« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Zápis č.2/2022 ze zasedání zastupitelstva obce dne 21.12.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č.2_2022 ze zasedání zastupitelstva č.2 konaného 21.12.2022.pdf [4,27 MB]
Obec Malé Hradisko “%
<br> Zápis č.2/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Malé Hradisko,konaného dne 21.12.2022 V zasedací místnosti (místnost bývalé pošty) v přízemí obecního úřadu V Malém Hradisku
<br> Přítomní zastupitelé: Bc.XXXXX XXXXXXXXX.Bc.XXXXX XXXXXX.XXXXXXX XXXXXX.Ing.XXXX XXXXXXX.XXXXXX XXXXXXXX.XXXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Nepřítomní a omluvení: XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Přítomní občané: XX Zahájení zasedání: XX:XX hodin Ukončení zasedání: 20:35 hodin
<br> 1.Zaháiení zasedání zastupitelstva
<br> Starosta obce zahájil 2.zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce v roce 2022.Konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.<.> Zákon o obcích (obecní zřízení) v platném znění a je na něm přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce.a tudíž zasedání může právoplatně jednat a usnášet se.Navrhl vest diskusi k jednotlivým bodům operativně a přímo.Na konci projednání každého bodu programu bude dán prostor k vyjádření přítomným občanům z řad veřejnosti <.>
<br> NámitkiLk zápisu z 1.zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.11.2022
<br> Jako první byla projednána námitka proti zápisu č.1/2022 z 1.zasedání zastupitelstva obce.které se konalo dne 30.11.2022 (dále také jen „Minulý zápis“).Námitku předal zapisovateli 1.zasedání panu Zdeňku Pospíšilovi a starostovi obce zastupitel XXXXXX XXXXXXX před zahájením tohoto zasedání a požadoval úpravu Minulého zápisu v bodech č.5) Změna jednacího řádu obce,16) Stravenkový paušál pro zaměstnance.17) Oprava komunikace ke koupališti — informace.Následně starosta přečetl námitku a konstatoval.že Minulý zápis vystihuje rozpravu.která na 1.zasedání zastupitelstva obce které se konalo dne 30.11.2022 ktěmto bodům proběhla,a že Minulý zápis.který byl vyhotoven dne 10.12.2022.byl podepsán zapisovatelem.2 ověřovateli a starostou obce.Následně nechal hlasovat o schválení Minulého zápisu v původním znění <.>
<br> Návrh usnesení č.1
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje zá...
Příloha č.3 zápisu 2_2022-Zveřejněná informace o konání zasedání.pdf [0,22 MB]
Obec Malé Hradisko Malé Hradisko 60,798 49 Malé Hradisko,IČ: 00288454,datová schránka: juvawam
<br> tel.582 399 074,starostathseznam.cz,www.malehradisko.CZ
<br> Malé Hradisko 13.12.2022 Starosta Obce Malé Hradisko svolává dle & 103 odst.5 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,v platném znění zasedání zastupitelstva obce <,>
<br> které se bude konat ve středu 21.prosince 2022 v 18:00 hodin v zasedací místnosti v přízemí obecního úřadu (Male Hradisko č.p.60,místnost bývalé pošty)
<br> PROGRAM: 1.Zahájení 2.Schválení programu 3.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 4.Kontrola usnesení 5.Schválení rozpočtu obce Malé Hradisko pro rok 2023 6.Převod finančních prostředků obce na produkt s vyšším úročením ?.Stravenkový paušál pro zaměstnance 8.Rozpočtová opatření 9.Různé — informace o stavu obecního úřadu 10.Diskuze 11.2ávěr Vyvěšeno na úřední desce dne 13.12.2022
<br> jméno,podpis
<br> Sejmuto : úřední desky dne * i r jméno,podpis
<br> / _,„./%ČČ(L( % („ L.<.> -ť.<.>
<br> XXXXX XXXXXXXXX starosta
Příloha č.2 zápisu 2_2022-Schválený rozpočet obce Malé Hradisko na rok 2023.pdf [0,41 MB]
Obec Malé Hradisko,IČO 00288454 KEO4 1.11.0 UR020
<br> Schválený rozpočet- závazné ukazatele,rok 2023
<br> Třídění: Par vzestupně.Pol vzestupné.Orgl vzestupně,Orgz vzestupně
<br> Rozpočet- závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 911 zákona 025012000 813.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> PŘÍJMY j
<br> Par Po! Nst Zdr Uz orgl orgz Název Kč z toho Bez paragrafu 6 615 30000
<br> 1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob 1 000 000.00
<br> 1112 Příjem :: daně z příjmů fyzických osob 70 000.00
<br> 1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob 170 00000
<br> 1121 Příjem z dané z příjmů právnických 1 300 000.00
<br> 1122 Příjem z daně z příjmů právnických 50 00000
<br> 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 3 200 00000
<br> 1341 Příjem z poplatku ze psů 7 80000
<br> 1345 Příjem z poplatku za Obecní systém 300 00000
<br> 1361 Příjem ze správních poplatků 3 00000
<br> 1381 Příjem z daně z hazardních her 5 42 00000
<br> 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 385 00000
<br> 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze 87 50000 2310 Pitná voda 5 00000 3392 Zájmová činnost v kultuře 20 00000 3419 Ostatní sportovní činnost 12 000,00 3632 Pohřebnictví 15 00000 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 9 70000 3725 Využívání a zneškodňování 90 00000 6171 Činnost místní správy 1 00000 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá 240 00000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 2 000.00 PŘÍJMY celkem: 7 010 00039
<br> VÝDAJE ;
<br> Par Poř orgz Název Kč Z toho 2212 Silnice 118 00000 2292 Dopravní obslužnost veřejnými 60 000,00 2310 Pitná voda 2 00000 3111 Mateřské školy 930 00000 3313 Filmová tvorba,distribuce.kina a 30 00000 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot 20 00000 3341 Rozhlas & televize 17 000.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 345 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury.církví a 135 00000 3419 Ostatní sportovní činnost 104 00000 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 10 00000 3631 Veřejné osvětlení 1 225 000.00 3632 P...
Příloha č.1 zápisu 2_2022-Prezenční listina.pdf [0,20 MB]
Obec Malé Hradisko
<br> Prezenční listina zasedání zastupitelstva č.2/2022 obce Malé Hradisko konaného dne 21.12.2022
<br> Jméno Podgis
<br> /Ž2aoť ÁMg—ď
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXXXXX XXXXXXX Uffftca/Fitwďc;.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Axim Aša—__ Bc.XXXXX XXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> //V/V/L/.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> XXXXXXX XXXXXX
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br> ' Malé Hradisko XX.XX.XXXX
<br> Prezenční listina Stránka 1

Načteno

edesky.cz/d/5869960

Meta

Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz