické infrastruktury,opatření pro zachování rovnováhy území,opatření přispívající
k vyšší retenci krajiny,zachycení přívalových dešťů,protipovodňová a protierozní opatření,vodní
plochy a toky.ÚP neuvádí závlahová zařízení.Nejsou vyloučeny žádné záměry dle § 18 odst.5
stavebního zákona <.>
<br>
<br>...
p1_1_vyjadreni_breclav-e202f.pdf
Městský úřad Břeclav
Nám.T.G.Masaryka 3
690 81 Břeclav
<br> tel: 519 311 111
fax: 519 372 334
<br> email: posta@breclav.eu
www.breclav.eu
<br>
<br>
<br>
Městský úřad Břeclav
<br>
ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODDĚLENÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
<br> Sp.zn.: MUBR-S 103486/2022
č.j.: MUBR 103486/2022
oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
úřední osoba: Ing.arch.XXXXXX XXXXXX
datum: XX.XX.XXXX
telefon: XXX 311 342
email: dagmar.bowyer@breclav.eu
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXX
AQUATIS a.s <.>
Botanická XXX/XX
602 00 Brno
<br>
<br>
Vyjádření k záměru “Závlahová soustava v oblasti Hustopečsko,I.etapa“
<br>
Městský úřad Břeclav,odbor stavební a životního prostředí,oddělení úřadu územního plánování <,>
jako úřad územního plánování (dále jen „úřad územního plánování“) příslušný podle ustanovení
§ 6 odst.1 písm.g) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění
posledních předpisů (dále jen „stavební zákon“),obdržel dne 11.07.2022 žádost (doplněnou
prostřednictvím e-mailu dne 30.08.2022) vyjádření k záměru „Závlahová soustava v oblasti
Hustopečsko,I.etapa“ z hlediska územně plánovací dokumentace.Toto vyjádření má sloužit jako
podklad ke zjišťovacímu řízení ve smyslu zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
Předkládaný záměr představuje vybudování hlavních závlahových řadů (HZŘ) o vnitřním průměru
500 až 800 mm a celkové délce cca 40 km a vybudování nové vodní nádrže Horní Bojanovice
o celkovém objemu cca 4,5 mil.m³.Zdrojem vody pro závlahy bude vodní dílo Nové Mlýny
(VDNM),konkrétně jeho dolní nádrž (Novomlýnská),která je nejníže položenou a současně
největší ze soustavy tří na sebe navazujících nádrží.Odběr vody je navrhován ve 2 variantách –
z odběrného objektu Strachotín nebo odběrného objektu Nové Mlýny <.>
Varianta 1: Řad 10a - ZČS Strachotín II - VN Horní Bojanovice,kdy závlahová voda bude
odebírána z odběrného objektu Strachotí...
hustopecsko_oznameni_zameru-695e4.pdf
Prosinec 2022 022090A Závlahová soustava v oblasti Hustopečsko,I.etapa Oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů,v rozsahu přílohy č.3 citovaného zákona Objednatel: Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a,130 00 Praha Oznámení záměru (EIA) Závlahová soustava v oblasti Hustopečsko,I.etapa 022090A Copyright © AQUATIS a.s.Hustopecsko_Oznameni_zameru.docx strana 2 Obsah: ÚVOD.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6 A.ÚDAJE O OZNAMOVATELI.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.7 A.I Obchodní firma.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 7 A.II IČ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 7 A.III Sídlo.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 7 A.IV Jméno,příjmení,bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 7 B.ÚDAJE O ZÁMĚRU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....
02_zavlahy_hustopecsko_1etap_rozeslani_ozn-9b8d2.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> KUJMXOPTG4JN
<br> *KUJMXOPTG4JN*
<br>
<br>
<br> IČ DIČ Telefon DS E-mail Internet
70888337 CZ70888337 541 651 111 x2pbqzq posta@kr-jihomoravsky.cz www.jmk.cz
<br>
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále také jen „krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný
správní úřad ve smyslu ustanovení § 20 písm.b) a § 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 05.10.2022
oznámení Státního pozemkového úřadu,sídlem Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3-Žižkov <,>
s přiděleným IČ 01312774 (dále jen „oznamovatel“),s uvedeným oprávněným zástupcem
Ing.Milanem Rybkou,o záměru „Závlahová soustava v oblasti Hustopečsko,I.etapa“ <,>
okr.Brno-venkov a okr.Břeclav (dále je „oznámení záměru“) <.>
<br> OŽP shledal,že oznámení záměru nesplňuje náležitosti dle ust.§ 6 odst.2 a 4 zákona,resp <.>
neobsahuje relevantní údaje v rozsahu přílohy č.3 zákona,proto dopisem č.j <.>
JMK 145667/2022 ze dne 10.10.2022 vyzval oznamovatele k doplnění oznámení záměru a současně
mu doporučil využít institut předběžného projednání dle § 15 zákona.Toto projednání proběhlo
v prostorách OŽP dne 25.10.2022,přičemž na něm byl především ujasněn rozsah a charakter
záměru,mající vliv na obsah oznámení záměru <.>
<br> Oznámení záměru doplněné,resp.přepracované na základě výzvy OŽP a závěrů pracovního
předjednání,bylo OŽP předloženo dne 21.12.2022 (podání evidováno pod č.j.JMK 180531/2022) <.>
<br> Zpracovatelem oznámení záměru je AQUATIS a.s.prostřednictvím osob RNDr.XXXXXXXX XXXXX a
Ing.Ivany Adámkové.(RNDr.XXXXXXX XXXXX je držitel autorizace ke zpracování dokumentací a
posudků dle zákona č.j.5435/864/OPV/93 ze dne 22.02.1994,poslední prodloužení autorizace
rozhodnutím MŽP ČR č.j.MZP/2021/710/4654 ze dne 13.09.2021) <.>
<br> Váš dopis zn.: SPU 471698/2022
Ze dne: 21.12.2022
<br> Č.j.: JMK 2409/2023
Sp.zn.: S-JMK 143298/2022 OŽ...

Načteno

edesky.cz/d/5886119

Meta

Územní plánování   EIA   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   EIA   Územní plánování   EIA   Územní plánování   EIA   Stavby   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz